Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det.

Överklaga ett beslut som rör dig själv

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig själv kan du överklaga det. Det kallas för förvaltningsbesvär.

Det kan till exempel vara beslut du fått om

  • bygglov
  • socialt bistånd
  • dispens från kommunens sophämtning.

Så överklagar du

Du ska lämna din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet. Det måste du göra senast tre veckor från det att du fått beslutet. När du överklagar måste du förklara varför du tycker att beslutet ska ändras.

Kommunens skyldighet

Kommunen måste informera dig om att beslutet har tagits. Kommunen måste också informera dig om hur du ska göra för att överklaga och vart du ska skicka din överklagan. Det kallas för en besvärshänvisning.

Om du saknar ditt beslut

Om du vill ha en kopia på ett beslut som rör dig själv hör du av dig till nämndsekreteraren på den förvaltning som tagit beslutet. Du når dem genom kommunens kontaktcenter: 0582-68 50 00.

Förvaltningsrätten kan upphäva eller ändra beslutet

Om nämnden eller förvaltningen står fast vid sitt beslut lämnas ärendet över till Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet och komma fram till ett nytt.

Mer information finns på Förvaltningsrätten om att överklaga ett beslut som rör dig själv länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Du som är invånare i Hallsbergs kommun kan anmäla ett kommunalt beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad. Förvaltningsrätten prövar då om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

Så överklagar du

Du skickar din överklagan direkt till förvaltningsrätten i Karlstad. Det måste du göra senast tre veckor från det datum då protokollet som innehåller beslutet har annonserats på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrätten avgör om beslutet ska gälla

Förvaltningsrätten kan bara kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. De kan inte komma fram till ett annat beslut.

Förvaltningsrätten kan upphäva det kommunens beslut om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lagen eller annan författning.

Om att överklaga till förvaltningsrätten på Förvaltningsrätten i Karlstads webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Överklaga ett beslut om utlämnande av allmän handling

Om du nekats att ta del av en hel eller delar av en allmän handling kan du överklaga beslutet

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.