Stöd och omsorg

Äldreomsorg, funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till familj med mera.

 • Äldreomsorg och senior

  Läs och ansök om boende för dig som är äldre, bostadsanpassning, hemtjänst och trygghetslarm, läs om dagcentraler, dagverksamhet med mera.

 • Funktionsnedsättning

  Läs och ansök om stöd och service enligt LSS, boende, bostadsanpassning, daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning med mera.

 • Stöd till barn, ungdom och familj

  Läs om stöd till familjen, bli familjehem, få information om familjecentralen med mera.

 • Stöd till anhöriga

  Läs om vilket stöd som finns för dig som vårdar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

 • Stöd till dig som missbrukar

  Läs om vilket stöd och hjälp du kan få av öppenvården Stegen om du har missbruksproblem.

 • Ekonomi och försörjningsstöd

  Läs om budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, försörjningsstöd, stöd i akuta situationer och kris med mera.

 • God man, förvaltare och förmyndare

  Läs om gode män, förvaltare och förmyndare. Sydnärkes överförmyndarkansli i Kumla arbetar med dessa frågor.

 • Akut hjälp

  Läs om vilken hjälp och stöd du kan få i en akut situation.

 • Kommunal sjukvård

  Läs om kommunal sjukvård där bland annat hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden ingår.

 • Vigsel och begravning

  Information om borgerlig begravning och borgerlig vigsel.

 • Hjälpmedel och rehabilitering

  Ansök om rehabilitering och hjälpmedel om du har svårigheter att klara vardagliga aktiviteter.

 • Integration

  Läs om vad kommunen kan ge för stöd till dig som är ny i Sverige.

 • Avgifter för vård och omsorg

  Se taxor och avgifter för vård- och omsorgsverkamheterna i Hallsbergs kommun.

 • Synpunkter och klagomål

  Lämna synpunkter, förslag eller klagomål på social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter.