Marklov

Du kan behöva marklov för att förändra markens höjd. Du kan också behöva det för att fälla vissa träd på din tomt.

Om marklov

Om du ska göra markåtgärder på din tomt kan du behöva marklov. Det kan till exempel handla om att du vill ändra markhöjden eller fälla träd.

Om du ska schakta eller fylla marken på din tomt, fälla träd eller göra andra markåtgärder kan du behöva marklov om du väsentligt ändrar höjden på fastigheten.

Du behöver marklov om du ska ändra markhöjden väsentligt. Vad som är en väsentlig ändring av marken framgår inte av lagstiftningen, men normalt sett bedöms en väsentlig förändring som att höja marken mer än 0,5 meter, eller sänka den med mer än 0,5 meter.

Detaljplanen för ditt område kan också innehålla bestämmelser om vad som gäller när du ska fälla träd.

Du behöver inte söka marklov

  • på landsbygden, utanför detaljplanerat område
  • när du bygger nytt. Då prövas markarbetena i ditt bygglovsärende.

Mer om marklov på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så söker du marklov

1. Ta reda på vilka regler som gäller för ditt område

I detaljplanen för ditt område finns det bestämmelser som reglerar vad du får göra på din fastighet. I detaljplanen framgår det bland annat om du behöver marklov för att få fälla vissa träd på tomten.

Hitta detaljplanen för ditt område

2. Ta fram handlingar

Vilka ritningar och andra handlingar du behöver bifoga beror på vad du ska göra. Här har vi listat vad som normalt behöver bifogas för marklov.

Situationsplan. En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

Markplaneringsritning. En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används en planritning av marken sett uppifrån.

Förslag till kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Fackmannamässiga ritningar innebär att de är

  • utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format.
  • i svartvitt – Inte färgade eller gråtonade.
  • skalenliga. (Skalan ska också framgå på ritningen.)
  • Måttsatta.
  • Märkta med information om vilken fastighet som avses och vilken åtgärd som avses.

3. Sök marklov i e-tjänst

Du ansöker om marklov i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

4. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare.

Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen ska ta ett beslut om din lovansökan inom tio veckor från att ärendet är komplett.

Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

5. Beslut om lov och startbesked

Beslut om lov och startbesked är kvittot på att du får lov att starta arbetena. Läs nog igenom beslutet för att se vad som gäller för ditt lov och startbesked.

Du behöver vänta tills bygglovet har vunnit laga kraft innan du får börjar med åtgärden. Detta innebär att lovet inte längre går att överklaga. Vanligtvis vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att beslutet givits, under förutsättning att beslutet inte överklagats.

6. Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att utfärda ett slutbesked.

I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Exempel på avgift

Marklovspliktig åtgärd, med tekniskt samråd: 11 431 kr.

Marklovspliktig åtgärd, utan tekniskt samråd: 7 455 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.