Skyltar och ljusanordningar

Du kan behöva söka bygglov eller tillstånd för att få sätta upp en skylt eller ljusanordning.

Skyltar och ljusanordningar utanför planlagt område

Du behöver inte söka bygglov för att sätta upp en skylt utanför detaljplanelagt område. Däremot kan du behöva tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen.

Om skylten ska placeras på en offentlig plats behöver du tillstånd från Polisen.

Skyltar och ljusanordningar inom planlagt område

Inom planlagt område kan du behöva söka bygglov om du ska

 • sätta upp en skylt eller ljusanordning
 • flytta en skylt eller ljusanordning
 • väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Det finns undantag från kravet på att söka bygglov. Om du behöver bygglov eller inte beror bland annat på skyltens eller ljusanordningens

 • storlek
 • placering
 • varaktighet
 • syfte.

Om du inte äger fastigheten du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på ska du kontakta fastighetsägaren innan du söker bygglov.

Då måste du alltid söka bygglov

Du måste alltid söka bygglov om skylten eller ljusanordningen placeras vid något som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det kan gälla

 • på en byggnad
 • i närheten av en byggnad
 • inom ett bebyggelseområde.

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Exempel på avgift

Figur som visar stegen i processen: Ansökan, bygglov, startbesked, byggstart och slutbesked

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Rita in skylten eller ljusanordningens placering.

Beställ ett kartutdrag.

Ritning

Ritningen ska visa

 • placering
 • mått
 • material
 • färg
 • eventuell skyltbelysning.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Kommunen handlägger din ansökan

När bygglovsenheten utsett en handläggare till ditt ärende skickar vi ett meddelande till dig. Om du som ansöker inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Din handläggare granskar och kontrollerar din ansökan för att se att den

 • följer de bestämmelser som finns
 • uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovet beviljas

När du får ditt beslut om bygglov ska du läsa igenom det noga. Där står vad som gäller.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked.

Avgifter för bygglov.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Om du har ett enklare ärende kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I de flesta andra fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked. Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbeskedet.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked får du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ansöker du om det i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen. Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.