Bygglov och anmälan - så funkar det

Få sammanfattande information om bygglov, anmälan, rivningslov och marklov.

Att tänka på innan du ansöker eller anmäler

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

1. Undersök om du behöver söka bygglov

Det första du behöver göra är att se vad som gäller för den åtgärd du vill göra.

Se om du behöver söka bygglov för din åtgärd

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs. Ta även reda på hur din detaljplan för ditt område ser ut om du bor i ett tätbebyggt område.

Handläggningen av ditt ärende går fortare om du skickar in fackmässigt utförda och fullständiga handlingar.

2. Sök i god tid

Sök i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året och genom att söka i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Se om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan

När du bygger nytt eller ändrar en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr.

Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan. Några kan du genomföra utan att kontakta kommunen.

Se om du måste söka bygglov eller anmäla din åtgärd

Du kan också behöva lov för att göra markarbeten eller riva en byggnad

Om att söka marklov

Om att söka rivningslov

I vissa fall kan du behöva ansöka om förhandsbesked. Till exempel om

 • du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område
 • det är osäkert om du kommer att få bygglov för den åtgärd du vill göra.

Om att söka förhandsbesked

Så ser de olika processerna ut

Det finns olika steg ett ärende ska gå igenom. Vilka stegen är beror på vilken åtgärd du vill göra. Det finns en process för bygglov, en för enklare bygglovsärenden och en för åtgärder som kräver anmälan.

Bygglov - så ser processen ut

Enklare bygglovsärenden - så ser processen ut

Anmäl en byggåtgärd - så ser processen ut

Så lång tid tar ett bygglovsärende

Om ditt ärende är komplett och följer detaljplanen tar det minst sex veckor innan du får bygglov.

Om ditt ärende inte följer detaljplanen måste det beslutas i drift- och servicenämnden. Då tar det längre tid beroende på nämndens planerade mötestider.

Har vi många ärenden kan handläggningstiden också bli längre. Enligt lag ska vi besluta i ett ärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Det vill säga när vi fått in alla handlingar, ritningar, remisser och grannsynpunkter.

Så ansöker du

På sidan Se om du behöver söka bygglov eller anmäla din åtgärd kan du läsa om vad som gäller för just den åtgärd du vill göra.

Om du inte hittar någon information om vad som gäller för din åtgärd på den sidan kan du alltid fråga bygglovshandläggarna vad som gäller.

Ritningar och handlingar

Det är många typer av ritningar och andra handlingar som du kan behöva skicka med i din ansökan. Vissa kan du beställa från kommunens arkiv.

Om du är osäker på vilka handlingar bu behöver skicka med, fråga bygglovshandläggarna.

Om de olika ritningarna och handlingarna

Vad det kostar

Du betalar för den tid vi lägger ned på ditt ärenden. Du kan också få betala för en nybyggnadskarta, en husutsättning eller annat.

Exempel på kostnader för olika ärenden och tjänster

Byggherre

Du som äger fastigheten kallas i bygglovsprocessen för byggherre. Byggherren är den som för egen räkning beställer eller själv genomför arbeten på sin fastighet. Det kan gälla

 • projektering
 • byggnation
 • rivning
 • markarbeten.

Det är du som är byggherre som har det yttersta juridiska ansvaret för att lagkraven uppfylls. Du anlitar en kontrollansvarig som ska se till att arbetet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig, KA, ska finnas vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv. Det innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Den kontrollansvarige ska bland annat

 • hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.
 • se till att kontrollplanen följs
 • vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller
 • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för slutbeskedet.

På Boverkets webbplats kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Hitta certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Börja aldrig innan startbesked

Om du börjar bygga eller förändra innan du fått klartecken från kommunen kallas det olovligt byggande, eller svartbygge. Du får betala en avgift, en så kallad byggsanktionsavgift. I vissa fall kan du behöva riva det du byggt.

Om att bygga eller förändra utan lov eller anmälan

Du får inte påbörja ditt bygge förrän fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts. Det gäller om du fått ditt startbesked efter den 1 juli 2018. 

Bygga på landsbygden

Om du bor på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du ibland

 • bygga till ditt hus
 • bygga nytt
 • bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset

utan att söka bygglov.

Du får bygga utan bygglov om

 • Fastigheten inte ingår i det som kallas sammanhållen bebyggelse. En sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller skiljs av en väg, gata eller parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tre bebyggda tomter.
 • Tillbyggnaden eller nybyggnaden inte dominerar den befintliga bebyggelsen. En tillbyggnad av en befintlig byggnad får
  • inte vara större än 30 kvadratmeter
  • vara högst 50 procent av den befintliga byggnadens storlek. Exempel: om ditt hus är 50 kvadratmeter stort får tillbyggnaden högst vara 25 kvadratmeter.

Om fastigheten ligger i sammanhållen bebyggelse eller om du vill bygga större måste du söka bygglov.

Om du vill bygga nära din tomtgräns

Om du bor i ett område med detaljplan styr den hur långt ifrån tomtgränsen du får bygga. Om du bor på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du inte bygga någonting närmare din tomtgräns än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare gränsen måste dina grannar godkänna det. Godkännandet bör vara skriftligt. Om dina grannar inte ger sitt godkännande kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt. Då prövar kommunen ditt ärende.

Bygga inom område med strandskydd

Om du vill bygga i ett område med strandskydd måste du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens om det finns särskilda skäl.

Ansök om dispens från strandskydd

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.