Förvaltningar

Se kommunens förvaltningar och deras ansvarsområden.

Bildningsförvaltningen

Ansvarsområden

Bildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, förskoleklass, grundskola, och kultur- och fritidsfrågor.

Styrande nämnd

Bildningsförvaltningen styrs av bildningsnämnden

Kontakta förvaltningschefen

Catharina Lindvall-Scharmer
Telefon: 0582-68 53 40
E-post: catharina.lindvall-scharmer@edu.hallsberg.se

Kontakta förvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Drift- och serviceförvaltningen

Ansvarsområden

 • Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser.
 • Utbetalning av bidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter
 • Kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet.
 • Frågor som rör tillståndsärenden för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.
 • Myndighetsutövningen inom miljö-, hälso-, och livsmedelsområdena.
 • Bygglovsverksamheten och myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen.
 • Handläggningen av kommunens bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunens energi- och klimatrådgivning.
 • Frågor som hör samman med trafiksäkerhet, vägmärken och reglering.
 • Flyttning av övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde.
 • Kommunens städ- och måltidsverksamhet.

Styrande nämnd

Drift- och serviceförvaltningen styrs av drift- och servicenämnden

Kontakta förvaltningschefen

Magnus Ribbing
Telefon: 0582-68 51 54
E-post: magnus.ribbing@hallsberg.se

Kontakta förvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Kommunstyrelseförvaltningen

Ansvarsområden

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar bland annat för ärendeberedningen till

 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige
 • valnämnden
 • taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen bistår också revisionen och har hand om frågor som rör personal, ekonomi, näringsliv och fysisk planering.

Kommunstyrelseförvaltningen styrs av kommunstyrelsen

Kontakta förvaltningschefen

Lena Fagerlund, kommundirektör
Telefon: 0582-68 50 00
lena.fagerlund@hallsberg.se

Kontakta förvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: kommun@hallsberg.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ansvarsområden

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.
 • Stöd och service enligt LSS.

Förvaltningen utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Styrande nämnd

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen styrs av social- och arbetsmarknadsnämnden.

Kontakta förvaltningschefen

Jaana Jansson
Telefon: 0582-68 50 00
E-post: jaana.jansson@hallsberg.se

Kontakta förvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00 (kommunens växel)
E-post: socialforvaltning@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.