Bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Om du ska bygga ut ditt hus, bygga en inglasad altan eller ett skärmtak ska du söka bygglov eller göra en anmälan.

Då behöver du inte söka bygglov

Bygga till med högst 15 kvadratmeter

Om du gör en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter kan det räknas som en attefallsåtgärd. Du behöver inte söka bygglov men ska göra en anmälan.

Gör en anmälan för attefallsåtgärd.

Bygga skärmtak eller inglasad altan

Om ditt skärmtak räknas som en tillbyggnad ska du söka bygglov. Vissa skärmtak är bygglovsbefriade, det innebär att du får bygga dem utan att söka bygglov.

Det gäller för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat

Ska du bygga en inglasad altan kan den också räknas som en tillbyggnad.

Det här gäller för att en altan ska vara bygglovsbefriad

Om du ska glasa in en befintlig altan räknas det istället som en fasadändring.

Om bygglov för ändringar på fasaden

Exempel på avgift

Förberedelser inför din ansökan om bygglov

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Här beskrivs de handlingar som normalt behövs när du söker bygglov för att bygga ut ditt hus. Har du frågor, kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan. Alla ritningar ska vara skalenliga. 

Som hjälp finns ett exempel som visar hur ritningarna kan se ut..

Exempel på ritningar för tillbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • Rita in tillbyggnaden på kartan.
 • Måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden.
 • Lås tillbyggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgränser.
 • Redovisa alla nya och befintliga byggnader på tomten.

Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut. Till din ansökan kan du behöva beställa en nybyggnadskarta. Det gäller till exempel om

 • du ska göra en större tillbyggnad
 • byggnaden ligger nära mark som inte får bebyggas.

Se när du behöver en nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning

 • Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas.
 • Markera tillbyggnaden tydligt.
 • Redovisa nya och befintliga marknivåer.
 • Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet).
 • Ange materialval och kulörer.

Planritning

Planer över befintlig byggnad och den tillbyggda delen ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att byggnadens sammanlagda area kan räknas ut.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa

 • våningshöjd
 • färdiga golvnivåer
 • takvinkel
 • marknivå vid entréer.

Förslag till kontrollplan

För att få startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

I vissa fall kan du få ditt startbesked samtidigt som bygglovet. Det beror på byggnadens storlek och komplexitet.

Om du inte kan få startbesked samtidigt som bygglovet står i lovet vilka handlingar du behöver lämna in för att få ett startbesked.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Du kan också ansöka med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Blankett för ansökan om bygglov Pdf, 486.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut om bygglov

När du får ditt beslut om bygglov ska du läsa igenom det noga. Där står vad som gäller.

I samband med bygglovet får du faktura för lov och startbesked.

Avgifter för bygglov.

Innan du börjar bygga måste du få ett startbesked.

Om du har ett enklare ärende kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

I de flesta andra fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Kommunen handlägger din ansökan

När bygglovsenheten utsett en handläggare till ditt ärende skickar vi ett meddelande till dig. Om du som ansöker inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Din handläggare granskar och kontrollerar din ansökan för att se att den

 • följer de bestämmelser som finns
 • uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen kräver tekniskt samråd

Tekniskt samråd och startbesked

När du fått bygglov kommer kommunen att kalla dig till ett tekniskt samråd. Då granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

Du kan behöva komplettera med fler handlingar för att få startbeskedet. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du fått startbesked får du börja bygga.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked får du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen ett arbetsplatsbesök. Där ska även den som är kontrollansvarig delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare. Gör det i god tid.

En tid för slutsamråd bokas in hos din handläggare tillsammans med den kontrollansvarige.

Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet. Det görs genom att du får ett slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda byggnaden innan du fått ett slutbesked. Om du gör det får du betala en byggsanktionsavgift.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst. Du som är kontrollansvarig kan också använda tjänsten.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så fortsätter ditt ärende om byggnationen inte kräver tekniskt samråd

Startbesked

När alla de tekniska handlingarna samt kontrollplan finns och är kompletta fattar din handläggare beslut om startbesked. Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbeskedet.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar bygga innan du får ett startbesked får du betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du byggt.

Byggstart

När du har fått ditt startbesked ska dessutom bygglovet ha vunnit laga kraft innan du får börja bygga.

Boverkets information om laga kraft för lov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slutbesked

När bygget är klart och du vill ha ett slutbesked ansöker du om det i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I e-tjänsten ska du skicka in den signerade och daterade kontrollplanen. Den är vårt underlag för att kunna göra ett beslut om slutbesked.

Om du flyttar in eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbesked blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.