Inreda ny bostad i enbostadshus

Om du ska inreda en ny bostad ska du göra en anmälan eller söka bygglov.

Ändringar på utsidan av byggnaden kräver bygglov

Om den nya bostaden medför att du gör ändringar i husets fasad ska du ansöka om bygglov för fasadändring. Det gäller till exempel om du gör nya öppningar för fönster eller dörrar.

Sök bygglov för ändring av fasaden

Om du inte kommer att ändra något på husets fasad när du inreder den nya bostaden ska du göra en anmälan.

Förberedelser inför din anmälan

Anmäl i god tid

Gör din anmälan i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du anmäler i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja.

Förbered din anmälan

Förbered din anmälan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnader får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Så går det till att göra en anmälan

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Du anmäler din byggåtgärd i en e-tjänst. Du ska också skicka med vissa handlingar i din anmälan.

Anmäl en byggåtgärd i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också anmäla med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Beroende på projekt kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista.

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Redovisa vart den nya bostaden är placerad på fastigheten.

Beställ ett kartutdrag.

Fasadritning

I skala 1:100. Alla fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga marknivåer. Ange också materialval och kulörer.

Planritning

I skala 1:100. Alla våningsplan i byggnaden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta så att tillbyggnadens area kan räknas ut. Entréplanet ska vara tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sektionsritning

I skala 1:100. Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa

 • våningshöjd
 • färdiga golvnivåer
 • takvinkel
 • marknivå vid entréer.

Brandskyddsdokumentation

Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat samt vilka förutsättningar brandskyddet är utformat efter.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Andra handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du har byggt eller installerat.

Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbesked. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat. Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar använda det du byggt eller installerat innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.