Kommunalt vatten och avlopp vid Tisarens norra strand

Läs om kommunens arbete med att ansluta fastigheterna i områdena Toskabäcken, Tunbohässle och Tisarstrand till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet.

Karta - kommunalt VA Tisarstrand

Karta över de områden som ska anslutas. Klicka för större bild.

Syftet är att minska miljöbelastningen på Tisaren, uppfylla kraven från lagen om allmänna vattentjänster samt att fler ska kunna bo där året om.

Aktuell information om arbetet

Här får du aktuell information om arbetet med kommunalt vatten och avlopp vid Tisarens norra strand. Vi försöker se till så att boende påverkas så lite som möjligt, men då vägarna ofta är smala så tackar vi för visad förståelse i de fall som arbetet påverkar framkomligheten.

Information om hur det påverkar dig

Kommunen strävar efter att minimera påverkan på din vardag. Det som kommer att ske är schaktarbeten längs vägar och övrig mark. Du kommer få mer detaljerad information om hur det påverkar dig och möjlighet till framkomlighet innan vi påbörjar arbetet.

Vi försöker att undvika lågtrycksavloppsstationer (LTA-stationer) där det är rimligt (se mer om det under rubriken Vanligt förekommande frågor på den här sidan. De bebyggda fastigheterna som behöver en LTA-station kontaktas allt eftersom.

Utförande, tidplan och påkoppling

Tranab är det företag som ska utföra arbetet med att lägga överföringsledningar och bygga pumpstationer åt Hallsbergs kommun och Askersunds kommun. Tranab ska även bygga det lokala nätet i Toskabäcken. EON kommer att lägga ned nya ledningar i marken samtidigt som kommunen utför arbeten i Toskabäcken.

Tidplan för överföringsledningen och distributionsnätet i Toskabäcken uppdateras kontinuerligt och kommuniceras på hemsidan så fort uppdateringar sker. Markförutsättningar har fördröjt tidplanen.

Läs om VA Tisarbaden på Askersunds kommuns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidplanen är grov och kan ändras. Arbetet med att ta fram material för utbyggnad av vatten och avlopp (VA) i Tisarstrand pågår. Tunbohässle och Tisarstrand kommer att byggas ut efter hand när Toskabäcken är färdig.

Påkoppling för Toskabäcken och Granvik

För att ni så snart som möjligt ska kunna ansluta er till VA-tjänsterna när det nya VA-ledningsnätet är utbyggt öppnar vi upp för att fastighetsägare i Toskabäcken och Granvik kan göra servisanmälningar.

Ni använder er av blanketten för att göra servisanmälan för anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning. Pdf, 37.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Har ni frågor kan ni kontakta vår VA-ingenjör Suzana Madzo på e-post: suzana.madzo@hallsberg.se eller via vårt kontaktcenter, 0582-68 50 00. Anslutning planeras kunna påbörjas tidigast i slutet av oktober 2021.

Se mer om anslutningsfrågor och svar på dessa under ”Vanligt förekommande frågor.”

Tidplan, uppdateras kontinuerligt

Överföringsledningen: Januari 2020 – vintern 2020

Toskabäcken: Hösten 2020 – hösten 2021.

Tisarstrand/Kvarsätter: Översyn av tidplan pågår. Kontakta projektledaren för mer information.

Tunbohässle: Översyn av tidplan pågår. Kontakta projektledaren för mer information.

Åholmen: Översyn av tidplan pågår. Kontakta projektledaren för mer information.

Granvik: 1 mars 2021 – hösten 2021. VA-anslutning kan dock ske först när Toskabäcken är färdigbyggt.

Kommunen meddelar i god tid när det är dags för påkoppling till det kommunala ledningsnätet. Vi kommer att samråda med dig innan plats för påkoppling bestäms. Den platsen kallas förbindelsepunkt.

Ansvar för ledningen

Du som är boende eller fastighetsägare ansvarar för det arbete som krävs för att du ska kunna koppla på dig på kommunens ledningar. Dina ledningar kopplas på kommunens ledningar utanför din tomtgräns, vid den så kallade förbindelsepunkten.

Kostnad

Du får betala en anslutningsavgift och brukningsavgifter. Hallsbergs kommuns VA-taxa.  Pdf, 769.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att taxan kan ha ändrats till dess att du ska betala dina avgifter.

Material

Informationsbroschyr - VA Tisaren Pdf, 986.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte Tisarstrand 2020-09-01 Pdf, 681.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte Granvik 2020-09-08 Pdf, 671.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte Åholmen 2020-09-08 Pdf, 692.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanligt förekommande frågor

Vad är ett verksamhetsområde?

Det är ett område som beslutats av kommunfullmäktige enligt Lagen om allmänna vattentjänster (SFS2006:412) för skyddet av människors hälsa och miljön.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten innebär det att kommunala dricksvatten- och spillvattenledningar måste dras fram till dig.

Vad är spillvatten?

 • Det som får spolas ned i toaletten, alltså kiss, bajs och toalettpapper.
 • Badvatten.
 • Diskvatten.
 • Tvättvatten.

Dåligt renat spillvatten kan släppa ut bakterier, näringsämnen och kemikalier.

Vem ska jag vända mig till med mina frågor?

Miljökontoret kan svara på frågor som rör den anläggning som du har idag. De kan också svara på frågan om du kan få fortsätta använda din anläggning efter att de kommunala VA-ledningarna har byggts ut.

Alla andra frågor, såsom anslutningsavgift eller vad du behöver göra innan påkoppling sker på de kommunala ledningarna, kan du ofta hitta svar på här på hemsidan.

Du kan också kontakta projektledaren. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på den här sidan.

Vilket område kommer att byggas efter Toskabäcken? Åholmen, Tisarstrand eller Tunbohässle?

Utifrån skicket på de enskilda avloppen, belastningen från dem samt kommunala intressen (såsom befintliga detaljplaner och camping) kommer Tisarstrand att byggas ut före Tunbohässle.

Det är i dagsläget oklart på vilken plats i turordningen som Åholmen kommer att få kommunalt VA.

Vad bör jag tänka på som ny fastighetsägare?

Sommaren 2019 hade kommunen samråd gällande placering av förbindelsepunkter med dåvarande fastighetsägare i Toskabäcken. Kommunen bad i samband med detta om tillstånd att dra in servisledningar en bit in på tomtmark för att underlätta framtida anslutningar.

Det är svårt för kommunen att hålla koll på när fastighetsägare byts. Du bör därför kontakta kommunen om du vill veta vilka överenskommelser som har gjorts gällande din fastighet eller har önskemål om att kommunen inte går in på din tomt.

Vad är en förbindelsepunkt och vad gäller för den?

Dina ledningar kopplas oftast på kommunens ledningar strax utanför din tomtgräns. Platsen där ledningarna kopplas på kallas för förbindelsepunkt. Du får en förbindelsepunkt för dricksvattnet och en för spillvattnet. Dessa två förbindelsepunkter anläggs i direkt anslutning till varandra.

Kommunen beslutar var förbindelsepunkten placeras men samråder med dig innan beslutet tas. Du ansvarar för att koppla ihop dina ledningar med kommunens ledningar.

Kan jag få dispens från att ansluta mig till det kommunala VA-ledningsnätet och betala anslutningsavgift?

Det är miljökontoret som avgör om du måste använda de kommunala tjänsterna eller om du kan fortsätta använda dina egna lösningar för vatten och avlopp. Däremot är det väldigt svårt att få dispens från att betala anslutningsavgiften för de kommunala tjänsterna.

Lagstiftningen talar om fastighetens behov av vattentjänster och inte fastighetsägarens behov. Kontakta kommunen för mer information.

Måste jag betala anslutningsavgift för min obebyggda tomt?

Nej, anslutningsavgift behöver inte betalas förrän tomten ska bebyggas.

Om min stuga står på ett bostadsarrende, är det då jag eller fastighetsägaren som ska ordna med ledningarna inne på tomten samt stå för avgifterna?

I lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) finns det tillfällen då en person som inte äger en fastighet ska likställas med en fastighetsägare (4 §). Sådana tillfällen inträffar bland annat när en person har ett bostadsarrende. Det är då arrendatorn som ska ordna med ledningar på sin sida om förbindelsepunkten och betala anslutningsavgifter.

När ska anslutningsavgiften betalas?

Anslutningsavgift faktureras till boende eller fastighetsägare efter det att kommunen meddelat förbindelsepunktens läge och anslutit dina ledningar till kommunens.

Senast ett år efter att kommunen har gjort klart det egna arbetet på plats ska du ha gjort en servisanmälan och kopplat på dig på ledningarna. Har detta inte gjorts inom ett år skickar kommunen en faktura för anslutningsavgift ändå.

 Gör en servisanmälan

Hur mycket ska jag betala i anslutningsavgift?

Det beror på hur stor fastigheten är och hur många lägenheter som finns på den. Du kan se hur avgiften räknas ut i Hallsbergs kommuns VA-taxa Pdf, 769.8 kB, öppnas i nytt fönster., men tänk på att taxan kan komma att ändras tills dess att du ska ansluta dig till kommunens ledningsnät.

Tabell med exempel på hur stor avgiften är för olika storlekar på tomten (2021), med en lägenhet.

Tomtyta kvadratmeter

Spill samt vatten

700

111 455

1000

120 909

1500

136 665

2000

152 421

<2836

178 756

Kan jag få en avbetalning på anslutningsavgiften?

I sällsynta fall finns möjlighet till avbetalning av anslutningsavgiften under en period av max 10 år. Det är svårt att få avbetalning, exempelvis ska du ha fått nej från två banker och inte ha möjlighet att öka dina intäkter på annat sätt.

Utöver detta styrs räntan som gäller för avbetalningen av 5 § räntelagen (1975:635). Det innebär att räntan motsvarar gällande referensränta med tillägg att två referensenheter.

I dagsläget (augusti 2019) motsvarar räntan som gäller för avbetalning till kommunen 2 %. Du kan kontakta kommunen för mer information om avbetalning.

Kan jag få ersättning för att jag inte längre behöver min enskilda anläggning?

I vissa fall kan du få ersättning för att du inte längre har behov av din egen spillvattenanläggning och dricksvattenanläggning. Det är endast anläggandet som du kan få ersättning för och inte brukningskostnader eller eget arbete. Du ska dessutom kunna visa upp kvitton. Hur mycket ersättning som du kan få beror på anläggningens ålder.

Det kan vara möjligt att du får ersättning för din spillvattenanläggning om den

 • är yngre än 15 år om den är ett minireningsverk eller liknande
 • är yngre än 10 år om den är en trekammarbrunn med efterföljande infiltration eller liknande
 • är yngre än 30 år om den är ett ledningsnät.

Det kan vara möjligt att du får ersättning för dricksvattenanläggningen om den är yngre än 20 år. Utöver dessa krav bedömer kommunen anläggningens tekniska duglighet.

Du kan inte få ersättning för en anläggning som anlagts efter 2014 och framåt.

Kontakta kommunen för mer information.

Hur delas ansvaret mellan kommunen och boende eller fastighetsägare?

Kommunen ansvarar för att ta hand om spillvattnet på ett optimalt sätt och leverera dricksvatten av bra kvalitet.

Boende och fastighetsägare ansvarar för att inte släppa ut ämnen i kommunens ledningsnät som påverkar kommunens VA-system, människors hälsa eller miljön på ett negativt sätt.

Hur ska jag göra i ordning platsen för vattenmätaren?

Du ska följa de instruktioner som finns i branschföreskrifterna som Svenskt vatten ger ut, P110.

I korthet innebär det att:

 • mätarplatsen ska vara lättåtkomlig
 • mätarplatsen ska vara frostsäker
 • mätaren ska kunna installeras så att avläsning och byte lätt går att genomföra
 • belysning ska finnas
 • en jordklammer från elinstallationen ska vara monterade på kopplingshylsorna
 • ledningarna ska inte vara så pass rostangripna att installation inte kan ske
 • Ledningen vid mätaren är klamrad.

Bild på vattenmätare från Svenskt vatten

När kan jag ansluta mig till de kommunala ledningarna?

För närmiljön är det positivt om du kopplar på dig så snart som möjligt. Senast ett år efter att kommunen har gjort klart det egna arbetet på plats ska du ha gjort en servisanmälan och kopplat på dig på ledningarna. 

Gör en servisanmälan

Hur gör jag en servisanmälan?

Du gör en servisanmälan med en blankett. Kom ihåg att kommunen gör en besiktning av kopplingen innan ledningarna kopplas ihop och att vattenmätaren ska vara påkopplad.

Hur gör jag om jag bara vill ha sommarvatten till huset?

Kommunen ger dig tillgång till dricksvatten året om och åker inte ut till enskilda fastigheter för att stänga av dricksvattnet till dessa. Du stänger därför själv av vattnet inne på din fastighet, vanligtvis vid vattenmätaren.

Kan jag och mina grannar passa på att skapa en fiberförening för att anlägga fiber i vägen, när ni ändå gör arbete där?

Det är möjligt att ni kan skapa en fiberförening för att eventuellt få bidrag. I bästa fall kan vi också se till så att fibern läggs ned samtidigt som VA-ledningarna.

Om stöd till bredbandsutbyggnad på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kan min vägsamfällighet passa på att rusta upp vägarna samtidigt som kommunen ändå gör arbeten där?

Om du vill förbättra din väg är det möjligt att du får bidrag hos Trafikverket. Om finansiella medel finns kan kommunen eventuellt samordna med en entreprenör om att rusta upp din väg samtidigt som ledningarna läggs i marken.

Om bidrag till underhåll och upprustning av enskild väg på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kommunen för möjlighet till extra bidrag från kommunen för upprustning av vägen.

Innebär nedläggning av vattenledningar att även elledningar läggs i marken, så att elstolparna försvinner?

Det beror på om kommunen och elföretaget samarbetar i just ditt område samt om stolpen bara är för el eller både el och tele. Kontakta aktuell elnätsägare i ditt område för att få mer information om hur stolparna nyttjas där du bor.

Hur regleras det var kommunens ledningar får läggas?

Lantmäteriet reglerar, utifrån lagstiftningen, var VA-ledningar får läggas. Då sker en ledningsrättsförrättning. Ibland skriver kommunen ett ledningsrättsavtal med fastighetsägarna innan en lantmäteriförrättning påbörjas.

Vid vissa tillfällen är det bäst att skriva servitutsavtal med fastighetsägarna. Då behöver ingen lantmäteriförrättning göras.

Vad betyder LTA och vad behöver jag veta om det?

LTA betyder lågtrycksavlopp. En LTA-station är en pumpstation som behövs för att transportera spillvattnet när det inte är möjligt att förflytta vattnet med hjälp av höjdskillnader (så kallat självfall). Med det menas att den används när det inte är möjligt att lägga ledningar så att vattnet rinner av sig självt till reningsverket.

Vem betalar för LTA-stationen?

Om din servisledning ansluter till kommunens självfallssystem betalar du själv för din LTA-station. Om din servisledning ansluter till kommunens tryckavloppsledning betalar kommunen för LTA-stationen och du ansvarar och betalar för anläggandet av själva pumpstationen och anslutningen till tillhörande ledningar. I de fall kommunen betalar för LTA-stationen kontaktar kommunen dig.

Vem äger och ansvarar för LTA-stationen?

LTA-stationen ägs av kommunen medan larmenheten ägs av dig.

Ledningarna från huset till LTA-stationen och ledningarna från LTA-stationen till förbindelsepunkten ägs av dig som fastighetsägare.

Även om kommunen ska underhålla och drifta LTA-stationen har du tillsynsansvar och ansvar för elen. Det innebär att du vårdar enheten, skyddar den mot frost, åverkan och annan skadlig påverkan samt kontrollerar LTA-stationen regelbundet och gör eventuella åtgärder vid larm enligt anvisningar.

Du har också ansvar för elförsörjning för LTA-stationen och du betalar själv för den el som stationen använder.

Var ska LTA-stationen placeras?

LTA-stationen placeras på din fastighet och det är kommunen, i samråd med dig, som bestämmer var den ska vara. På grund av hänsyn till vår driftpersonal och deras arbetsmiljö kommer kommunen inte erbjuda LTA-stationer som kan ställas direkt på marken. Kommunen har rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen från fastighetsägaren enligt Lag om allmänna vattentjänster (19 §).

Bakgrund

Hallsbergs kommun har beslutat att tre områden: Tunbohässle, Toskabäcken och Tisarstrand vid Tisarens norra strand ska anslutas till det kommunala vatten- och spillavloppsnätet. Dessa områden ingår i kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten och ska därför ha kommunal VA-anslutning.

Den kommunala anläggningen för vatten och spillvatten anordnas tillsammans med Askersunds kommun och både dricksvatten och spillvatten hanteras i Åsbro.

Skälet till att de tre områdena ska ha kommunalt dricksvatten och spillvattenrening är bland annat på grund av att sjön Tisaren är påverkad av övergödningsproblem. En del i arbetet att göra sjön friskare är att minska den nuvarande belastningen från enskilda avlopp. Dricksvattenförsörjningen innebär att fastigheterna får ett bra och kvalitetskontrollerat dricksvatten.

Kontakta projektledaren för VA Tisaren

Mats Johansson
Telefon: 010-722 77 32
E-post: mats.johansson@hallsberg.se

Har du frågor om din VA-anslutning?

Kontakta Hallsbergs kommuns VA-ingenjör

Suzana Madzo
Telefon: 0582-68 51 51
E-post: suzana.madzo@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.