Små avlopp

Ansök om tillstånd för att installera små avloppsanläggningar.

Innehåll på sidan

Om du vill installera en avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. Du måste också anmäla om du ska installera vissa typer av toaletter.

Utformning och krav på små avloppsanläggningar

I områden med stor påverkan av näringsämnen måste en avloppsanläggning klara en högre reningsgrad vilket bland annat innebär krav på 90 % rening av fosfor.

I vissa områden gäller också särskilda krav för att skydda dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Det är kravet på rening som avgör anläggningens utformning.

Riktlinjer finns som ett stöd för dig som invånare och för handläggare och beslutsfattare vid prövning och tillsyn av små avlopp i Hallsbergs kommun.

Riktlinjerna är inte en bindande föreskrift eller förordning, utan ska fungera som en bedömningsgrund för hur små avlopp bör behandlas inom kommunen mot bakgrund av miljöbalkens regelverk. Riktlinjerna berör små avloppsanläggningar, upp till 200 personekvivalenter (PE).

Riktlinjer för prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar Pdf, 624.1 kB.

Vilken skyddsnivå som gäller där du bor kan du se i Länsstyrelsens verktyg GIS-stöd.

Om verktyget GIS-stöd på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Anmäl installation av fosforrening

Om du har en markbädd och ska komplettera denna med extra fosforrening anmäler du det till kommunen. Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Anmälan om installation av fosforrening till befintlig avloppsanläggning Pdf, 348 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om att anlägga små avlopp

Börja aldrig bygga en avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Om du gör det kan du få betala en avgift, en så kallad straffavgift.

Du behöver göra en anmälan för att installera ett avlopp utan ansluten vattentoalett (bad-, disk- och tvättvatten). I vissa områden måste du istället ansöka om tillstånd.

Du behöver inte skicka in en anmälan om du bara ska installera toalett utan vattenanslutning (torrtoalett, mulltoa eller linkande).

Du behöver ansöka om tillstånd för att

  • anlägga ett avlopp som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
  • ansluta en vattentoalett till ett befintligt avlopp

1. Kontakta ett företag

Kontakta ett företag som kan hjälpa dig att välja vilken avloppslösning du ska ha. Om sökande är konsult eller entreprenör, och ska företräda fastighetsägaren, ska en fullmakt bifogas i ansökan.

2. Kontakta dina grannar

Du behöver informera dina grannar om att du ska anlägga avloppet. Du behöver också ta reda på om det finns dricksvattenbrunnar, avlopp eller brunnar för berg- eller jordvärme i närheten, inom 100 meter från den planerade avloppsanläggningen. Dessa ska ritas in på situationsplanen och grannar ska signera den.

Om anläggningen placeras på någon annans fastighet behöver du söka servitut.

3. Ta fram en situationsplan

Situationsplanen ska visa avloppsanläggningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike. 

Exempelritning på en situationsplan Pdf, 815.4 kB.

4. Sektionsritning

Om du ansöker om en markbaserad avloppsanläggning, behöver du bifoga en måttsatt sektionsritning som visar hur anläggningen ska byggas upp och hur den ska placeras förhållande till befintlig marknivå och högsta grundvattennivå.

Exempelritning på en sektionsritning Pdf, 524.3 kB.

5. Gräv en provgrop

Om du ska anlägga en markbaserad avloppslösning (till exempel markbädd, infiltration eller efterpolering) ska du gräva en 2–3 meter djup provgrop. I denna provgrop tas jordanalys eller perkolationstest samt högsta grundvattennivå fastställs.

Läs mer om provgropar på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

6. Ta jordprov

Ta jordprov från provgropens väggar för att kontrollera markens genomsläpplighet (det så kallade LTAR-värdet) om du ska anlägga avlopp som bygger på markbaserad rening. LTAR-värdet avgör om du kan anlägga en infiltration, eller om du istället ska välja markbädd. Be din entreprenör om hjälp med provtagning. Bifoga resultatet i din ansökan.

Läs mer om vilka labb och analystjänster som finns på Avloppsguidens webbplats Länk till annan webbplats.

7. Högsta grundvattennivån

För markbaserad rening ska avståndet mellan spridningslagrets underkant och högsta grundvattenytan vara minst en meter under hela året, för att få tillräcklig rening och skydd av grundvattnet. Samma minimiavstånd (en meter) gäller även mellan spridningsledningar och underliggande berg.

Ange högsta grundvattennivån, högsta nivå som grundvattnet normalt förväntas uppnå under året. Det ska även anges vilket datum, på vilket sätt och var högsta grundvattennivån har tagits fram. Tänk på att grundvattennivån kan variera mycket under året!

Grundvattennivå tas fram i provgropen och man mäter nivån i denna efter några dagar. Bifoga foto på provgrop där grundvattennivån märks upp med en graderad mätsticka. Gå in på länken för att ta reda på Grundvattennivåer i förhållande till de normala för årstiden.

Se aktuella grundvattennivåer Länk till annan webbplats.

På Sveriges geologiska undersökningars webbplats finns uppgifter om grundvattensituationen är låg, normal eller hög för årstiden i olika delar av landet.

Här kan du se hur mycket högre (i meter) som den högsta grundvattenytan kan nå:

Grundvattensituation enligt SGU:s månadskarta

Så mycket högre än det uppmätta värdet är grundvattenytans högsta läge (m)

Mycket över de normala

0,5

Över de normala

1,0

Nära de normala

1,5

Under de normala

2,0

Mycket under de normala

2,5

Grundvattnets flödesriktning ska ritas in med pilar på situationsplanen.

8. Skicka in din ansökan

Du skickar din ansökan med e-post. Du kan också skicka den med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Din ansökan om tillstånd eller anmälan ska innehålla

  • Situationsplan
  • Sektionsritning
  • Grannintyg
  • Information om vald teknisk lösning
  • Information om jordart och grundvattendjup
  • Eventuell fullmakt

9. Din anmälan eller ansökan handläggs och du får svar

Din ansökan eller anmälan handläggs. Kommunen kan bevilja eller avslå den. Handläggningstiden är just nu 8 veckor efter att ansökan är komplett.

På blanketten kan du godkänna att vi skickar handlingar till dig med e-post.

Om din ansökan eller anmälan blir beviljad kan du anlägga avloppet.

10. När avloppet är klart - skicka in kontrollrapport

När avloppet är klart ska du lämna in en kontrollrapport med bilder från anläggningens olika lager till kommunen.

Du betalar en avgift

Du betalar en avgift för kommunens handläggning av din ansökan eller anmälan.

Taxa enligt miljöbalken Pdf, 363.1 kB.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Om du själv ska ta hand om ditt fosforfiltermaterial, måste du ansöka om dispens.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.