Avgifter för byggärenden

Se exempel på avgifter för bygglov, anmälan, nybyggnadskarta, husutsättning med mera.

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus: 27 173 kr.

Attefallshus med tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallshus utan tekniskt samråd: 4 685 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt samråd: 14 992 kr.

Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt samråd: 10 307 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, med tekniskt samråd: 14 992 kr.

Bygga till en huvudbyggnad, utan tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd: 4 685 kr.

Enkel nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 2940 kr.

Fullständig nybyggnadskarta, mindre än 1 999 kvm tomtyta: 6300 kr.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 4 hushörn och 4 garagehörn: prisuppgift kommer.

Utsättning av bostadshus (1 - 199 kvadratmeter) och garage, 8 hushörn och 4 garagehörn: prisuppgift kommer.

Bygga mur eller plank, med tekniskt samråd: 11 244 kr.

Bygga mur eller plank, utan tekniskt samråd: 6 559 kr.

Sätta upp en skylt eller ljusanordning med liten påverkan på omgivningen: 6 559 kr.

Sätta upp en skylt eller ljusanordning med stor påverkan på omgivningen: 8 433 kr.

Ändring, med tekniskt samråd: 13 118 kr.

Ändring, utan tekniskt samråd: 8 433 kr.

Bygga ett bygglovspliktigt pooltak eller skärmtak: 6 559 kr.

Rivningslov, med tekniskt samråd: 10 776 kr.

Rivningslov, utan tekniskt samråd: 7 028 kr.

Anmälan om rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd: 8 902 kr.

Anmälan om rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd: 3 280 kr.

Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd: 10 776 kr.

Marklovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd: 7 028 kr.

Inglasning av befintlig altan, skärmtak eller balkong, utan tekniskt samråd: 5 154 kr.

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal: 3 280 kr.

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 17 803 kr.

Förhandsbesked, inom detaljplanerat område: 15 929 kr.

Attefallstakkupor, med tekniskt samråd: 6 559 kr.

Attefallstakkupor, utan tekniskt samråd: 4 217 kr.

Ansökan om strandskyddsdispens: 9 839 kr.

Anlägga parkeringsplats, med tekniskt samråd: 11 244 kr.

Anlägga parkeringsplats, utan tekniskt samråd: 6 559 kr.

För vissa ansökningar blir handläggningen mer omfattande. Avgiften blir då högre. Det gäller om

  • din ansökan strider mot gällande detaljplan
  • din fastighet ligger utanför planlagt område.

Ibland tillkommer kostnader

Om du skulle behöva dela upp ärendet i flera tekniska samråd, startbesked eller slutbesked tillkommer kostnader för hanteringen av dem.

Reducerad avgift om handläggningen tar för lång tid

Kommunen måste ta beslut inom en viss tid

Enligt lag måste kommunen ta ett beslut om ett byggärende inom en viss tid. Tiden räknas från när det inskickade ärendet är komplett.

Kommunen har 10 veckor på sig att besluta i ärenden om bygglov och förhandsbesked.

Kommunen 4 veckor på sig att besluta i ärenden om anmälanpliktiga åtgärder

I vissa fall kan kommunen förlänga handläggningstiden en gång. Det gäller om en fråga är speciellt svår att utreda eller om en remissinstans behöver längre tid att svara.

Avgiften sätts ner om det tar för lång tid

Om tidsfristen överskrids ska kommunen sätta ned avgiften en femtedel per påbörjad vecka. Det är bara avgiften för vissa moment i handläggningen som ska sättas ner.

Om du drar tillbaka ansökan eller får avslag

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan betalar du för den tid som lagts ner på ditt ärende. Det gäller också om du får avslag på din ansökan.

Om du bygger utan bygglov och startbesked

Du behöver bygglov och startbesked innan du bygger något som kräver lov eller anmälan. Det regleras i plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du bygger utan att ha fått lov eller startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift. Avgiften beror på vad du har byggt, men baseras alltid på prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.