Drift- och servicenämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

 • Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser.
 • Utbetalning av bidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter
 • Kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet.
 • Frågor som rör tillståndsärenden för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.
 • Myndighetsutövningen inom miljö-, hälso-, och livsmedelsområdena.
 • Bygglovsverksamheten och myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen.
 • Handläggningen av kommunens bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunens energi- och klimatrådgivning.
 • Frågor som hör samman med trafiksäkerhet, vägmärken och reglering.
 • Flyttning av övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde.
 • Kommunens städ- och måltidsverksamhet.

I de ärenden där nämnden eller kommunen själv är part tas besluten av myndighetsnämnden

Beredningsutskottet

Drift- och servicenämnden har ett beredningsutskott. Utskottet består av tre ledamöter: ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande i drift- och servicenämnden. Utskottet fattar oftast inte några beslut utan bereder endast ärenden inför nämnden.

Stödjande förvaltning

Drift- och servicenämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Conny Larsson (S), ordförande
Birgitta Kumblad (S), förste vice ordförande
Gösta Hedlund (C), andre vice ordförande

Ledamöter
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Ulf Ström (S)
Toni Blanksvärd (S)
Calin McQuillan (M)
Lotta Öhlund (MP)
Gert Öhlin (L)
Jimmy Olsson (SD)
Jussi Rinne (SD)

Ersättare
Hans Palmqvist (S)
Lillemor Pettersson (S)
Elisabeth Sandberg (S)
Leif Hermansson (S)
Sven-Arne Johansson (V)
Andreas Zakrisson (C)
Jan Karlsson (M)
Rikard Bergström (M)
Andreas Glad (KD)
Oscar Lundqvist (SD)
Joakim Rosén (SD)

Protokoll

Kallelser

Sammanträdestider

Drift- och servicenämndens sammanträden

Månad

Datum

Tid

Januari

9

09.00

Januari

30

09.00

Mars

6

09.00

April

17

09.00

Maj

22

09.00

Juni

19

09.00

September

18

09.00

Oktober

23

09.00

November

20

09.00

December

18

09.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.