Bygga hus eller andra byggnader

Du behöver ansöka om bygglov när du ska bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, flerbostadshus eller en ny byggnad för verksamhet.

Exempel på avgift

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Figur som visar stegen i processen för att söka bygglov: ansökan, bygglov, tekniskt samråd, startbesked, byggstart, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Här beskrivs de handlingar som normalt behövs när du söker bygglov för att bygga ett nytt hus. Har du frågor, kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Som hjälp finns ett exempel som visar hur ritningarna kan se ut.

Exempel på ritningar för nybyggnad av enbostadshus Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Inför tekniskt samråd och startbesked krävs ytterligare handlingar. Alla ritningar ska vara skalenliga.

Situationsplan

Beställ en nybyggnadskarta från kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Rita in byggnaden på kartan.
 • Måttsätt den nya byggnaden och lås placeringen genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
 • Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.
 • Markera husets höjd genom att ange plushöjden för den färdiga golvnivån på entréplanet.

Fasadritning

 • Alla fasader ska redovisas.
 • Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
 • Ange nya och befintliga marknivåer.
 • Ange också materialval och kulörer.

Planritning

 • Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas.
 • Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens area lätt går att räkna ut.
 • Kom ihåg att entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga och innehålla vissa grundläggande funktioner enligt Boverkets Byggregler (BBR).
 • Planritningen över entréplanet ska vara möblerad.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa

 • våningshöjd
 • rumshöjd
 • färdiga golvnivåer
 • takvinkel
 • marknivå vid entréer.

Markplaneringsritning

Redovisa hur tomten ska ordnas:

 • In- och utfart.
 • Parkering.
 • Befintliga och ändrade marknivåer.
 • Murar eller stödmurar och plank.
 • Dagvattenhantering.
 • Avfallshantering.

Gör gärna en särskild markplaneringsritning för denna redovisning.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du ska ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontrollen av att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. I din ansökan ska du redovisa vem som är kontrollansvarig.

Sök efter behöriga kontrollansvariga på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen handlägger din ansökan

När bygglovsenheten utsett en handläggare till ditt ärende skickar vi ett meddelande till dig. Om du som ansöker inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Din handläggare granskar och kontrollerar din ansökan för att se att den

 • följer de bestämmelser som finns
 • uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovet beviljas

När du får ditt beslut om bygglov ska du läsa igenom det noga. Där står vad som gäller.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked.

Avgifter för bygglov.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Om du har ett enklare ärende kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I de flesta andra fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

Du kan behöva komplettera med fler handlingar för att få startbeskedet. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du fått startbesked får du börja bygga.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked får du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen ett arbetsplatsbesök. Där ska även den som är kontrollansvarig delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare. Gör det i god tid.

En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med den kontrollansvarige.

Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet. Det görs genom att du får ett slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked. Om du gör det får du betala en byggsanktionsavgift.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst. Du som är kontrollansvarig kan också använda tjänsten.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.