Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Få information om hur du tar fram en riskbedömning och kontrollplan. Läs om vilka byggprojekt som kräver en kontrollansvarig.

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vilken åtgärd du ska göra.

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Det är en certifierad person som stöttar dig som är byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Boverkets information om riskbedömning och kontrollplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning

Innan du tar fram ett förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning.

De identifierade riskerna och åtgärderna från riskbedömningen förs in som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Så gör du din riskbedömning

För att du ska kunna göra en riskbedömning måste projektörer och entreprenörer vara utsedda. Det bästa är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och åtgärder.

Omfattningen påverkas av hur komplex din åtgärd är.

Du ska lämna in en organisationslista med de aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

En riskbedömning ska endast innehålla byggtekniska frågor, inte punkter som gäller arbetsmiljö.

Guide till hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan. Pdf, 650.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Information om riskbedömning på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska

 • vara objektspecifik
 • ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls
 • säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Så gör du din kontrollplan

Det är du som är byggherre som är ansvarig för att det finns en kontrollplan.

I de fall det krävs en kontrollansvarig är det den personen som tar fram ett förslag till kontrollplan.

Guide till hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan. Pdf, 650.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Boverkets checklista för att ta fram en kontrollplan. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till kommunen. Därefter kan du få ett slutbesked.

Kontrollansvarig

Då behöver du ha en kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Kommunen bedömer om en kontrollansvarig behövs eller inte.

 • Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.
 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus.
 • Små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus.
 • Åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader.
 • Flytt av en eller flera enkla byggnader.
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Detta förutsatt att byggnaden inte är en ärskilt värdefull byggnad.
 • Åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar.
 • Åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov.
 • Bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter.
 • Murar och plank.
 • Parkeringsplats utomhus, om anläggningen är liten.
 • Begravningsplats, om anläggningen är liten.
 • Transformatorstationer.

Välja kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av dig som är byggherre.

Hen ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Det innebär att personen inte får vara släkt med den som utför åtgärden, eller arbeta på samma företag.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i din ansökan om lov eller anmälan.

Den kontrollansvariges roll

Den kontrollansvariga stöttar dig så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav.

En kontrollansvarig ska bland annat:

 • Hjälpa dig som är byggherre att göra en riskbedömning.
 • Hjälpa dig som är byggherre att göra en kontrollplan.
 • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall.
 • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs.
 • Vara med vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamrådet.
 • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Boverkets information om kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.