Attefallshus

Du måste alltid göra en anmälan för att få bygga ett attefallshus. I vissa fall kan du behöva söka bygglov.

Om attefallshus

Du ska alltid göra en anmälan om du ska bygga ett attefallshus. Om det du vill bygga inte uppfyller kriterierna för att vara ett attefallshus ska du söka bygglov för komplementbyggnad.

Ett attefallshus kan användas som

 • komplementbyggnad. Till exempel garage, växthus, förråd eller gäststuga.
 • komplementbostadshus. En permanentbostad.

Om du bygger ett attefallshus som ska användas som permanentbostad ska det uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav.

Om kraven på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det ska också uppfylla kraven på tillgänglighet, som att vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om tillgänglighet i bostäder på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kriterier för attefallshus

 • Ska placeras i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvadratmeter. Du kan alltså bygga flera mindre byggnader.
 • Taknockshöjden är högst 4 meter.
 • Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Du kan placera attefallshuset närmare din tomtgräns än 4,5 meter om dina grannar går med på det. Ett skriftligt medgivande ska då finnas.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Mer om attefallshus på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska göra markförändringar över 50 centimeter eller fälla träd behöver du göra en separat ansökan om marklov.

Så söker du marklov

Så anmäler du attefallshus

1. Ta fram handlingar

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Fackmannamässiga ritningar innebär att de är

 • utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format.
 • i svartvitt – Inte färgade eller gråtonade.
 • skalenliga. (Skalan ska också framgå på ritningen.)
 • Måttsatta.
 • Märkta med information om vilken fastighet som avses och vilken åtgärd som avses.

Situationsplan där byggnadens placering och mått anges.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Redovisa eventuella ledningsdragningar för vatten och avlopp.

Fasadritningar, planritning och sektion. Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns alternativt till den punkt där linjerna möts, liksom uppgift om plushöjd för färdigt golv.

Förslag till kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Godkännande från grannar. Om du vill placera byggnaden närmare en tomtgräns än 4,5 meter ska godkännande från alla ägare till grannfastigheter bifogas. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.

Situationsplan där byggnadens placering och mått anges.

 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras.
 • Redovisa eventuella ledningsdragningar för vatten och avlopp.
 • Redovisa en tillgänglig parkeringsplats.

Fasadritningar, planritning och sektionsritning. Befintliga och blivande marklinjer ska redovisas fram till tomtgräns alternativt till den punkt där linjerna möts, liksom uppgift om plushöjd för färdigt golv.

Konstruktionsritningar. Ska visa

 • grundläggning
 • anslutning mellan grund och vägg
 • anslutning mellan vägg och tak.
 • Alla ingående materiallager i vägg, tak och golv. Redovisas tydligt.

Förslag till kontrollplan. Läs om kontrollplaner

U-värdeberäkning för golv, väggar, tak, fönster och dörrar. U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.

Godkännande från grannar. Om du vill placera byggnaden närmare en tomtgräns än 4,5 meter ska godkännande från alla ägare till grannfastigheter bifogas. Godkännandet ska framgå på situationsplanen och fasadritningarna.

2. Gör en anmälan

Du gör dina anmälan i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

3. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Kommunen ska ta ett beslut om din anmälan inom fyra veckor från att ärendet är komplett.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

4. Startbesked

Om kommunen bedömer att du kan utföra åtgärden tas ett beslut om startbesked.

Startbeskedet gäller i två år efter beslutsdatumet. Byggnationen ska då vara klar och du ska ha fått ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar du ska lämna in för att få ett slutbesked.

I samband med att du får beslutet får du också fakturan för din ansökan.

5. Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att utfärda ett slutbesked.

I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Exempel på avgift

Attefallshus med tekniskt samråd: 10 934 kr.

Attefallshus utan tekniskt samråd: 4 970 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.