Drift- och servicenämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

 • Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser.
 • Utbetalning av bidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter
 • Kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet.
 • Frågor som rör tillståndsärenden för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.
 • Myndighetsutövningen inom miljö-, hälso-, och livsmedelsområdena.
 • Bygglovsverksamheten och myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen.
 • Handläggningen av kommunens bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunens energi- och klimatrådgivning.
 • Frågor som hör samman med trafiksäkerhet, vägmärken och reglering.
 • Flyttning av övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde.
 • Kommunens städ- och måltidsverksamhet.

I de ärenden där nämnden eller kommunen själv är part tas besluten av myndighetsnämnden

Beredningsutskottet

Drift- och servicenämnden har ett beredningsutskott. Utskottet består av tre ledamöter: ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande i drift- och servicenämnden. Utskottet fattar oftast inte några beslut utan bereder endast ärenden inför nämnden.

Stödjande förvaltning

Drift- och servicenämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Conny Larsson (S), ordförande
Birgitta Kumblad (S), förste vice ordförande
Gösta Hedlund (C), andre vice ordförande

Ledamöter
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Henrik Axelsson (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin McQuillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Vakant (SD)

Ersättare
Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Leif Hermansson (S)
Mariana Johansson (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Joakim Rosén (SD)

Protokoll

2021

2020

2019

2018

På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00.

Kallelser

Sammanträdestider


Drift- och servicenämndens sammanträden 2021

Månad

Datum

Tid

Februari

17

08.00

Mars

24

08.00

April

28

08.00

Maj

19

08.00

Juni

23

08.00

September

22

08.00

Oktober

13

08.00

Oktober

28

08.00

November

24

08.00

December

22

08.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.