Små avlopp

Ansök om tillstånd för att installera små avloppsanläggningar.

Om du vill installera en avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. Du måste också anmäla om du ska installera vissa typer av toaletter.

Utformning och krav på små avloppsanläggningar

I områden med stor påverkan av näringsämnen måste en avloppsanläggning klara en högre reningsgrad. Det innebär bland annat krav på 90 % rening av fosfor.

I vissa områden gäller också särskilda krav för att skydda dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Det är kravet på rening som avgör anläggningens utformning.

Det finns riktlinjer som är ett stöd för dig som invånare. De är också ett stöd för handläggare och beslutsfattare vid prövning och tillsyn av små avlopp i kommunen.

Riktlinjerna är inte en bindande föreskrift eller förordning. De ska fungera som en bedömningsgrund för hur små avlopp bör behandlas inom kommunen mot bakgrund av miljöbalkens regelverk. Riktlinjerna berör små avloppsanläggningar, upp till 200 personekvivalenter (PE).

Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar Pdf, 624.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vilken skyddsnivå som gäller där du bor kan du se i Länsstyrelsens verktyg GIS-stöd.

Om verktyget GIS-stöd på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För markbäddar krävs fosforavlastning för att klara både normal och hög skyddsnivå.

Anmäl installation av fosforrening

Om du har en markbädd och ska komplettera denna med extra fosforrening anmäler du det till kommunen. Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Anmälan om installation av fosforrening till befintlig avloppsanläggning Pdf, 348 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att anlägga små avlopp

Börja aldrig bygga en avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Om du gör det kan du få betala en avgift, en så kallad straffavgift.

Du behöver göra en anmälan för att installera ett avlopp utan ansluten vattentoalett (bad-, disk- och tvättvatten). I vissa områden måste du istället ansöka om tillstånd.

Du behöver inte skicka in en anmälan om du bara ska installera toalett utan vattenanslutning (torrtoalett, mulltoa eller linkande).

Du behöver ansöka om tillstånd för att

  • anlägga ett avlopp som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
  • ansluta en vattentoalett till ett befintligt avlopp

Platsbesök

När du lämnat in en komplett anmälan eller ansökan och situationsplan till miljöenheten, granskar vi den och tar kontakt med dig eller din entreprenör. Vi gör därefter ett platsbesök och en bedömning utifrån förhållandena på din fastighet om föreslagen avloppsanläggning och placering är lämplig.

Om det är mycket snö kan platsbesöket behöva vänta tills vädret är mildare. Handläggningstiden blir då längre än vanligt vilket ni behöver ta med i er planering.

1. Kontakta ett företag

Kontakta ett företag som kan hjälpa dig att välja vilken avloppslösning du ska ha. Om sökande är konsult eller entreprenör, och ska företräda fastighetsägaren, ska en fullmakt bifogas i ansökan.

2. Kontakta dina grannar

Du behöver informera dina grannar om att du ska anlägga avloppet. Du behöver också ta reda på om det finns andra anläggningar inom 100 meter från den planerade avloppsanläggningen. Det gäller

  • dricksvattenbrunnar
  • avlopp
  • brunnar för berg- eller jordvärme.

Dessa ska ritas in på situationsplanen och grannar ska signera den.

Om anläggningen placeras på någon annans fastighet behöver du söka servitut.

3. Ta fram en situationsplan

Situationsplanen ska visa avloppsanläggningens placering. Från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike. Grundvattnets flödesriktning ska ritas in med pilar på situationsplanen.

Exempelritning på en situationsplan Pdf, 815.4 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Sektionsritning

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning ska du bifoga en måttsatt sektionsritning. Ritningen ska visa

  • hur anläggningen ska byggas upp
  • hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå och högsta grundvattennivå.

Exempelritning på en sektionsritning Pdf, 524.3 kB, öppnas i nytt fönster.

5. Gräv en provgrop

Om avloppsvattnet ska infiltreras i marken måste en provgrop grävas. Syftet med en provgrop är att kunna se på vilket djup grundvatten eller berg finns.

Inspektion av provgropen görs även för att ta reda på om platsens förutsättningar lämpar sig för en avloppsanläggning och om markmaterialet har rätt genomsläpplighet för rening av avloppsvatten.

Om provgropen grävs innan ansökan skickas in för granskning behöver man som fastighetsägare ta reda på om det finns några yttre förutsättningar som kan påverkas. Man bör exempelvis titta på om det finns fornlämningar i området, vem som äger marken och var grannars vatten- och elledningar går.

En provgrop ska grävas i närheten av platsen där anläggningen är tänkt att placeras och den ska vara 2,5 - 3 meter djup, eller tills man når grundvatten eller berg. Provgropen ska stå öppen minst ett dygn innan inspektion av miljöinspektör. Tänk på att boka in ett platsbesök i god tid.

Läs mer om provgropar på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Ta jordprov

Om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening ska du ta jordprov från provgropens väggar. Provet används för att kontrollera markens genomsläpplighet (det så kallade LTAR-värdet). LTAR-värdet avgör om du kan anlägga en infiltration eller om du istället ska välja markbädd. Be din entreprenör om hjälp med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.

Läs mer om vilka labb och analystjänster som finns på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Ta fram den högsta grundvattennivån

Den högsta grundvattennivån är den högsta nivå som grundvattnet normalt förväntas uppnå under året. Grundvattennivån tas fram i provgropen. Du mäter nivån i denna efter några dagar.

I din ansökan ska du bifoga ett foto på provgropen där grundvattennivån märks upp med en graderad mätsticka. I ansökan ska du också ange vilket datum du gjort mätningen, hur du har gjort den och var.

Tänk på att grundvattennivån kan variera mycket under året. På Sveriges geologiska undersökningars webbplats kan du se om grundvattensituationen är låg, normal eller hög för årstiden.

Se aktuella grundvattennivåer på SGU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så mycket högre kan den högsta grundvattenytan nå

Grundvattensituation, SGU:s månadskarta

Så mycket högre än det uppmätta värdet är grundvattenytans högsta läge (i meter)

Mycket över den normala

0,5 meter

Över den normala

1 meter

Nära den normala

1,5 meter

Under den normala

2,0 meter

Mycket under den normala

2,5 meter

För markbaserad rening ska avståndet mellan spridningslagrets underkant och högsta grundvattenytan vara minst 1 meter under hela året. Då får man tillräcklig rening och skydd av grundvattnet.

Det ska också vara 1 meter mellan spridningsledningar och underliggande berg.

8. Skicka in din ansökan

Du skickar din ansökan med e-post. Du kan också skicka den med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Du betalar en avgift

Du betalar en avgift för kommunens handläggning av din ansökan eller anmälan.

Se avgifter i Hallsbergs kommuns miljötaxa Pdf, 711.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Om du själv ska ta hand om ditt fosforfiltermaterial, måste du ansöka om dispens.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.