Strandskydd och dispens

Läs om vad syftet med strandskydd är. Se vad som gäller för att du ska kunna få dispens från strandskyddet.

Om strandskydd

Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Det generella strandskyddet är 100 meter ut från strandkanten, både på land och i vattnet. Strandskyddet gäller vid sjöar, hav och vattendrag oavsett storlek.

Det här gäller inom område med strandskydd

Inom strandskyddat område får man inte:

 • Uppföra ny byggnad, gräva eller på annat sätt förbereda för byggnad. Detta gäller även byggnad som inte är bygglovspliktig, till exempel friggebod.
 • Ändra en byggnad så att den kan användas till något annat än det ursprungliga ändamålet.
 • Utöka den privata zonen genom att ställa upp utemöbler, sätta upp skylt, anlägga gräsmatta eller rabatt.
 • Uppföra en annan anordning som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur. Det kan till exempel gälla ett staket eller en brygga, väg eller parkeringsplats.
 • Utföra annan åtgärd som kan förändra livsvillkoren för växter och djur. Till exempel muddra, gräva, gödsla eller fälla mer än enstaka träd.

Det är ett miljöbrott att utföra åtgärder som kräver strandskyddsdispens utan att ha fått dispens.

Dispens från strandskydd

Om du vill göra en åtgärd som inte är tillåten inom ett område med strandskydd måste du ansöka om dispens.

För att det ska gå att ge dispens får åtgärden gäller detta:

 • Åtgärden får inte hindra allmänhetens tillträde till området.
 • Åtgärden får inte påverka växt- och djurlivet negativt.
 • Det måste finnas "särskilda skäl" att genomföra den önskade åtgärden.

Läs om de särskilda skälen på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dispens från strandskydd betyder inte att du fått bygglov

Prövningen om dispens från strandskydd är inte samma sak som att få byggnationen prövad som ett bygglov. Du måste också skicka in en separat lovansökan eller anmälan.

Se om du behöver söka bygglov eller anmäla din åtgärd.

Dispensen kan innehålla vissa villkor

Om en dispens beviljas kan beslutet innehålla vissa villkor. Det kan till exempel vara

 • hur stor tomtplatsavgränsningen, det område som dispensen gäller, får vara
 • att du måste markera din fastighetsgräns mot vattnet
 • att åtgärden inte får utföras under en viss tidsperiod med hänsyn till växt- och djurliv.

Påbörja åtgärden inom två år

Om du har fått dispens från strandskydd måste du

 • påbörja åtgärden inom två år
 • avsluta arbetet inom fem år

Det gäller efter att beslutet vunnit laga kraft. Om du inte gör det behöver du söka dispens på nytt.

Mer om strandskydd och dispens på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så söker du dispens från strandskydd

1. Skaffa dig kunskap

Läs mer om vad strandskyddet innebär och vilket ansvar du som fastighetsägare har.

Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller. I så fall krävs förmodligen dispens från skyddsbestämmelserna. Om du är osäker om vad som gäller, kontakta kommunens kontaktcenter.

Ta reda på om du har särskilda skäl. Inom strandskyddade områden går det bara att få dispens om något av de särskilda skäl som räknas upp i lagstiftningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller. Om du ansöker om dispens måste du ange och ge motiv för ett sådant skäl.

Se vilken lagstiftning som gäller på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Ta fram handlingar

De här handlingarna ska du skicka med i din ansökan:

Situationsplan. En karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och total area. Rita eller markera tydligt vad ansökan gäller. Förslag om att bygga eller ersätta byggnader ska markeras eller ritas in på rätt plats.

Fasadritningar och planritningar ska skickas med om du vill bygga nytt eller bygga om en byggnad. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda.

Fotografier över platsen. Det är alltid bra att bifoga fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.

3. Ansök om dispens från strandskydd i e-tjänst

Du ansöker om dispens från strandskyddet i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

4. Ditt ärende handläggs

En handläggare granskar din ansökan och återkommer om den behöver kompletteras eller om det inte är möjligt att ge dispens. Eventuellt görs också en inspektion på fastigheten.

5. Kommunen tar beslut och skickar det till Länsstyrelsen

När kommunen beslutar i ett ärende om strandskyddsdispens ska beslutet skickas till Länsstyrelsen. Kommunens beslut skickas samtidigt till dig och till Länsstyrelsen.

När Länsstyrelsen har mottagit kommunens beslut har tre veckor på sig att meddela om det kommer överprövas. Det innebär att Länsstyrelsen kan ändra beslutet om de anser att kommunens beslut är felaktigt.

Om kommunens beslut går emot vad du önskat kan du överklaga det. Även vissa ideella föreningar som bevakar att syftena med strandskyddet uppfylls kan överklaga beslutet.

6. Beslutet överprövas eller vinner laga kraft

Du får börja arbetet med den åtgärd som du fått dispens för först när beslutet vunnit laga kraft.

 • Om beslutet inte överklagas eller tas in för överprövning vinner det laga kraft när överklagandetiden gått ut.
 • Om beslutet överklagas vinner det laga kraft när högre instanser har beslutat och överklagandetiden där har gått ut.

Exempel på avgift

Ansökan om strandskyddsdispens: 10 437 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.