Göra ändringar på husfasaden

Du kan behöva bygglov om du ska ändra en byggnads yttre utseende, till exempel tak, ytterväggar, inglasning, fönster eller dörrar.

Du behöver bygglov för att väsentligt ändra en byggnads yttre utseende. Det gäller inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om du ska göra ändringar på en byggnads fasad krävs oftast bygglov Bygglov krävs när ändringarna förändrar byggnadens yttre utseende avsevärt.

Det gäller när du ska göra förändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Det kan till exempel handla om åtgärder som berör tak, ytterväggar, fönster eller dörrar.

Om bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då behöver du inte söka bygglov

Du som har ett en- eller tvåbostadshus behöver normalt inte söka bygglov om du ska

 • måla om i samma färg
 • byta fasadbeklädnad till samma material som den befintliga
 • byta taktäckningsmaterial till likande som det befintliga.

Då behöver du söka bygglov

Om du ska glasa in en balkong eller en befintlig altan ska du söka bygglov.

Andra åtgärder som ändrar byggnadens utseende väsentligt kräver också bygglov.

Exempel på åtgärder som kan kräva bygglov

 • Att sätta in nya fönster eller dörrar där det inte tidigare funnits några.
 • Ändra fönsters eller dörrars utseende, material, upphängningssätt, färg, storlek eller utseende. Till exempel byta ut spröjsade fönster till utan spröjs.
 • Att sätta in takfönster.
 • Måla om huset i en annan färg, till exempel från vitt till svart.
 • Byta fasadbeklädnad
 • Byta taktäckningsmaterial.

Om du är osäker på om du behöver söka bygglov, hör av dig till bygglovsenheten

Om fastigheten är q-märkt

Ändringar på fasaden Kulturmiljö

Om din byggnad är särskilt värdefull kan det ställas extra krav på varsamhet.

Om du har en q-märkt fastighet behöver du göra en anmälan även om du inte förändrar färger, fönster eller dörrar. Det innebär att du måste ha ett beslut om startbesked innan du underhåller ditt byggnaden.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera aktuell fasad.
 • Fasadritningar
  Alla balkonger eller altaner som berörs ska redovisas. Markera var inglasning är tänkt samt skriv dit lägenhetsnummer.
 • Sektionsritning
  Sektionsritning över inglasning med vånignshöjd markerad.
 • Planritning
  Planritning över inglasning. Aktuella balkonger som glasas in markeras.
 • Detaljritning på föreslagen inglasning, till exempel ett produktblad.
 • Konstruktionsritning
  Redovisa infästning mot tak och golv eller räcke. Rita in brandgastätning/brandtätning.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Läs mer om kontrollplaner.

 • Situationsplan
  En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Markera aktuell fasad.
 • Fasadritning
  Alla ändringar av fasaden ska redovisas, måttsättning gärna tillkommande fönster ochdörrar. Markera ändringen.
 • Fotografi
  Bifoga fotografi på befintligt utseende.
 • Material och kulörbeskrivning
  Beskriv vad som ska ändras, vilka materal som byts ut och vilken kulör som är befintligt och vilken den nya blir.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Här kan du läsa mer om kontrollplaner. Länk till annan webbplats.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.