Kommunens organisation

Se hur kommunens verksamhet är organiserad.

Illustration som visar hur kommunen är organiseradFörstora bilden

Klicka för större bild

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Om kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Granskar kommunen.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen. De fungerar som en del av den demokratiska kontrollen.

Om kommunrevisionen

Kommunstyrelsen och kommunalråd

Styr och samordnar arbetet i kommunen.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen styr och samordnar allt arbete och ansvarar för kommunens ekonomi.

Några av ledamöterna i kommunstyrelsen kallas kommunalråd. De arbetar med politiken på hel- eller deltid.

Om kommunstyrelsen

Om kommunalråden

Nämnder

Ansvarar för ett visst område inom kommunen.

Kommunens nämnder

Alla frågor som kommer till fullmäktige förbereds i någon av nämnderna. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.

Det här gör nämnderna

  • Ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen.
  • Förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
  • Genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Gemensamma nämnder

En gemensam nämnd är en form för samverkan mellan flera kommuner. Nämnden ingår i en av de samverkande kommunernas organisation.

Kommunens nämnder

Förvaltningar

Utför det de förtroendevalda fattat beslut om.

Förvaltningarna utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. Förvaltningarna lyder under en nämnd, förutom kommunstyrelseförvaltningen som lyder direkt under kommunstyrelsen.

Kommunens förvaltningar

Kommunalförbund

Samverkan mellan kommuner.

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan flera kommuner. Det är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och är en egen juridisk person.

Kommunalförbund kommunen är medlem i

Kommunala bolag och stiftelser

Rådgivande organ

Forum för samråd mellan kommunen och intressegrupper.

I rådgivande organ träffar kommunen en intressegrupp för samråd och ömsesidig information. I kommunen finns två rådgivande organ:

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Kommunala rådet för funktionsrättsfrågor

Ombud, representanter och övriga uppdrag

Kommunen har ombud och representanter i

Övriga uppdrag

  • Vigselförrättare/namngivningsofficiant
  • Begravningsförrättare
  • Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.