Kommunens styrsystem

Kommunens vision, värdeord, strategiska områden, mål och indikatorer.

Vårt styrsystem hjälper oss att planera och följa upp på ett bra sätt. Det berättar vad vi strävar efter och vad vi ska fokusera på. I styrsystemet ingår bland annat

  • Vision - berättar hur vi vill att kommunen ska utvecklas i framtiden.
  • Värdeord - berättar hur vi ska agera varje dag.
  • Strategiska områden - kommunens väg för att nå visionen.
  • Mål och indikatorer - omvandlar de strategiska områdena till konkreta aktiviteter som kan följas upp.

Vision - Det öppna Hallsberg

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

Värdeord - Glädje, driv och öppenhet

Glädje

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

Driv

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.

Öppenhet

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

Strategiskt område - Hållbar kommun

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

Strategiskt område - Livslångt lärande

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

Strategiskt område - Allas inflytande

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.

Strategiskt område - God service

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.

Mål och indikatorer

Kommunstyrelsen och nämnderna sätter upp mål som omvandlar de strategiska områdena till konkreta aktiviteter. De beslutar också vilka indikatorer man ska använda när man mäter om målen uppfyllts.

Målen och indikatorerna presenteras varje år i kommunens mål- och budgetdokument.

I kommunens årsredovisning redovisas det om målen har blivit uppfyllda.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.