Revisorerna

Se revisionsrapporter, läs om kommunrevisorernas uppdrag och lämna förslag.

Kommunrevisorernas uppgift är att granska kommunen. De fungerar som en del av den demokratiska kontrollen. Revisionen består av förtroendevalda revisorer och en auktoriserad revisor. Revisionen är partipolitiskt neutral och jobbar på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Revisorernas uppdrag

Revisorerna granskar verksamheterna som kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för. Revisorerna undersöker om verksamheterna utför sina uppdrag med effektivitet, kvalitet och säkerhet. Revisorerna undersöker också om verksamheterna följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Revisorerna granskar regelbundet

  • Om nämnder och styrelser har en tillräcklig intern kontroll i sin styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.
  • Att nämnder och styrelser återrapporterar till fullmäktige på det sätt som beslutats.
  • Om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande.
  • Att räkenskaperna är rättvisande.

Varje år väljer revisorerna också själva olika delar av verksamheter som specialgranskas. Revisorerna bestämmer själva hur det ska göras och hur resultatet av granskningen ska analyseras.

Revisorerna granskar inte enskilda beslut som är myndighetsutövning och styrs av särskilda lagar. Men man granskar på vilket sätt kommunen utför myndighetsutövandet.

Ledorden för revisorerna är öppenhet, tillgänglighet och dialog med både de som granskas och med kommunens invånare.

Lämna förslag på vad du tycker ska granskas

Du kan lämna förslag på sådant du tycker ska granskas. Du kan lämna ditt förslag genom att skicka e-post till: revisorerna@hallsberg.se

Ordförande och ledamöter

Kjell Unevik, ordförande
Siv Palmgren, förste vice ordförande
Lars Billström, andre vice ordförande

Ledamöter
Per Ager
Torvald Evanni
Vakant

Rapporter

Sammanträdestider

Tider för sammanträden publiceras senare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.