Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Social- och arbetsmarknadsnämnden utför kommunens uppdrag enligt lagstiftning och de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar och som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ansvarsområden

 • Äldreomsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.
 • Stöd och service enligt LSS.

Nämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet förbereder ärenden som sedan tas upp i nämnden och är inte ett beslutande utskott.

Individutskottet

Individutskottet ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barn och ungdomar samt placering av barn, ungdomar och vuxna.

Stödjande förvaltning

Social- och arbetsmarknadsnämnden stöds av social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Veronica Wallgren (S), ordförande
Peter Hörlin (S), förste vice ordförande
Olle Isacsson (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Ersättare
Henrik Axelsson (S)
Kerstin Larsson (S)
Monica Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Rikard Bergström(M)
Ingrid Grahn (L)
Jussi Rinne (SD)
Dan Fredriksson (SD)

Individ-utskottet

Veronica Wallgren (S), ordförande
Inga-Britt Ritzman (S), förste vice ordförande
Olle Isacsson (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Ingrid Grahn (L)
Jimmy Olsson (SD)

Protokoll

Kallelser

Sammanträdestider

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden 2020

Månad

Datum

Tid

Februari

11

08.30

Mars

25

13.00

April

29

13.00

Maj

27

13.00

Juni

17

13.00

Augusti

26

13.00

Oktober

1

13.00

Oktober

28

13.00

November

18

13.00

December

16

13.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.