Kommunalt vatten och avlopp

Se vem som ansvarar för ledningarna, räkna ut avgifter, se vattnets pH och hårdhet och läs om hur du tar hand om dagvatten på rätt sätt.

Innehåll på sidan

Felanmäl kommunalt vatten eller avlopp

Felanmäl ett akut ärende

Felanmäl ett ärende som inte är akut

Vid konstaterad vattenläcka stänger vår personal av vattnet. Reparationen ska sedan betalas av den som äger och ansvarar för ledningen.

Avläsning av vattenmätare

Avläsning av vattenmätare på Sydnärkes kommunalförbunds hemsida Länk till annan webbplats.

Ansvar för ledningarna

Innanför din tomtgräns är det du som är fastighetsägare som äger ledningarna och ansvarar för dem.

Utanför din tomt är det kommunen som äger ledningarna.

Gränsen mellan vårt och ditt ansvarsområde kallas för förbindelsepunkt.

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Pdf, 575.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anslut din fastighet

Så gör du för att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Avgifter för vatten och avlopp

Du betalar

 • en fast avgift för vattenmätaren
 • en dagvattenavgift för tomten
 • för vattnet du använder

Kommunens VA-taxa. Pdf, 769.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från exempelvis vägar, parkeringsplatser och tak.

Under naturliga förhållanden tränger vattnet ned i marken innan det når våra vattendrag. I områden med många hårdgjorda ytor (som till exempel asfalterade ytor) rinner vattnet istället genom diken och dagvattenledningar ut i vattendrag eller sjöar.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften skall täcka kommunens kostnader för avledning och behandling av regn- och dräneringsvatten från fastigheter via ledningar till ett vattendrag eller närmaste sjö. I avgiften ingår också bortledningen av dagvattnet från gatorna. 

Du betalar avgiften även om din fastighet inte är kopplad till en dagvattenledning. Dagvattenavgiften är en fast kostnad för bostadsfastigheter.

Du ansvarar för dagvattnet på din tomt

Du som är fastighetsägare ansvarar för dagvattnet inom din fastighet. Om du har fördröjnings- eller reningsanläggningar ansvarar du också för dem.

Ta hand om ditt dagvatten

Genom att ta hand om så mycket dagvatten som möjligt på din egen fastighet kan du hjälpa till att minska belastningen på kommunens dagvattennät. Du bidrar också till en bättre miljö.

Du kan ta hand om ditt dagvatten så här:

 • Har du en genomsläpplig gräsmatta kan du leda ut vattnet från husets stuprör till gräsmattan. Då renas vattnet när det sjunker genom marken. Det det belastar inte ledningsnätet nedströms.
 • Du kan samla upp stuprörsvatten i en tunna och använda för bevattning.
 • Om du väljer ett genomsläppligt material på din garageuppfart och andra hårda ytor kan mer dagvatten tas om hand på din tomt. Ytor med singel, grus, hålsten eller plattor med genomsläppliga fogar släpper igenom vatten.

När du ska dränera eller lägga om ledningar

När du planerar att dränera om husgrunden eller lägga om ledningar på din tomt ska du se över hur ledningarna är anslutna till de kommunala avloppsledningarna.

Om du har en förbindelsepunkt till dagvatten

Om du har en förbindelsepunkt för dagvatten på din fastighet får du inte avleda dräneringsvattnet till det kommunala spillvattenledningsnätet.

Fastigheter som belastar spillvattennätet med dräneringsvatten och som har eller får en ny förbindelsepunkt för dagvatten ska koppla om dräneringen.

Om du har en källare

Om ditt hus har källare är det troligt att dräneringsvattnet inte kan avledas med självfall utan måste pumpas till dagvattennätet. Du behöver då installera en brunn med pump innan inkoppling till kommunens dagvattennät.

Om du har felaktiga kopplingar till spillvattensystemet

Det förekommer att stuprör och gårdsbrunnar är felaktigt kopplade till spillvattensystemet. Detta är inte tillåtet enligt kommunens bestämmelser. Du som är fastighetsägare ansvarar för att åtgärda felkopplingen. Exempel på åtgärd kan vara att leda ut takavvattningen över en grönyta.

Om du behöver en dagvattenanslutning

I de fall du behöver en dagvattenanslutning till det kommunala dagvattennätet kan detta erbjudas. Kommunen tar då betalt för upprättande av en ny anslutning enligt VA-taxan Pdf, 769.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Vattnets pH och hårdhet

Hallsberg, Pålsboda och Sköllersta: dH 6,7 pH 8,2

Vretstorp: dH 6,0 pH 7,7

Hjortkvarn och Björnhammar: dH 9,0 pH 8,0

Svennevad och Östansjö: dH 6,7 pH 8,2

Förklaring av vattnets pH och hårdhet

Antingen hårt eller mjukt vatten

Vatten är antingen hårt eller mjukt. Hårdheten varierar lite beroende på var du bor och var just ditt vatten kommer från. I Hallsbergs kommun kommer cirka 80 procent av dricksvattnet från sjön Tisaren och resterande är grundvatten som vi pumpar i Hjortkvarn och Vretstorp.

Vattens hårdhet benämns med tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = Grad deutscher Härte). 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO) per liter vatten.

Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, och vatten med låg halt kallas mjukt vatten.

Hårt eller mjukt vatten, vad ger det?

Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt vatten. Hårdare vatten kan dessutom orsaka kalkutfällningar på till exempel diskbänken och i vattenkokaren.

Ett mjukare vatten innebär att det går åt mindre disk- och tvättmedel (om du följer anvisningarna på förpackningarna). Tvätt- och diskmaskinerna håller också lite längre och du behöver inte fylla på salt i diskmaskinen. Till och med dina kläder får lite längre livstid om de tvättas i mjukt vatten eftersom det fastnar mindre kalk när tvätten torkar.

Andra fördelar med mjukt vatten är att det inte löses ut så mycket koppar från vattenledningarna i fastigheten, vilket innebär att slammet som uppstår i reningsprocessen i reningsverken blir betydligt renare. Värmeväxlare, varmvattenberedare och elpatroner kalkar heller inte igen lika snabbt om vattnet är mjukare.

Hårdhetsgrad på dricksvatten

Hårdhet (°dH)

Benämning
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-21 Hårt
>21 Mycket hårt

För Hallsbergs kommun gäller följande:

 • Hallsberg, Pålsboda och Sköllersta: dH 6,7 pH 8,2
 • Vretstorp: dH 6,0 pH 7,7
 • Hjortkvarn och Björnhammar: dH 9,0 pH 8,0
 • Svennevad och Östansjö: dH 6,7 pH 8,2

Alltså inom spannet för medelhårt vatten.

Mer information finns hos Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.

Det här får du spola ner i toaletten

På reningsverket kan vi rena vattnet från kiss, bajs och toalettpapper. Däremot kan vi inte rena vattnet från exempelvis kemikalier, färg och mediciner. När det spolas ner i avloppet hamnar det i vår natur och i det vatten vi åter ska dricka. Om du hjälper till att hålla avloppet rent kommer både ditt hushåll och vår gemensamma miljö att må mycket bättre.

Åtta enkla knep för att hålla avloppet rent från det som inte ska vara där

1. Spola bara ned kiss, bajs och toalettpapper

Skräp som slängs i toaletten kan orsaka stopp hemma hos dig eller föra med sig många kemikalier ut i naturen. Släng skräpet i hushållssoporna så kan de brännas och göra nytta som energi.

2. Släng cigaretter och snus i hushållssoporna

Snus och cigaretter innehåller kadmium. När det spolas ner försämras kvalitén på restprodukten slam. Ett rent slam är ett bra gödselmedel som bidrar till att sluta det naturliga kretsloppet.

3. Släng fett i soporna eller lämna det till återvinningen

Fett som stelnat kan orsaka stopp i ditt avlopp hemma och i de större rören i vårt avloppsnät. Torka av fett med hushållspapper och släng det i kompostpåsen. Större mängder fett kan du samla i exempelvis en tom
mjölkkartong eller en PET-flaska, som du lämnar på återvinningscentralen eller till oss på reningsverket.

4. Tvätta och städa miljömärkt

Det är bra att bo i en miljö som är fri från giftiga ämnen. Köp rengöringsmedel och tvättmedel som är miljömärkta. De innehåller ämnen som naturen kan bryta ner.

5. Lämna mediciner på apoteket

Överblivna mediciner ska inte spolas ner i toaletten eller slängas i soporna, utan lämnas till ett apotek som tar hand om dem på rätt sätt.

6. Färg, lösningsmedel och kemikalier till återvinningen

Häll aldrig ut färg, lacknafta, lösningsmedel och andra kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada i naturen. Målarfärg innehåller pigment av olika metaller som är skadliga, så vattenlöslig färg ska inte heller ner i vårt avlopp. Samla färg, lösningsmedel och kemikalier i exempelvis en tom mjölkkartong eller PET-flaska som du lämnar på återvinningscentralen.

7. Tvätta bilen i en biltvätt

I en biltvätt renas vattnet innan det går till reningsverket. Tvättar du bilen hemma hamnar smutsen och kemikalierna oftast i gatubrunnen och går orenat direkt ut i sjöar och vattendrag.

8. Köp inte sportkläder som är anti lukt-behandlade

När du tvättar plaggen följer silvret i plagget med avloppsvattnet och hamnar så småningom i vår natur. Där kan det göra stor skada på exempelvis fiskar.

Ladda ner foldern Inte vilken skit som helst i våra avlopp Pdf, 354.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar du målarfärg och penseltvätt

All målarfärg innehåller ingredienser som är svåra eller omöjliga att bryta ned i reningsverket. Det gäller också miljömärka färger.

Det gör att oönskade ämnen hamnar i slammet som ska användas som gödsel på åkermark. Ämnena kan också följa med avloppsvattnet tillbaka till våra vattendrag, sjöar och hav.

Exempel på ämnen som kan finnas i färg och som inte ska hamna i naturen

Pigment med tungmetaller

Dessa försämrar slamkvaliteten och vissa tungmetallföreningar är giftiga för vattenlevande organismer.

Organiska lösningsmedel

Kan ge nervskador, vara allergiframkallande eller skada vattenlevande organismer.

Konserveringsmedel

Är giftigt för bakterierna som hjälper till att rena vattnet i reningsverket. Dör mikroorganismerna släpps orent vatten ut i naturen.

Fungicider

Tillsats för att undvika alg- och svamptillväxt. Kan vara cancerogent, allergiframkallande och giftigt för vattenlevande organismer.

Nonylfenol

Ett hormonstörande ämne. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Stör fortplantningsförmågan och kan göra fiskar tvåkönade.

Ftalater

Kan vara hormonstörande och göra det svårare att få barn.

Gör så här när du målar

Målarfärg

 • Välj vattenbaserad, miljömärkt färg.
 • Torka av målarfärg från dina händer på papper innan du
  tvättar dem.
 • Häll aldrig färg eller lösningsmedel i avloppet!
 • All överbliven färg, även vattenbaserad och miljömärkt, ska hanteras som farligt avfall och lämnas till återvinningscentralen.
 • Tomma burkar med intorkad färg lämnas till förpackningsinsamlingen för plast eller metall.

Penslar och rollers

 • Förvara penseln eller rollern i en plastpåse under
  målningstiden.
 • Spola aldrig av en roller, pensel eller tråg under kranen.
 • Om du behöver rengöra penseln: måla ur penseln ordentligt, torka av på papper eller trasa som du slänger i hushållssoporna, tvätta ur penseln i vatten eller lösningsmedel och lämna det som farligt avfall.

Ladda ner foldern Målarfärg och penseltvätt - Lätt att göra rätt Pdf, 197.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.