Dricksvatten och avloppsrening

Läs om vad kommunens dricksvatten används till och hur det renas på våra reningsverk.

Det används dricksvattnet till

Det kommunala dricksvattnet, där ingår inte egna brunnar, används inte bara för att dricka utan även till mycket annat. Till exempel att tvätta sig med, för att spola i toaletten, fylla badbassänger och inom industrin.

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

 • 60 liter för personlig hygien.
 • 30 liter för toalettspolning.
 • 15 liter för disk.
 • 15 liter för tvätt.
 • 10 liter för mat och dryck.
 • 10 liter övrigt.

Mer information på Svenskt Vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så renar vi avloppsvattnet

I Hallsbergs kommun finns fem reningsverk, Hallsberg, Vretstorp, Pålsboda, Sköllersta och Hjortkvarn.

Avloppsreningsverken är byggda för att ta hand om avloppsvatten från

 • toaletter
 • bad och dusch
 • disk- och tvättmaskiner
 • industrin.
 • Avloppsvattnet renas i flera steg för att bli så rent som möjligt innan det släpps tillbaka ut i naturen.

Reningsprocessens olika steg

Steg 1 - Mekanisk rening

Den mekaniska reningen består av ett rensgaller där skräp fastnar. Mycket av det som fångas är sådant som inte borde hamnat i avloppet, utan snarare i papperskorgen.

Efter rensgallret kommer vattnet till en bassäng som kallas för sandfånget. Här sjunker sand och tyngre partiklar till botten och kan tas bort från vattnet.

En aluminiumbaserad fällningskemikalie tillsätts i sandfånget innan vattnet transporteras vidare till försedimenteringsbassänger. Där avskiljs en stor del av slammet för vidare gasutvinning.

Steg 2 - Biologisk rening

Bakterier i den biologiska reningsbassängen renar vattnet från kväve som finns i bajs, kiss och tvättmedel. Kväve är skadligt för hav och sjöar. Om vi släpper ut för mycket och kan det leda till övergödning och algblomning. Bakterierna omvandlar kvävet i vattnet till kvävgas. Det är en ofarlig gas som redan finns i vår luft och som gynnar vår växtlighet.

Bakterierna är viktiga för att den biologiska processen ska fungera, men de är också känsliga mot starka kemikalier. Därför är det viktigt att tänka på vilka kemiska produkter som används hemma.

Se till att färg, lacknafta eller andra starka kemikalier inte hamnar i avloppet, utan lämna in på kommunens återvinningscentral. Tvätta inte bilen på uppfarten eller gatan. Använd en tvättanläggning utrustad med oljeavskiljare som tar bort oljerester och föroreningar innan vattnet släpps till avloppsnätet.

Steg 3 - Kemisk rening

Här tillsätts ytterligare fällningskemikalie. Kemikalien bildar klumpar med slam och sjunker till botten i bassängen. Slammet pumpas sedan vidare för gasutvinning och recirkulering till biologisk rening. När avloppsvattnet är rent släpper vi tillbaka det ut i naturen.

Vad produceras vid reningen av avloppsvattnet?

När vi renar avloppsvattnet bildas restprodukter, till exempel gallerrens. Gallerrens är skräp från rensgallret på reningsverket som går till förbränning. Vi utvinner också resurser som slam.

Allt slam från de yttre reningsverken körs till Hallsberg för vidare process till gas. Gasen används för uppvärmning av reningsverket och rötkammare. Slammet som blir kvar avvattnas och används till gödsling av till exempel salix.

Att rena avloppsvattnet tar cirka 24 timmar.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.