Bärande konstruktion, brandskydd, ventilation, vatten och avlopp

Du ska göra en anmälan om du ska installera eller ändra en byggnads bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller vatten och avlopp.

När du installerar eller ändrar vissa saker i en byggnad behöver du göra en anmälan. Det gäller om du ska göra

 • en nyinstallation
 • en väsentlig ändring av något befintligt.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan

 • Borttagande av en bärande vägg
 • Håltagning genom bjälklag
 • Ingrepp i takstolar

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller
  brandgasventilation.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

 • Nyinstallation av ventilationssystem.
 • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
 • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
 • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
 • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av
  verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärt ökat personantal.
 • Byte av typ av ventilationssystem, som byte från självdragsventilation (S) till
  • fläktstyrd frånluftsventilation (F)
  • fläktstyrd frånluftsventilation med återvinning (FX)
  • fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation (FT)
  • fläktstyrd frånlufts- och tilluftsventilation med återvinning (FTX)
 • annat byte mellan dessa system, vissa undantag finns för en- eller tvåbostadshus.

 • Nyinstallation av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
 • Ändring av en befintligt anläggning för vattenförsörjning eller avlopp

 • Nyinstallation
 • Ändring av en befintlig hiss

Så anmäler du

1. Ta fram handlingar

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Fackmannamässiga ritningar innebär att de är

 • utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format.
 • i svartvitt – Inte färgade eller gråtonade.
 • skalenliga. (Skalan ska också framgå på ritningen.)
 • Måttsatta.
 • Märkta med information om vilken fastighet som avses och vilken åtgärd som avses.

Situationsplan. Markera på ett kartutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.

Kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Planritning. Planer över byggnaden. Markera var och på vilken våning åtgärden sker. Redovisa en planritning över lägenheten eller huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.

Konstruktionsritning. En konstruktionsritning visar i detalj hur byggnaden är uppbyggd. Ritningen bör upprättas av en konstruktör och ska visa ingreppet i konstruktionen, dimensioner och anslutningar.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Teknisk beskrivning Ventilation. Den tekniska beskrivningen anger vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem som berörs och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras.

Ventilationsritning. Ritning över ventilationssystemet.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Situationsplan. Markera på ett kartutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.

Kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

VA-ritning (utvändigt på tomten). Ritning som visar hur vatten och avloppet går på tomten.

VA-ritning (invändigt). Ritning som visar hur vatten och avloppet dras invändigt.

Planritning. Visa var vatteninstallationer, till exempel toalett, kommer att vara.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Situationsplan. Markera på ett kartutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.

Kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Brandskyddsbeskrivning. Uppdaterad brandskyddsbeskrivning avseende de delar som påverkas.

Planritning med ändringen markerad på planritning.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

Situationsplan. Markera på ett kartutdrag i vilken byggnad ändringen utförs.

Planritning. Markera var hissen ska installeras eller var den ändras.

Teknisk beskrivning. Beskrivning av vilken hisstyp som ska användas.

Kontrollplan. Läs om kontrollplaner.

Vid mer omfattande åtgärder kan fler handlingar krävas.

2. Gör en anmälan

Du gör dina anmälan i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

3. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Kommunen ska ta ett beslut om din anmälan inom fyra veckor från att ärendet är komplett.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

4. Startbesked

Om kommunen bedömer att du kan utföra åtgärden tas ett beslut om startbesked.

Startbeskedet gäller i två år efter beslutsdatumet. Byggnationen ska då vara klar och du ska ha fått ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar du ska lämna in för att få ett slutbesked.

I samband med att du får beslutet får du också fakturan för din ansökan.

5. Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att utfärda ett slutbesked.

I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.