Drift- och servicenämnden

Ansvarsområden, ordförande, ledamöter, kallelser, protokoll och mötestider.

Ansvarsområden

 • Den löpande driften och underhållet av kommunens fastighetsinnehav, gator, vägar, parker och offentliga platser.
 • Utbetalning av bidrag för enskilda vägar och vägsamfälligheter
 • Kommunens vatten- och avloppsreningsverksamhet.
 • Frågor som rör tillståndsärenden för allmän plats, parkering och ledningsarbeten.
 • Myndighetsutövningen inom miljö-, hälso-, och livsmedelsområdena.
 • Bygglovsverksamheten och myndighetsutövningen enligt plan- och bygglagen.
 • Handläggningen av kommunens bostadsanpassningsbidrag.
 • Kommunens energi- och klimatrådgivning.
 • Frågor som hör samman med trafiksäkerhet, vägmärken och reglering.
 • Flyttning av övergivna fordon som faller under kommunens ansvarsområde.
 • Kommunens städ- och måltidsverksamhet.

I de ärenden där nämnden eller kommunen själv är part tas besluten av myndighetsnämnden

Beredningsutskottet

Drift- och servicenämnden har ett beredningsutskott. Utskottet består av tre ledamöter: ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande i drift- och servicenämnden. Utskottet fattar oftast inte några beslut utan bereder endast ärenden inför nämnden.

Stödjande förvaltning

Drift- och servicenämnden stöds av drift- och serviceförvaltningen.

Ordförande och ledamöter

Ordförande

Ewa-Rosa Sliwinska (S), ordförande
Birgitta Kumblad (S), förste vice ordförande
Gösta Hedlund (C), andre vice ordförande

Ledamöter

Lillemor Pettersson (S)

Henrik Axelsson (S)

Toni Blanksvärd (S)

Calin McQuillan (M)

Markus Eriksson Nordkvist (MP)

Gert Öhlin (L)

Jimmy Olsson (SD)

Oscar Lundqvist (SD)

Ersättare

Hans Palmqvist (S)

Leif Hermansson (S)

Mariana Johansson (S)

Lotta Öhlund (S)

Sven-Arne Johansson (V)

Hans Johansson (C)

Jan Karlsson (M)

Rikard Bergström (M)

Andreas Glad (KD)

Joakim Rosén (SD)

Dan Fredriksson (SD)

Protokoll

2022

2021

2020

2019

2018

Kallelser

2022

2021

2020

2019

2018

Sammanträdestider 2022

Februari

9 februari, klockan 08.00

Mars

23 mars, klockan 08.00

April

20 april, klockan 08.00

Maj

25 maj, klockan 08.00

Juni

22 juni, klockan 08.00

September

28 september, klockan 08.00

Oktober

26 oktober, klockan 08.00

November

23 november, klockan 08.00

December

21 december, klockan 08.00

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.