Omsorg, vård och stöd

Läs brukarundersökningar och patientsäkerhetsberättelser, få information om måltider, nyckelfri hemtjänst, mobil dokumentation och uppsökande verksamhet.

Kvalitet och utveckling

Här kan du läsa brukarundersökningar, kvalitetsberättelser, patientsäkerhetsberättelser och undersökningar om vård- och omsorgsverksamheterna.

Brukarundersökningar

Patientsäkerhetsberättelser

Vad de äldre tycker om äldreomsorgen, undersökning från Socialstyrelsen

Hemtjänst 2020

Hemtjänst 2019

Hemtjänst 2018

Hemtjänst 2017

Hemtjänst 2016

Hemtjänst 2015

Särskilt boende 2019

Särskilt boende 2018

Särskilt boende 2017

Särskilt boende 2016

Särskilt boende 2015

Hemtjänst 2019

Kvalitetsberättelser

Dokumentation

All personal inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvård har skyldighet att dokumentera. Det regleras i socialtjänstlagen och patientdatalagen.

Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet. Den ska också utvisa faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta för att säkerställa att patienten får en god och säker vård.

Det framgår av bestämmelserna i

  • 11 kapitlet 5 § i socialtjänstlagen
  • 3 kapitlet i patientdatalagen
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40.

Mobil dokumentation inom vård och omsorg

Hallsbergs kommun använder mobil dokumentation inom hemtjänsten. Syftet med systemet är att kvalitetssäkra information och dokumentation.

Personalen har med sig en mobiltelefon. I den finns information om vilka personer de ska besöka. Det finns också information om vilket stöd och vilka insatser som ska utföras.

Även vid oplanerade besök har personalen tillgång till den information de behöver för att kunna utföra insatser. Till exempel om personalen åker hem till en brukare som larmat.

Personalen rapporterar och dokumenterar med mobiltelefonen i samband med besöket. Där beskrivs de insatser som utförts och eventuella avvikelser.

Personliga uppgifter

Inga uppgifter lagras i mobiltelefonen utan överförs direkt till kommunens verksamhetssystem. Varje medarbetare har sitt personliga användarnamn och lösenord. Medarbetaren har bara behörighet att se information om de brukare hen ska besöka.

Om en personal skulle råka tappa sin telefon är alltså informationen skyddad. Mobiltelefonen används även till så kallad ”nyckelfri hemtjänst”, det vill säga att personal låser upp hos brukaren via mobiltelefonen.

Nyckelfritt för personer med hemtjänst eller trygghetslarm

Hallsbergs kommun har ett system med nyckelfritt för personer som har hemtjänst eller trygghetslarm. Detta gör vi för att

  • förbättra kvaliteten för hantering av nycklar och lås
  • för att öka din säkerhet.

Montering av särskilt lås

Vi monterar ett särskilt lås på insidan av din dörr ovanpå det vred du har idag. När vår personal knackar på din dörr aktiveras låset och personalen kan låsa upp med en speciell godkänd mobiltelefon.

Endast anställd personal har behörighet och tillgång till att kunna använda dessa telefoner. Mobiltelefonen har kontakt med låset via så kallad blåtand (bluetooth) och är inte beroende av mobiltäckning.

Som en extra säkerhet behöver du lämna en nyckel till oss. Den förvaras i ett låst nyckelskåp.

Dina nycklar och vred fungerar som vanligt och det nya låset påverkar inte utseendet på dörren. Om hemtjänsten upphör så monteras låset bort och dörren återställs som den var från början.

Om du har sjutillhållarlås och låser det från insidan fungerar inte det nya nyckelfria låset.

Kostnad

Det blir ingen extra kostnad för dig att ha det nya låset.

Uppsökande verksamhet till äldre

I Hallsbergs kommun genomför uppsökande verksamhet mot personer som fyller 78 år under året. Verksamheten genomförs i samverkan med väntjänsten

Socialnämnden har i uppgift att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Det ska ske genom uppsökande verksamhet och på annat sätt och regleras i socialtjänstlagen 3 kapitlet 1§. 

I Hallsberg finns en väl fungerande väntjänst som är tänkt att vara en länk mellan socialtjänst och kommunens seniorer.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför i samverkan med väntjänsten en uppsökande verksamhet en gång per år. Den som fyller 78 under året blir uppringd. I samtalet erbjuds personen ett hembesök där hen får information om vilka former av stöd och hjälp som finns till äldre.

En dag per år arrangeras en seniordag. Under dagen hålls en föreläsning och representanter från social- och arbetsmarknadsförvaltningen deltar. Den som fyller 78 år under året får en särskild inbjudan, men alla seniorer är välkomna.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.