Nationella minoriteter

Läs om hur vi arbetar med nationella minoriteter, grundskydd för minoriteter, minoritetsspråk med mera.

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur och stärka minoriteternas möjlighet till inflytande.

De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är

 • judar
 • romer
 • samer (som även är ett urfolk)
 • sverigefinnar
 • tornedalingar.

De historiska minoritetsspråken är

 • jiddisch
 • romani chib
 • samiska
 • finska
 • mänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sveriges internationella förpliktelser innebär att vissa minoritetsrättigheter ska förverkligas i hela landet. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen (2009:724).

Grundskydd för minoriteter

Det så kallade grundskyddet innebär att:

 • myndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs,
 • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,
 • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt,
 • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Minoritetsarbetet i Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun har beslutat om riktningen och satt mål för sitt arbete med nationella
minoriteter. Målen och riktlinjerna har formulerats i styrdokumentet Riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteter Pdf, 579.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Rättighetsarbetet är i detta styrdokument uppdelat under följande kategorier:

 • Information om rättigheter
 • Skyddande och främjande av språk och kultur
 • Inflytande och delaktighet
 • Äldreomsorg på minoritetsspråk
 • Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen

Styrdokumentet gäller för alla nämnder och verksamheter i kommunal regi.

Lämna in synpunkter till kommunens insatser för minoriteter

Har du förslag eller synpunkter kring kommunens arbete med de nationella minoriteterna kan du kontakta oss på kommun@hallsberg.se

Ytterligare läsning om minoriteternas rättigheter

Länsstyrelsens information om lagstiftning kring minoriteterna Länk till annan webbplats.

Kunskapsöversikt om de nationella minoriteterna Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteter Pdf, 579.9 kB.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.