Bygga takkupa

Om du ska bygga takkupa ska du söka bygglov eller göra en anmälan.

Om att bygga takkupor

Då ska du göra en anmälan

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga två takkupor utan bygglov, så kallade attefallstakkupor.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att takkuporna ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • De får endast byggas på ett befintligt en- och tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på huset.
 • Takkuporna får uppta halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på en byggnad som är särskilt värdefull.
 • Det får inte vara reglerat i detaljplanen för området att attefallstakkupor kräver bygglov.

Läs mer om attefallstakkupor på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Då ska du söka bygglov

Du ska söka bygglov för tillbyggnad om

 • takkuporna du ska bygga inte uppfyller kraven för att räknas som attefallstakkupor
 • du bor i en byggnad eller i ett område som är speciellt värdefullt. Där gäller inte attefallsreglerna.

Så söker du bygglov för tillbyggnad.

Så anmäler du attefallstakkupor

1. Ta fram handlingar

De här handlingarna ska du skicka med i din anmälan:

Fasadritningar på den befintliga byggnaden, med takkuporna inritade och måttsatta.

Planritning på den befintliga byggnaden, med takkuporna inritade och måttsatta.

Sektionsritning på den befintliga byggnaden, med takkuporna inritade och måttsatta.

Situationsplan med angivet mått för takkuporna.

Konstruktionsritningar.

Förslag till kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

U-värdesberäkning. U-värdet är ett mått på ett materials isoleringsförmåga. Ju bättre isolering, desto lägre u-värde.

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Fackmannamässiga ritningar innebär att de är

 • utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format.
 • i svartvitt – Inte färgade eller gråtonade.
 • skalenliga. (Skalan ska också framgå på ritningen.)
 • Måttsatta.
 • Märkta med information om vilken fastighet som avses och vilken åtgärd som avses.

2. Gör en anmälan

Du gör dina anmälan i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

3. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Kommunen ska ta ett beslut om din anmälan inom fyra veckor från att ärendet är komplett.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

4. Startbesked

Om kommunen bedömer att du kan utföra åtgärden tas ett beslut om startbesked.

Startbeskedet gäller i två år efter beslutsdatumet. Byggnationen ska då vara klar och du ska ha fått ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar du ska lämna in för att få ett slutbesked.

I samband med att du får beslutet får du också fakturan för din ansökan.

5. Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att utfärda ett slutbesked.

I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Exempel på avgift

Attefallstakkupor, med tekniskt samråd: 6 958 kr.

Attefallstakkupor, utan tekniskt samråd: 4 473 kr.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.