Förhandsbesked

Läs om när du ska ansöka om förhandsbesked, och när det kan vara bra att göra det.

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov.

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Kommunens översiktsplan är vägledande i bedömningen om förhandsbesked.

Utanför detaljplanelagt område

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område är det bra att söka förhandsbesked. Ansöker du om ett förhandsbesked innan bygglov, så får du reda på om platsen kan och får bebyggas innan du lägger pengar på att ta fram ritningar och andra handlingar inför ett bygglov.

Ett positivt förhandsbesked är ett bindande besked om att platsen får bebyggas, och beslutet gäller i två år.

Om du köper en obebyggd fastighet utan ett positivt förhandsbesked kan du riskera att köpa en fastighet som inte får bebyggas.

Om du planerar att sälja en obebyggd fastighet kan du ansöka om förhandsbesked innan försäljningen. Då vet eventuella köpare om fastigheten går att bebygga eller inte.

Om du vill stycka av en fastighet kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked, eftersom handläggningen hos Lantmäteriet som utför avstyckningen underlättas.

Inom detaljplanerat område

Ibland är det bra med ett förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Detaljplanen utgör i sig en typ av förhandsbesked. Om detaljplanen är gammal kan du som vill göra en bygglovspliktig åtgärd behöva ha trygghet innan du planerar vidare, eftersom det då är lättare att göra undantag från detaljplanen.

Avgifter

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 17 803 kr.

Förhandsbesked, inom detaljplanerat område: 15 929 kr.

Innan du ansöker

Titta i kommunens översiktsplan. Den är vägledande för vad kommunen har planerat att mark ska användas till.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men kan ändå vara ett viktigt verktyg för att bedöma om en åtgärd är lämplig på en plats eller inte.

Skicka in din ansökan

Du ansöker om förhandsbesked i en e-tjänst. I din ansökan ska du skicka med

 • Karta där du har markerat den tänka tomtplatsen
 • Tomtskiss som visar:
  • Väderstreck.
  • Förslagna gränser för den nya tomten eller den tänka avstyckningen.
  • Tänkt placering av en ny byggnad (denna kan vara ungefärlig, exakt placering fastställs i bygglovet).
  • Tänkt utfart.
 • En beskrivning av åtgärden. Det gäller om åtgärden ska göras inom detaljplanerat område.

Du kan också ansöka med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankett för ansökan om förhandsbesked Pdf, 486.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Så går handläggningen till

Handläggningstiden av ett förhandsbesked är 10 veckor.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att kommunen tagit emot den. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att höra av sig till dig.

Under handläggningen undersöker kommunen bland annat:

 • Förutsättningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.
 • Hur den nya bebyggelsen kommer att passa in med tanke på landskapsbild och närliggande bebyggelse.
 • Vilken typ av mark som tas i anspråk.
 • Närhet till fornlämningar, kulturmärkta områden och biotopskyddsområden.

Kommunen kommer även att ge grannar och andra som berörs möjlighet till att få yttra sig om din ansökan.

Du kan följa ditt ärende genom att logga in i en e-tjänst.

Beslut

När kommunen är klar med handläggningen kommer du få ett beslut. Du kommer att få ta del av beslutsförslaget innan beslutet fattas.

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov skickas in inom två år från det att förhandsbesked vunnit laga kraft, och att det motsvarar det du har sökt förhandsbesked för.

Förhandsbeskedet är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid söka bygglov och vänta tills du har fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Ett förhandsbesked gäller i två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om du inte söker bygglov inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.