Små avlopp

Ansök om tillstånd för att installera små avloppsanläggningar.

Innehåll på sidan

Om du vill installera en avloppsanläggning måste du söka tillstånd eller göra en anmälan. Du måste också anmäla om du ska installera vissa typer av toaletter.

Utformning och krav på små avloppsanläggningar

I områden med stor påverkan av näringsämnen måste en avloppsanläggning klara en högre reningsgrad vilket bland annat innebär krav på 90 % rening av fosfor.

I vissa områden gäller också särskilda krav för att skydda dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Det är kravet på rening som avgör anläggningens utformning.

Vilken skyddsnivå som gäller där du bor kan du se i Länsstyrelsens verktyg GIS-stöd.

Om verktyget GIS-stöd på Länstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Anmäl installation av fosforrening

Om du har en markbädd och ska komplettera denna med extra fosforrening anmäler du det till kommunen. Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med e-post. Du kan också skicka blanketten med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Anmälan om installation av fosforrening till befintlig avloppsanläggningPDF

Ansök om att anlägga små avlopp

Börja aldrig bygga en avloppsanläggning innan du fått tillstånd. Om du gör det kan du få betala en avgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

Du behöver göra en anmälan för att installera ett avlopp utan ansluten vattentoalett. I vissa områden måste du istället ansöka om tillstånd.

Du behöver ansöka om tillstånd för att

  • anlägga ett avlopp som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
  • ansluta en vattentoalett till ett befintligt avlopp

1. Kontakta ett företag

Kontakta ett företag som kan hjälpa dig att välja vilken avloppslösning du ska ha.

2. Kontakta dina grannar

Du behöver informera dina grannar om att du ska anlägga avloppet. Du behöver också ta reda på om det finns dricksvattenbrunnar, avlopp eller brunnar för berg- eller jordvärme i närheten, inom 100 meter. Dessa ska ritas in på situationsplanen. 

Du behöver också skicka med intyg från grannar som har dricksvattenbrunnar som ligger närmre än 100 meter från avloppsanläggningen. Om anläggningen placeras på någon annans fastighet behöver du också intyg från fastighetsägaren.

3. Ta fram en situationsplan

Situationsplanen ska visa avloppsanläggningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike. 

4. Gräv provgrop och ta jordprov

Du behöver lämna in information om jordart och grundvattendjup i din ansökan. Ofta behöver en provgrop grävas för att fastställa detta. I vissa fall måste även en särskild analys av jordarten göras. Det gäller främst om du ska anlägga en infiltrationsbädd.

5. Skicka in din ansökan

Du skickar din ansökan med e-post. Du kan också skicka den med vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Din ansökan om tillstånd eller anmälan ska innehålla

  • Situationsplan
  • Grannintyg
  • Information om vald teknisk lösning.
  • Information om jordart och grundvattendjup.

6. Din anmälan eller ansökan handläggs och du får svar

Din ansökan eller anmälan handläggs. Kommunen kan bevilja eller avslå den.

På blanketten kan du godkänna att vi skickar handlingar til dig med e-post. Om du inte godkänner det skickar vi svar med vanlig post.

Om din ansökan eller anmälan blir beviljad kan du anlägga avloppet. 

7. När avloppet är klart - skicka in kontrollrapport

När avloppet är klart ska du lämna in en kontrollrapport till kommunen.

Du betalar en avgift

Du betalar en avgift på 6090 kronor för kommunens handläggning av din ansökan eller anmälan.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Om du själv ska ta hand om ditt fosforfiltermaterial, måste du ansöka om dispens.

Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.