Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Social- och arbetsmarknadsnämnden utför kommunens uppdrag enligt lagstiftning och de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar och som ingår i nämndens verksamhetsområde.

Ansvarsområden

 • Vård och omsorg.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Kommunala arbetsmarknadsfrågor.
 • Integrationsfrågor.
 • Tillstånd för serveringstillstånd, folköl och tobak.

Nämnden utgår från följande lagar i sitt arbete:

 • Socialtjänstlagen (SoL).
 • Lagen om vård av unga (LVU).
 • Lagen om vård av missbrukare (LVM).
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Alkohollagen.
 • Tobakslagen.
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet förbereder ärenden som sedan tas upp i nämnden och är inte ett beslutande utskott.

Individutskottet

Individutskottet ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barn och ungdomar samt placering av barn, ungdomar och vuxna.

Stödjande förvaltning

Social- och arbetsmarknadsnämnden stöds av social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Veronica Wallgren (S), ordförande
Peter Hörlin (S), förste vice ordförande
Ulrika Björklund (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Ersättare
Henrik Axelsson (S)
Kerstin Larsson (S)
Monica Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Olle Isacsson (M)
Ingrid Grahn (L)
Jussi Rinne (SD)
Dan Fredriksson (SD)

Individ-utskottet

Veronica Wallgren (S), ordförande
Inga-Britt Ritzman (S), förste vice ordförande
Ulrika Björklund (M), andre vice ordförande

Ledamöter
Ingrid Grahn (L)
Jimmy Olsson (SD)

Protokoll

Kallelser

Sammanträdestider

Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträden

Månad

Datum

Tid

Februari

6

13.00

Mars

6

13.00

April

3

13.00

Maj

29

13.00

Juni

19

13.00

September

11

13.00

Oktober

2

13.00

Oktober

30

13.00

November

27

13.00

December

18

13.00