Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen har fattat kan du överklaga det.

Överklaga ett beslut som rör dig själv

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig själv kan du överklaga det. Det kan till exempel vara beslut du fått om

  • bygglov
  • socialt bistånd
  • skolskjuts.

Så här går det till:

Du får ditt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Du får information om hur du gör tillsammans med beslutet. I informationen står det också hur lång tid du har på dig att överklaga.

Du lämnar din överklagan skriftligt som pappershandling eller i elektronisk form.

Med post till:
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg.

Med e-post till:
kommun@hallsberg.se

Märk din överklagan med namnet på den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet. I din överklagan måste du beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras.

Din överklagan omprövas. Om din överklagan kommit in i rätt tid omprövar nämnden eller förvaltningen sitt beslut.

Om inget nytt beslut tas till den klagandes (din) fördel kommer överklagan lämnas vidare direkt.

Om ett nytt beslut fattas kommer det att skickas med överklagan och överklagan kommer då att omfatta det nya beslutet.

Ärendet skickas till den instans som hanterar överklagande av det aktuella beslutet. Det kan till exempel vara Förvaltningsrätten i Karlstad, Skolväsendets överklagandenämnd eller Länsstyrelsen i Örebro län.

Överklaga ett allmänt kommunalt beslut

Du som är invånare i Hallsbergs kommun kan överklaga ett allmänt kommunalt beslut som rör alla kommuninvånare. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

Så här går det till:

Du skickar din överklagan direkt till förvaltningsrätten i Karlstad. Du måste göra det senast tre veckor efter datumet då protokollet som innehåller beslutet har annonserats på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller.

Om att överklaga till förvaltningsrätten på Förvaltningsrätten i Karlstads webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga ett beslut om utlämnande av allmän handling

Om den ansvariga förvaltningen har avslagit din begäran om utlämnande av allmän handling får du en så kallad besvärshänvisning. Det gäller både när din begäran avslagits helt och när den avslagits delvis.

I den står det varför kommunen helt eller delvis avslagit din begäran. Du kan överklaga beslutet om avslag.

Så här går det till:

Du lämnar din överklagan skriftligt som pappershandling eller i elektronisk form.

Med post till:
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg

Med e-post till:
kommun@hallsberg.se

Du måste göra det inom tre veckor från det att du fått beslutet. Märk din överklagan med namnet på förvaltning som beslutat att inte lämna ut hela eller delar av handlingen.

Förvaltningen prövar om din överklagan har kommit in i rätt tid. Förvaltningen kan också ompröva sitt beslut.

Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar kommunen din överklagan vidare till kammarrätten i Göteborg. Om kommunen har fattat ett nytt beslut så skickas det beslutet med till kammarrätten. Kammarrätten handlägger överklagandet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.