Förhandsbesked

Läs om när du kan söka förhandsbesked och vad du ska tänka på.

Om förhandsbesked

Om du planerar att utföra en bygglovspliktig åtgärd kan du ansöka om ett förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Det kostar pengar att ta fram de ritningar och andra handlingar du behöver i en bygglovsansökan. Om du söker förhandsbesked innan du söker bygglov riskerar du inte att lägga ut pengar i onödan.

Förhandsbeskedet gäller i två år från dagen då beslutet vann laga kraft. Om du får ett positivt förhandsbesked har du ett bindande besked innan du planerar bygget vidare. Du kan du vara säker på att få bygglov senare. Det gäller om

  • din ansökan om bygglov skickas in inom två år från det att förhandsbesked vunnit laga kraft
  • din ansökan om bygglov motsvarar det du har sökt förhandsbesked för.

Förhandsbeskedet är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid söka bygglov och vänta tills du har fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

Förhandsbesked i område utan detaljplan

Om du vill bygga på en obebyggd plats i ett område utan detaljplan är det bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. När du söker förhandsbesked får du veta om du får bygga på platsen eller inte.

Köpa eller sälja fastighet

Om du köper en fastighet utan ett positivt förhandsbesked riskerar du att köpa en fastighet som inte får bebyggas.

Om du planerar att sälja en obebyggd fastighet kan du ansöka om förhandsbesked innan försäljningen. Då vet eventuella köpare om fastigheten får bebyggas eller inte.

Stycka av fastighet

Om du vill stycka av en fastighet kan det vara lämpligt att först söka ett förhandsbesked. Lantmäteriet utför avstyckningen. Ett förhandsbesked underlättar deras handläggning.

Förhandsbesked inom område med detaljplan

Ibland är det bra med ett förhandsbesked även inom områden med detaljplan.

En detaljplan är i sig en typ av förhandsbesked. Men om detaljplanen är gammal är det lättare att göra undantag från den. Om du söker förhandsbesked för den åtgärd du vill göra har du en trygghet när du sedan planerar vidare för att söka bygglov.

Mer om förhandsbesked på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så söker du förhandsbesked

1. Titta på kommunens översiktsplan

Kommunens översiktsplan är vägledande i bedömningen om förhandsbesked. Översiktsplanen beskriver hur man vill att kommunen ska utvecklas på lång sikt.

Planen är inte juridiskt bindande, men kan ändå vara ett viktigt verktyg för att bedöma om en åtgärd är lämplig på en plats eller inte.

Läs kommunens översiktsplan

2. Ta fram handlingar

De här handlingarna ska du skicka med i din ansökan:

Karta. På kartan ska du markera den tänka tomtplatsen.

Tomtskiss. Tomtskissen ska visa:

  • Väderstreck.
  • Förslagna gränser för den nya tomten eller den tänka avstyckningen.
  • Tänkt placering av en ny byggnad. (Denna kan vara ungefärlig. Exakt placering fastställs i bygglovet).
  • Tänkt utfart.

Beskrivning av åtgärden. Det gäller bara om du ansöker om en åtgärd inom detaljplan.

3. Sök förhandsbesked i e-tjänst

Du ansöker om förhandsbesked i en e-tjänst. För att använda e‑tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

4. Ditt ärende handläggs

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att kommunen har tagit emot den. Kommunen ska ta ett beslut om din ansökan inom tio veckor från att ärendet är komplett.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

Så handläggs ditt ärende

När du ansöker om förhandsbesked undersöker kommunen bland annat:

  • Förutsättningar för vatten och avlopp, vägar och tillfarter.
  • Hur den nya bebyggelsen kommer att passa in med tanke på landskapsbild och närliggande bebyggelse.
  • Vilken typ av mark som tas i anspråk.
  • Närhet till fornlämningar, kulturmärkta områden och biotopskyddsområden.

Kommunen kommer även att ge grannar och andra som berörs möjlighet till att få yttra sig om din ansökan.

5. Beslut

När kommunen är klar med handläggningen får du ett beslut. Du kommer att få läsa förslaget till beslut innan beslutet fattas.

Ta del av ditt beslut

När du får ett beslut loggar du in i en e-tjänst för att läsa det.

Exempel på avgift

Förhandsbesked, utanför planlagt område: 18 886 kr.

Förhandsbesked, inom detaljplanerat område: 16 898 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.