Beskrivningar av ritningar och handlingar

Se beskrivningar av de ritningar och handlingar du kan behöva i olika ärenden som gäller lov och anmälan.

När du söker lov eller gör en anmälan behöver du skicka med handlingar i din ansökan.

Du kan också behöva komplettera din ansökan med andra handlingar inför det tekniska samrådet eller för att få ett startbesked.

Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda.

Beställ en ritning eller handling

I kommunens arkiv kan det finnas ritningar eller andra handlingar om din bostad. Du kan beställa dem från kommunen. Ring kommunens kontaktcenter på telefon 0582-68 50 00

Handlingar du kan behöva skicka med i ditt ärende

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta visar fastighetens, exakta mått och läge i plan och höjd.

En nybyggnadskarta kan tas fram inom detaljplanerat område och krävs för nybyggnation av till exempel en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och vissa komplementbyggnader som till exempel garage.

På nybyggnadskartan finns även uppgifter från detaljplanen. Till exempel

 • vad som får byggas på tomten,
 • hur mycket som får bebyggas på tomten
 • om det finns någon mark på fastigheten som inte får bebyggas.

En nybyggnadskarta kan användas som en situationsplan i ansökan om bygglov.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: Fullständig nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta. Vilken du ska använda beror på vilken typ av byggnation du ska göra och var i kommunen fastigheten ligger. Kontakta bygglovshandläggarna för att få information om vilken typ av karta just du behöver i ditt ärende.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat hur tomten ser ut, byggrätten enligt gällande detaljplan och fastighetsrättsliga uppgifter.

Fullständig nybyggnadskarta

Fullständig nybyggnadskarta visar även VA-ledningar som finns i gatan, läge och dimensioner på fastighetens VA-servis och fastigheternas höjdförhållanden vilket är intressant vid nybyggnationer av huvudbyggnader inom planlagda och kommunala VA-områden.

Beställ eller nybyggnadskarta

Du beställer en nybyggnadskarta i en e-tjänst. Vi levererar underlaget i dwg- och pdf-format.

Beställ nybyggnadskarta i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet.

Prisexempel på nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor faktureras separat och inte samtidigt som bygglovet

Situationsplan

En situationsplan visar den aktuella tomten som ska bebyggas rakt uppifrån. Om tomten är bebyggd sedan tidigare ska de befintliga byggnaderna finnas med.

En situationsplan bör vara i skala 1:500.

Det ska alltid redovisas

 • Nybyggnationen ritas in. Rita även in måtten på nybyggnationen.
 • Avståndet mellan det som ska byggas och dom närmsta fastighetsgränserna.
 • Om det finns flera byggnader på tomten ska du rita in avståndet mellan dessa.

Det ska redovisas inom detaljplanerat område

 • Färdig sockelhöjd på byggnaderna. Med färdig sockelhöjd menas nivån där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.
 • Färdig golvhöjd på byggnaderna. Med färdig golvhöjd menas ovansidan av gjuten platta.

För att kunna beräkna vilken färdig sockelhöjd samt vilken färdig golvhöjd huset kommer ha behöver man veta tomtens höjder. Dessa levereras med en nybyggnadskarta.

Fasadritning

En fasadritning visar en byggnads yttre utseende.

Alla fasader som påverkas av din åtgärd ska finnas med på fasadritningen.

Till exempel berörs kanske tre fasader av en tillbyggnad, medan ett nybygge berör fyra fasader. 

En fasadritning bör vara i skala 1:100.

Det här ska redovisas

 • takvinkel
 • byggnadshöjd
 • marklinjer. Om markhöjderna är planerade att förändras ska både nuvarande och nya marklinjer till tomtgränsen ritas in.

Planritning

En planritning en byggnad sett uppifrån. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning ska visas separat. Yttermåtten på byggnaden ska vara inritade.

En planritning bör vara i skala 1:100.

Det ska redovisas

 • Beskrivning vad rummen används till, som sovrum, kök eller annat.
 • Köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga.
 • Storleken på rummen ska vara markerade i kvadratmeter.
 • Placering av dörrar och fönster ska redovisas tydligt.
 • Trappor och andra nivåskillnader.
 • Öppningsmått för dörrar.
 • Möblering. Man ska kunna se att förslaget uppfyller kravet på tillgänglighet och användbarhet.

Tillgänglighet

Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär att det på entréplanet ska finnas plats för kök, toalett och dusch, plats för sittgrupp och sovplats.

Om tillgänglighet på boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av en byggnad. Den ska vara måttsatt och ska visa

 • rumshöjder
 • bjälklagens placering
 • takvinkel
 • marklinjen.

Om du ska göra en tillbyggnad ska sektionsritningen visa en genomskärning genom den befintliga byggnaden och tillbyggnaden, så att eventuella nivåskillnader syns.

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta där de befintliga höjderna finns markerade.

En markplaneringsritning bör vara i skala 1:200.

På markplaneringsritningen redovisas

 • in- och utfart
 • parkering
 • dagvattenhantering
 • markförändringarnas utbredning och nya plushöjder. Plushöjder betyder markens nivå och beräknas i meter över havet.

Anmälan av kontrollansvarig

Du ska anmäla vilken certifierad kontrollansvarig som anlitats i ditt byggprojekt. På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska komplettera din ansökan med kontrollansvarig gör du det i en e-tjänst

Anmäl kontrollansvarig i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här gör en kontrollansvarig

En kontrollansvarig är en certifierad person som medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

I bygglagstiftningen ställs det krav på att man ska ha en kontrollansvarig. Undantaget är vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige

 • hjälper dig med att ta fram en kontrollplan
 • ser till att kontrollplanen följs
 • är med på samråd och kontroller
 • skriver ett utlåtande när bygget är klart. Utlåtandet lämnas in till kommunen som underlag för ditt slutbesked.

Tänk på att en kontrollansvarig ska ha en självständig ställning. Det innebär att hen till exempel inte får

 • vara nära släkt med den som ska utföra åtgärden
 • arbeta på samma företag.

Du kan också skicka in din anmälan med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankett för anmälan av kontrollansvarig Pdf, 912.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du kan behöva lämna in inför tekniskt samråd eller startbesked

Tekniska handlingar du kan behöva lämna in inför det tekniska samrådet eller för att du ska kunna få ett startbesked.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de kontroller som behöver göras för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen.

Eftersom det är viktigt att undvika fel, brister och skador krävs en kontrollplan i nästan alla projekt. När kontrollplanen är godkänd får du ett startbesked och kan påbörja ditt bygge.

Det ingår i kontrollplanen

Kontrollplanen utformas oftast som en checklista där det framgår

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska kontrollera
 • hur det ska kontrolleras.

När en kontroll är gjord signeras raden av den som utfört kontrollen med initialer och datum.

Om kontrollplaner på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på kontrollplaner

Kontrollplanen anpassas efter ditt projekt. Ska du göra flera åtgärder kan du använda den tomma kontrollplanen och kopiera över punkter från de exempel som finns. Du kan också skriva egna kontrollpunkter.

Tom kontrollplan Excel, 11.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldstad Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Fasadändring Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Inglasning av befintlig balkong eller altan Excel, 12.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Avlopp - installation eller ändring Excel, 12.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Installation av hiss Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ventilation - installation eller ändring Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Komplementbyggnad - nybyggnation Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rivning Excel, 12.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillbyggnad i enbostadshus - extra rum eller inglasat uterum Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsättning av skylt eller ljusanordning. Excel, 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Konstruktionsritningar

Inför startbeskedet ska du lämna in objektspecifika konstruktionsritningar för grund, stomme och tak.

Det innebär att minst följande ritningar ska lämnas in:

 • Måttsatt grundplan
 • Detalj över grundkonstruktionen
 • Eventuell pålningsplan
 • Snitt över stomkonstruktionen
 • Takstolsuppställning
 • Takstolsritning

Här ska det framgå byggnadens konstruktions- och grundläggningssätt. Det ska också framgå vem som har gjort ritningen och vilka bestämmelser som har tillämpats.

Konstruktionsdokumentation

En konstruktionsdokumentation beskriver en byggnads konstruktion.

Syftet med dokumentationen är att ge byggherrar, byggnadsnämnd och förvaltare information om byggnadens lastförutsättningar, verkningssätt och andra fakta i förvaltningsskedet.

Om konstruktionsdokumentation på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dimensioneringskontroll

En dimensioneringskontroll utförs av någon annan än den som utfört dimensioneringen. Den består i att kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.

Om dimensioneringskontroll på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energihushållning

I ärenden om nybyggnad ska det alltid lämnas in en beräkning av en byggnads primärenergital. Det är ett mått på byggnadens energiprestanda.

För tillbyggnader behöver man i vissa fall göra en beräkning av byggnadens primärenergital. I andra fall räcker det med en redovisning av en tillbyggnads u‑medelvärde.

Om energihushållning på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandskyddsbeskrivning

En brandskyddsbeskrivning visar hur en byggnads brandskydd är utformat samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter. Hur omfattande en brandskyddsbeskrivning ska vara beror på hur stort byggprojektet är.

Om krav på brandskydd i byggnader på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VVS-ritningar

VVS-ritningar är ritningar för värme, ventilation samt vatten och avlopp.

På ritningen för vatten och avlopp ska rör för varm- och kallvatten framgå tillsammans med avlopp.

På ventilationsritningen ska det framgå hur ventilationskanaler ska gå i huset.

På värmeritningen ska golvvärmen framgå eller radiatorer om sådana används.

Intyg om färdigställandeskydd

När du som privatperson anlitar en entreprenör blir du konsument mot entreprenören. Då finns det en lagstiftning som säger att det måste finnas en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att fungera som ett skydd om entreprenören går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Vid nybyggnad ska ett färdigställandeskydd alltid finnas och vid tillbyggnad ska kommunen pröva om ett sådant skydd krävs.

Om färdigställandeskydd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration visar din eldstads verkningsgrad och utsläpp av koldioxid. Det ställs krav på hur hög den minsta verkningsgraden får vara samt hur stort utsläpp eldstaden får ha.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.