Marklov

Se när du behöver ansöka om marklov för att få ändra marknivån på din tomt.

Om du ska göra markåtgärder på din tomt kan du behöva söka marklov. Det kan till exempel gälla om du ska

  • schakta marken
  • fylla ut marken
  • fälla träd

Om din tomt ligger i ett område med detaljplan

Enligt lagstiftningen måste du ha marklov om du väsentligt ändrar höjden på fastigheten. Vad som är en väsentlig ändring framgår inte i lagtexten. Man brukar normalt säga en väsentlig ändring är att höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter.

Om du vill höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter ska du alltså söka marklov.

Du måste få ett startbesked för att få börja

Om du söker marklov med börjar med din åtgärd innan du fått startbeskedet får du betala en byggsanktionsavgift.

Det händer om du gör lovpliktiga åtgärder utan startbesked eller lov.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Markplaneringsritning

I skala 1:500. Här visar du

  • hur marken eller tomten är tänkt att planeras
  • utfyllnad eller schaktning av mark
  • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar
  • anslutning av utfart till gata med plushöjder
  • eventuella stödmurar och slänter.

Beställ ett kartutdrag

Sektionsritning

I skala 1:100. Ritningen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns eller tomtgränser.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Avgifter

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.