Dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR och om dina rättigheter som registrerad.

Kommunens behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. När du har kontakt med kommunen i något ärende samlar vi in och sparar vissa uppgifter om dig. Det gör vi för att kunna hantera ditt ärende. De personuppgifter som samlas in behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Det kan till exempel handla om att du ansöker om

 • bygglov
 • ekonomiskt bistånd
 • förskoleplats.

Dina personuppgifter är säkra hos oss och används enbart för att fullgöra de skyldigheter kommunen har. Personuppgifterna skyddas på flera sätt. De förvaras

 • på ett sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna
 • i låsta system så att endast de medarbetare som behöver det har tillgång till dina personuppgifter.

Kommunen har många personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av verksamhetssystem. Om du vill veta vilka personuppgiftsbiträden kommunen använder kan du kontakta dataskyddsombudet. Biträdet får bara använda personuppgifterna på det sätt som kommunen bestämt.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att

 • begära registerutdrag
 • få information om hur vi behandlar personuppgifter
 • begära att felaktiga personuppgifter rättas (rätten till ändring)
 • begära begränsning av behandlingen (rätten till begränsning)
 • återkalla samtycke till behandling
 • invända mot behandling av personuppgifter
 • få sina personuppgifter flyttade i vissa fall (dataportabilitet)
 • lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

För att begära registerutdrag använder du en blankett. Du kan som regel bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Mer om registerutdrag

Om kommunen behandlar dina personuppgifter har du rätt att få ett registerutdrag som visar var och varför dina personuppgifter behandlas.

Du har rätt att få ett registerutdrag kostnadsfritt. Vill du begära fler registerutdrag har kommunen rätt att ta betalt för det.

Du kan bara begära registerutdrag för dig själv. När kommunen tagit emot din begäran kommer du att få svar inom en månad. Registerutdragen postas till din folkbokföringsadress.

Du kan också välja att hämta ut ditt registerutdrag i kommunhuset. Då måste du ha med dig din legitimation.

Registerutdraget omfattar som huvudregel inte personuppgifter i handlingar som inte är färdiga eller i minnesanteckningar.

Din begäran om registerutdrag kommer att diarieföras och gallras efter två år.

Registerutdrag för barn

De som kan begära ut ett registerutdrag för ett barn är

 • barnets vårdnadshavare
 • barnet själv.

När det gäller barns registerutdrag ska reglerna om sekretess beaktas. Det kan betyda att vårdnadshavare inte har rätt att få ett fullständigt registerutdrag.

Om du är ställföreträdare

Du som är legal ställföreträdare kan begära registerutdrag åt din huvudman om huvudmannen inte kan göra det själv. Vi behöver ha ett bevis på att du har rätt att begära ett registerutdrag åt huvudmannen.

Hur vi behandlar dina personuppgifter när du begär ett registerutdrag

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen är att kommunen ska kunna hantera din begäran om registerutdrag.

Den lagliga grunden för behandlingen är att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet.

Lagringstiden för dina personuppgifter är 2 år.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen som nås på kommun@hallsberg.se

Klagomål

Du kan lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du

 • tycker att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt
 • tycker att kommunen behandlar dina personuppgifter utan rättslig grund
 • har andra synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter.

Lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dataskyddsombud

Hallsbergs kommun har ett dataskyddsombud som ska kontrollera att kommunen följer dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är kontaktperson för dig som får dina personuppgifter behandlade av kommunen.

Du kan kontakta Hallsbergs kommuns dataskyddsombud:
Birgitta Rydén, telefon: 0582-68 50 44

Anställning i Hallsbergs kommun

Kommunen behandlar anställdas personuppgifter för att kunna fullfölja sitt ansvar som arbetsgivare och kunna erbjuda personalförmåner.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Behandlingen av uppgifterna grundar sig på artikel 6 i dataskyddsförordningen. Det vill säga ett ingånget avtal mellan dig som anställd och Hallsbergs kommun som arbetsgivare, anställningsavtalet.

För dig som söker jobb hos oss

När du söker en tjänst hos Hallsbergs kommun gör du det via ReachMee. När du skickar in din ansökan får du information från dem om hur de hanterar dina personuppgifter utifrån GDPR.

Referenters personuppgifter

Hallsbergs kommuns behandling av dina personuppgifter stödjer sig på artikel 6.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Vi behandlar dina personuppgifter då det ligger i kommunens berättigade intresse att göra en så bra rekrytering som möjligt.

I referensprotokollet framgår ditt namn, befattning, telefonnummer och i vissa fall arbetsplats samt anteckningar från detta samtal. Om personen du är referent till anställs så kommer referensprotokollet att bevaras i dennes personalakt. Om vi inte anställer personen kommer referensprotokollet och dina personuppgifter gallras efter två år.

Så länge sparas dina uppgifter

Dataskyddsförordningen säger att personuppgifter inte får lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla behandlingens syfte. Det finns också andra lagar som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras, till exempel arkivlagen och socialtjänstlagen.

För statistiska, vetenskapliga och historiska ändamål får dina personuppgifter lagras under en längre period.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.