Nyhetsarkiv - VA Tisarstrand - VA Tisarstrand

 • Fördjupad utredning i Toskabäcken

  Längs med delar av den planerade ledningssträckan i Toskabäcken har det upptäckts att marken inte är uppbyggd på det sätt som vår geotekniska undersökning visade. Detta gäller sträckor längs med Åholmsbryggan och Toskavägen. Arbetet med dessa ledningssträckor dröjer därför något i väntan på att vi har en färdig lösning på plats.
  Om, och i vilken mån, detta påverkar tidplanen är i dagsläget svårt att säga, men så snart det finns mer information kommer hemsidan uppdateras med denna.Vi rekommenderar även att ni anmäler er till vår entreprenör Tranabs nyhetsbrev för information om trafikframkomlighet. Maila i så fall: mikaela.olsen@tranab.se. Tack för att ni visar förståelse för att det kan uppkomma situationer som är svåra att förutse.
 • Tidplan Åholmen

  Fastighetsägare på Åholmen kommer i slutet av våren kontaktas via brev för presentation av tänkt ledningsdragning, samråd om förbindelsepunkt och information LTA-stationer. Då kommer även en preliminär tidplan att presenteras.
 • Underlag för kontrollåtgärder i Tisarstrand

  Från slutet av vecka 48 till mitten av december 2020 kommer Nitro Consult periodvis att vara ute vid Tisarstrand.
  Nitro Consult ska ta fram underlag för att bland annat säkerställa omfattningen av kontrollåtgärder vid byggnationen. Handläggarna har med sig identifikation (ID06) samt är klädda i företagskläder med Nitro Consults logga på. För att kunna dokumentera tas foton av området.Kontakta Tove Dahlström (kommunens projektledare) för mer information eller fråga Nitro Consults handläggare när de är på plats.
 • Uppdatering av kartmaterial i Tunbohässle

  Mätningsteknikerna ska ta fram och uppdatera kommunens kartunderlag för att säkerställa att vi inte missar något när ledningsdragningen planeras.

 • Information om trafikframkomlighet

  Du har möjlighet att få information via mail, om hur byggnationen av vatten och avlopp påverkar trafikframkomligheten vid Toskabäcken, direkt från vår entreprenör Tranab.
  Tranab är entreprenör för utbyggnationen av ledningarna vid Toskabäcken samt för den överföringsledning som byggs till Tisarstrand och Tunbohässle. Om du vill ha nyhetsbrev via mail anmäler du dig till: mikaela.olsen@tranab.se.Har du frågor som rör trafikframkomligheten kan du kontakta Tranabs platschef john.fredriksson@peab.se. Endast anmälan till nyhetsbrevet görs till: mikaela.olsen@tranab.se.Har du frågor som rör entreprenaden i stort eller den långsiktiga planeringen av vatten och avlopp vid Tisaren kan du kontakta Tove Dahlström som är projektledare för kommunalt vatten och avlopp till områdena vid Tisaren, i Hallsbergs kommun: tove.dahlstrom@hallsberg.se.
 • Framkomlighet

  Tack för att du visar förståelse för de trafikavstängningar som finns och för att du väljer att ta andra vägar för att undvika att hamna innanför våra avspärrningar, som är till för din säkerhet.
 • Etappuppdelning för Toskabäcken

  Nu finns det en etappuppdelning för arbetena i Toskabäcken. Du hittar den här nedan. Tack för att du visar förståelse för att det periodvis kommer vara svårt att komma fram på grund av arbetena.
  Etappuppdelning Toskabäcken PDFPDF
 • Vi smygstartar entreprenaden för överföringsledningen

  Den stora delen av arbetet med överföringsledningen i Hallsbergs kommun kommer att påbörjas i september i år.
  Under vecka 12 kommer vi i Hallsbergs kommun att smygstarta vår del av överföringsledningen genom att göra mindre markberedande åtgärder och sätta ut stakkäppar för de två pumpstationerna i Tunbohässle och Tisarstrand.Askersunds kommun arbetar nu med att färdigställa sin del av överföringsledningen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.