Avgifter för byggärenden

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus: 28 826 kr.

Attefallshus med tekniskt samråd: 10 934 kr.

Attefallshus utan tekniskt samråd: 4 970 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd: 15 904 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd: 10 934 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 15 904 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 10 934 kr.

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd: 6 958 kr.

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd: 4 970 kr.

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 2 000 kvm tomtyta: 4 584 kr.

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 2 000 kvm tomtyta: 8 595 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 250 kvadratmeter) och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: 12 033 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: 13 323 kr.

Bygga mur eller plank, med tekniskt samråd: 11 928 kr.

Bygga mur eller plank, utan tekniskt samråd: 6 958 kr.

Sätta upp en skylt eller ljusanordning med liten påverkan på omgivningen: 6 958 kr.

Sätta upp en skylt eller ljusanordning med stor påverkan på omgivningen: 8 946 kr.

Ändring, med tekniskt samråd: 13 916 kr.

Ändring, utan tekniskt samråd: 8 946 kr.

Bygga ett bygglovspliktigt pooltak eller skärmtak: 6 958 kr.

Rivningslov, med tekniskt samråd: 11 431 kr.

Rivningslov, utan tekniskt samråd: 7 455 kr.

Anmälan om rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd: 9 443 kr.

Anmälan om rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd: 3 479 kr.

Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd: 11 431 kr.

Marklovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd: 7 455 kr.

Inglasning av befintlig altan, skärmtak eller balkong, utan tekniskt samråd: 5 467 kr.

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal: 3 479 kr.

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 18 886 kr.

Förhandsbesked, inom detaljplanerat område: 16 898 kr.

Attefallstakkupor, med tekniskt samråd: 6 958 kr.

Attefallstakkupor, utan tekniskt samråd: 4 473 kr.

Ansökan om strandskyddsdispens: 10 437 kr.

Anlägga parkeringsplats, med tekniskt samråd: 11 928 kr.

Anlägga parkeringsplats, utan tekniskt samråd: 6 958 kr.

För vissa ansökningar blir handläggningen mer omfattande. Avgiften blir då högre. Det gäller om

  • din ansökan strider mot gällande detaljplan
  • din fastighet ligger utanför planlagt område.

Ibland tillkommer kostnader

Om du skulle behöva dela upp ärendet i flera tekniska samråd, startbesked eller slutbesked tillkommer kostnader för hanteringen av dem.

Reducerad avgift om handläggningen tar för lång tid

Kommunen måste ta beslut inom en viss tid

Enligt lag måste kommunen ta ett beslut om ett byggärende inom en viss tid. Tiden räknas från när det inskickade ärendet är komplett.

Kommunen har 10 veckor på sig att besluta i ärenden om bygglov och förhandsbesked.

Kommunen 4 veckor på sig att besluta i ärenden om anmälanpliktiga åtgärder

I vissa fall kan kommunen förlänga handläggningstiden en gång. Det gäller om en fråga är speciellt svår att utreda eller om en remissinstans behöver längre tid att svara.

Avgiften sätts ner om det tar för lång tid

Om tidsfristen överskrids ska kommunen sätta ned avgiften en femtedel per påbörjad vecka. Det är bara avgiften för vissa moment i handläggningen som ska sättas ner.

Om du drar tillbaka ansökan eller får avslag

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan betalar du för den tid som lagts ner på ditt ärende. Det gäller också om du får avslag på din ansökan.

Om du bygger utan bygglov och startbesked

Du behöver bygglov och startbesked innan du bygger något som kräver lov eller anmälan. Det regleras i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du bygger utan att ha fått lov eller startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift. Avgiften beror på vad du har byggt, men baseras alltid på prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.