Marklov

Se när du behöver ansöka om marklov för att få ändra marknivån på din tomt.

Om du ska göra markåtgärder på din tomt kan du behöva söka marklov. Det kan till exempel gälla om du ska

  • schakta marken
  • fylla ut marken
  • fälla träd

  Om din tomt ligger i ett område med detaljplan

  Enligt lagstiftningen måste du ha marklov om du väsentligt ändrar höjden på fastigheten. Vad som är en väsentlig ändring framgår inte i lagtexten. Man brukar normalt säga en väsentlig ändring är att höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter.

  Om du vill höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter ska du alltså söka marklov.

  Du måste få ett startbesked för att få börja

  Om du söker marklov med börjar med din åtgärd innan du fått startbeskedet får du betala en byggsanktionsavgift.

  Det händer om du gör lovpliktiga åtgärder utan startbesked eller lov.

  Om din tomt ligger på landsbygden

  Om din tomt ligger utanför detaljplanerat område behöver du inte ansöka om marklov.

  När du bygger nytt

  När du bygger nytt behöver du inte söka marklov. Markarbetena prövas i ditt bygglovsärende.

  Ansök om marklov

  Du ansöker om marklov med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Du ska också skicka med vissa handlingar i din ansökan.

  Handlingar du ska skicka med i din ansökan

  Handläggningen går fortare och enklare om

  • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
  • du skickar med fotografier och illustrationer.

  Ansökningsblankett

  Ska vara ifylld och undertecknad.

  Markplaneringsritning

  I skala 1:500. Här visar du

  • hur marken eller tomten är tänkt att planeras
  • utfyllnad eller schaktning av mark
  • befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar
  • anslutning av utfart till gata med plushöjder
  • eventuella stödmurar och slänter.

  Beställ ett kartutdrag

  Sektionsritning

  I skala 1:100. Ritningen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns eller tomtgränser.

  Förslag till kontrollplan

  En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

  Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

  Andra handlingar kan behövas

  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

  Mer om ritningarna och handlingarna

  Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

  Avgifter

  Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd: 10 155 kr.

  Marklovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd: 6 623 kr.

  Kontakta bygglovsenheten i Kumla

  Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
  E-post: dos@hallsberg.se

  Telefontider

  Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

  Ha dina uppgifter redo när du ringer

  När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

  Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

  Kontaktcenter

  Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.