Beskrivningar av ritningar och handlingar

Se beskrivningar av de ritningar och handlingar du kan behöva i olika ärenden som gäller lov och anmälan.

Handlingar du ska lämna in i din ansökan

En nybyggnadskarta kan tas fram för fastigheter inom område med detaljplan. Den krävs för nybyggnation av till exempel en- och tvåbostadshus, flerbostadshus och vissa komplementbyggnader, till exempel garage.

Nybyggnadskartan kan användas som underlag till situationsplanen i din ansökan om bygglov.

Du kan beställa en nybyggnadskarta av kommunen.

En nybyggnadskarta visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd.

På nybyggnadskartan finns även uppgifter från detaljplanen, till exempel

 • vad som får byggas på tomten
 • hur mycket som får bebyggas på tomten
 • om det finns någon mark på fastigheten som inte får bebyggas.

Det finns två varianter av nybyggnadskarta: enkel och fullständig. Vilken du ska använda beror på vilken typ av byggnation du ska göra och var i kommunen din fastighet ligger.

En enkel nybyggnadskarta visar bland annat

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter

En fullständig nybyggnadskarta används vid nybyggnation och visar bland annat

 • hur tomten ser ut
 • byggrätten enligt gällande detaljplan
 • fastighetsrättsliga uppgifter
 • VA-ledningar som finns i gatan
 • läge och dimensioner på fastighetens VA-servis
 • fastigheternas höjdförhållanden.

Om nybyggnadskartor i Boverkets begreppsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En situationsplan visar den aktuella tomten som ska bebyggas rakt uppifrån. Situationsplanen bör vara i skala 1:500.

På situationsplanen ska följande redovisas:

 • Nybyggnationen och dess mått.
 • Avståndet mellan nybyggnationen och de närmsta fastighetsgränserna.
 • Befintliga byggnader
 • Om det finns flera byggnader ska du rita med avståndet mellan dessa.

Inom detaljplanerade områden ska följande höjder redovisas:

 • Färdig sockelhöjd. Nivån där husets grundsockel möter husets fasadbeklädnad.
 • Färdig golvhöjd. Ovansidan av gjuten platta.

För att räkna ut höjderna behöver du veta tomtens höjder. De framgår på nybyggnadskartan.

Om situationsplaner i Boverkets begreppsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En fasadritning visar en byggnads yttre utseende. Fasadritningen bör vara i skala 1:100.

På fasadritningen ska följande redovisas:

 • För nybyggnation: alla fasader.
 • För andra åtgärder: De fasader som påverkas av din åtgärd.
 • takvinkel
 • byggnadshöjd
 • marklinjer
 • Om du planerar att ändra marklinjerna: Rita in de nuvarande och nya marklinjerna till tomtgräns.

Om fasadritningar i Boverkets begreppsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En planritning en byggnad sett uppifrån. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.

Varje våning ska visas separat.

Planritningen bör vara i skala 1:100.

På planritningen ska följande redovisas:

 • Yttermåtten på byggnaden
 • Beskrivning av vad rummen ska användas till. Till exempel sovrum eller kök.
 • Köksinredning.
 • Fast inredning i hygienrum och tvättstuga.
 • Storlek på rummen i kvadratmeter.
 • Placeringen av dörrar och fönster, redovisas tydligt.
 • Trappor och andra nivåskillnader.
 • Öppningsmått för dörrar.
 • Möblering. Redovisas så att det går att se att förslaget uppfyller kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär att det på entréplanet ska finnas plats för

 • kök
 • toalett och dusch
 • sittgrupp
 • sovplats.

Om planritningar i Boverkets begreppsbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En sektionsritning är en genomskärning genom huset. Den visar

 • rumshöjder
 • bjälklagens placering
 • takvinkel. Sektionen ska måttsättas så att rumshöjderna framgår.
 • Marklinjen.

För tillbyggnad ska sektionsritningen visa en genomskärning genom befintlig byggnad och tillbyggnad så att eventuella nivåskillnader framgår.

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med bland annat

 • utfyllnader
 • schaktningar
 • murar.

Markplaneringsritningen bör vara i skala 1:200.

På markplaneringsritningen ska dföljande redovisas:

 • In- och utfart.
 • Parkering.
 • Dagvattenhantering.
 • Markförändringars utbredning.
 • Nya plushöjder: markens nivå. Beräknas i meter över havet.

Markplaneringsritningen skapas oftast utifrån en nybyggnadskarta. På den finns de befintliga höjderna markerade.

Inför tekniskt samråd eller startbesked

Följande handlingar är tekniska handlingar som ska lämnas in för att du ska kunna få ett startbesked.

Om du söker lov ska du lämna in handlingarna inför det tekniska samrådet.

Om du gör en anmälan kan du behöva lämna in handlingarna för att ditt ärende ska anses vara komplett och handläggningen av det kan starta.

Objektspecifika konstruktionsritningar för grund, stomme och tak ska inlämnas inför startbesked.

Det innebär att minst följande ritningar ska lämnas in:

 • Måttsatt grundplan
 • Detalj över grundkonstruktionen
 • Eventuell pålningsplan
 • Snitt över stomkonstruktionen
 • Takstolsuppställning
 • Takstolsritning

Här ska det framgå byggnadens konstruktions- och grundläggningsätt. Det ska också framgå vem som har gjort ritningen och vilka bestämmelser som har tillämpats.

Konstruktionsdokumentationen beskriver byggnadens konstruktion.

Syftet med dokumentet är att ge byggherren, byggnadsnämnden och förvaltare information om byggnadens lastförutsättningar, ststiska verkningssätt och andra fakta som behövs i förvaltningsskedet.

Om konstruktionsdokumentationen på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En dimensioneringskontroll utförs av någon annan än den som utfört dimensioneringen. Den består i att kontrollera dimensioneringsförutsöttningar, bygghandlingar och beräkningar.

Om dimensioneringskontroll på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ärenden om nybyggnad ska du alltid lämna in en beräkning av byggnadens primärenegital. Primärenergitalet är ett mått på byggnadens energiprestanda.

För tillbyggnader behöver du göra en beräkning av byggnadens primärenergital i vissa fall . I andra fall räcker det med en redovisning av tillbyggnadend u-medelvärde.

Om energihushållning på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

En brandskyddsbeskrivning visar

 • hur en byggnads brandskydd är utformat
 • vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

Brandskyddsbeskrivningen kan vara olika omfattande beroende på hur stort projektet är.

Om krav på brandskydd i byggnader på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VVS-ritningar är samlingsnamnet för värme-, ventilations- och sanitetsritningar.

Sanitetsritningar är ritingar för vatten och avlopp.På sanitetsritningen ska rör för varm- och kallvatten samt avlopp framgå.

På ventilationsritningen ska det framgå hur ventilationskanaler ska gå i huset.

På värmeritningen ska radiatorer eller golvvärme framgå.

När du som privatperson anlitar en entreprenör blir du konsument mot entreprenören. Då finns det en lagstiftning som säger att det måste finnas en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att fungera som ett skydd om entreprenören går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Vid nybyggnad ska ett färdigställandeskydd alltid finnas. Vid tillbyggnad ska kommunen pröva om ett sådant skydd krävs.

Om färdigställandeskydd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En prestandadeklaration visar din eldstads verkningsgrad och utsläpp av koldioxid. Det ställs krav på hur hög den minsta verkningsgraden får vara samt hur stort utsläpp eldstaden får ha

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.