Revisorerna

Se revisionsrapporter, läs om kommunrevisorernas uppdrag och lämna förslag.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen. De fungerar som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen består av förtroendevalda revisorer och en auktoriserad revisor. Revisionen är partipolitiskt neutral och jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Revisorernas uppdrag

Revisorerna granskar verksamheterna som kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för. Revisorerna undersöker om verksamheterna utför sina uppdrag med effektivitet, kvalitet och säkerhet. Revisorerna undersöker också om verksamheterna följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Revisorerna granskar regelbundet

  • Om nämnder och styrelser har en tillräcklig intern kontroll i sin styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.
  • Att nämnder och styrelser återrapporterar till fullmäktige på det sätt som beslutats.
  • Om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande.
  • Att räkenskaperna är rättvisande.

Varje år väljer revisorerna också själva olika delar av verksamheter som specialgranskas. Revisorerna bestämmer själva hur det ska göras och hur resultatet av granskningen ska analyseras.

Revisorerna granskar inte enskilda beslut som är myndighetsutövning och styrs av särskilda lagar. Men man granskar på vilket sätt kommunen utför myndighetsutövandet.

Ledorden för revisorerna är öppenhet, tillgänglighet och dialog med både de som granskas och med kommunens invånare.

Lämna förslag på vad du tycker ska granskas

Du kan lämna förslag på sådant du tycker ska granskas. Du kan lämna ditt förslag genom att skicka e-post till: revisorerna@hallsberg.se

Ordförande och ledamöter

Ordförande

Per-Anders Thor, ordförande

Hans Nilsson, förste vice ordförande

Roger Edström, andre vice ordförande

Ledamöter

Anna-Karin Ryefalk

Torvald Evanni

Vakant


Rapporter

2023

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider

Januari

12 januari 13.00

Februari

16 februari 13.00

Mars

10 mars 13.00

April

13 april 13.00

Maj

11 maj 13.00

Juni

9 juni 13.00

Augusti

24 augusti 10.00

September

14 september 13.00

Oktober

12 oktober 13.00

November

16 november 13.00

December

14 december 10.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.