Kommunstyrelsen

Se kommunstyrelsens ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Det här gör kommunstyrelsen

  • Ansvarar för leda och samordna kommunens verksamhet.
  • Ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
  • Bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott. Utskottet förbereder frågor inför kommunstyrelsens sammanträden. Det har i viss mån också fått delegation att själva fatta beslut inom sitt ansvarsområde. Arbetsutskottet är även kommunens krisledningsnämnd.

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsen stöds av kommunstyrelseförvaltningen

Ordförande och ledamöter

Kommunstyrelsen

Ordförande

Magnus Andersson (S), ordförande

Anders Lycketeg (C), förste vice ordförande

Oscar Lundqvist (SD), andre vice ordförande

Ledamöter

Rikard Bergström (M)

Siw Lunander (S)

Ola Ström (S)

Theres Andersson (S)

Lennart Pettersson (M)

Gösta Hedlund (C)

Jimmy Olsson (SD)

Martin Petterson (KD)

Erik Storsveden (L)

Tryggve Thyresson (V)

Viktoria Svanberg (SD)

Ulrika Björklund (C)

Ersättare

Christina Johansson (S)

Peter Björk (S)

Andreas Tranderyd (MP)

Dan Fredriksson (SD)

Christel Forsberg (S)

Christian Selg Enander (S)

Malin Sundh (M)

Veronica Wallgren (S)

Johnny Ring (SD)

Conny Larsson (S)

Sverker Dahlander (C)

Peter Tillman (V)

Anna Martinsson (C)

Pierre Weigl (SD)

Lillemor Pettersson (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd

Ordförande

Magnus Andersson (S), ordförande

Anders Lycketeg (C), förste vice ordförande

Oscar Lundqvist (SD), andre vice ordförande

Ledamöter

Siw Lunander (S)

Rikard Bergström (M)

Protokoll

2023

2022

2021

2020

2019

Protokollen är justerade. Underskrivna originaldokument finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Handlingarna som ligger i protokollsdokumenten kan vara ofullständiga tills det slutgiltiga beslutet har tagits. I ett ärendes tjänsteskrivelse kan du se vilken instans som tar det slutgiltiga beslutet.

Kallelser

2023

2022

2021

2020

2019

Sammanträdestider

Februari

7 februari 08.30

April

11 april 08.30

Maj

30 maj 08.30

September

12 september 08.30

Oktober

10 oktober 08.30

November

7 november 08.30

December

5 december 08.30

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.