Friggebod

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du ofta bygga en friggebod utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

För att en byggnad ska räknas som friggebod ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15 kvadratmeter
 • tacknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående. Den få alltså inte byggas ihop med en annan byggnad.
 • den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Vill du bygga närmare tomtgränsen ska du ha ett medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
 • Om du vill placera friggeboden inom ett område med strandskydd krävs dispens från strandskydd.

Då behöver du bygglov för friggebod

Om något av kriterierna för friggebod inte är uppfyllda ska du istället söka bygglov för komplementbyggnad. Det kan till exempel gälla om

 • en granne inte godkänner att du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • du vill bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen när din fastighet angränsar till kommunal mark.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.