Strandskydd och dispens

Se vad som gäller inom ett område med strandskydd och hur du ansöker om dispens.

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Det generella strandskyddet är 100 meter ut från strandkanten, både på land och i vattnet. Strandskyddet gäller vid sjöar, hav och vattendrag oavsett storlek.

Detta får du inte göra inom ett område med strandskydd

Inom strandskyddat område får man inte:

  • Uppföra ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod.
  • Ändra byggnad så att den kan användas till något annat än det ursprungliga ändamålet.
  • Utöka den privata zonen genom att, på strandskyddat område, ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
  • Uppföra annan anordning, till exempel staket, brygga, väg eller parkeringsplats, som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
  • Utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur, till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Då måste du söka dispens

Om du vill göra något som strider mot reglerna för strandskydd måste du ansöka om dispens. Om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller krävs förmodligen en dispens från strandskyddet. Om du är osäker, kontakta kommunens bygglovshandläggare.

För att du ska kunna få dispens från strandskyddet gäller detta:

Det är ett miljöbrott att utföra åtgärder som kräver strandskyddsdispens utan att ha fått dispens.

Ansökan om strandskyddsdispens: 9 839 kr.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Situationsplan

En karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och total area.

På situationsplanen ritar eller markerar du tydligt in vad ansökan gäller. Förslag om att bygga eller ersätta byggnader ska markeras eller ritas in på rätt plats.

Fasadritningar och planritningar

Om du vill bygga eller bygga om en byggnad ska du skicka med fasadritningar och planritningar i din ansökan. De ska vara fackmässigt utförda.

Fotografier

Det är alltid bra att bifoga fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.

Du kan också ansöka med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Ansökan om dispens från strandskydd Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill bygga krävs även lov eller anmälan

Om du vill bygga något inom ett område med strandskydd måste du också skicka in en ansökan om bygglov eller en anmälan.

Prövningen om dispens från strandskydd är inte samma sak som att få byggnationen prövad som bygglov.

Se om du behöver söka bygglov eller anmäla din åtgärd.

När du har skickat in din ansökan

En av kommunens handläggare granskar din ansökan. Handläggaren kontaktar dig

  • om din ansökan behöver kompletteras eller
  • om det inte är möjligt att ge dispens.

Ibland görs också en inspektion på fastigheten.

När du har fått ditt beslut

När kommunen beslutat i ett ärende om strandskyddsdispens skickas beslutet både till dig och till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan överpröva beslutet om de anser att det är felaktigt. Länsstyrelsen har tre veckor på sig att meddela om en överprövning kommer göras eller inte.

Om beslutet inte överklagas och Länsstyrelsen inte överprövar det vinner beslutet laga kraft när överklagandetiden har gått ut.

Om beslutet överklagas vinner det laga kraft när högre instanser har beslutat och överklagandetiden där har gått ut.

Du får börja arbetet med den åtgärd som du fått dispens för först när beslutet vunnit laga kraft.

Om du får dispens

Om en dispens beviljas kan beslutet innehålla vissa villkor. Det kan till exempel vara

  • hur stort området som dispensen gäller får vara. (Den så kallade tomtplatsavgränsningen.)
  • att du måste markera din fastighetsgräns mot vattnet
  • att åtgärden inte får utföras under en viss tidsperiod med hänsyn till växt- och djurliv.

När beslutet vunnit laga kraft måste du påbörja åtgärden inom två år och avsluta arbetet inom fem år. Om du inte gör det behöver du söka dispens igen.

Om du inte får dispens eller vill överklaga ett beslut

Om beslutet går emot vad du önskat kan du överklaga det. Även vissa ideella föreningar som bevakar att syftena med strandskyddet uppfylls kan överklaga beslutet.

Så överklagar du kommunens beslut

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.