Bygglov och anmälan - så funkar det

Få sammanfattande information om bygglov, anmälan, rivningslov och marklov.

Innan du lämnar in ditt ärende

Se om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan

När du bygger nytt eller ändrar en byggnad påverkar det både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Därför finns det regler för hur, vad och var du får bygga. Det är plan- och bygglagen som styr.

Vissa arbeten kräver bygglov, andra kräver en anmälan. Några kan du genomföra utan att kontakta kommunen.

Se om du måste söka bygglov eller anmäla din åtgärd

Du kan också behöva lov för att göra markarbeten eller riva en byggnad

Om att söka marklov

Om att söka rivningslov

I vissa fall kan du söka förhandsbesked. Till exempel om

 • du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område
 • det är osäkert om du kommer att få bygglov för den åtgärd du vill göra.

Om att söka förhandsbesked

1. Se vad som gäller för din ågärd

Det första du behöver göra är att se vad som gäller för den åtgärd du vill göra.

På sidorna om de olika åtgärderna kan du se vilka regler som gäller för din åtgärd.

Hitta din åtgärd och se vilka regler som gäller

Att tänka på innan du ansöker eller anmäler

Ansök i god tid

Sök bygglov i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du ansöker i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja bygga.

Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta fram de ritningar och handlingar som krävs för ditt ärende.

Se vilka handlingar som krävs för ditt ärende

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnaderna får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

Förbered din ansökan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs. Ta även reda på hur din detaljplan för ditt område ser ut om du bor i ett tätbebyggt område.

Handläggningen av ditt ärende går fortare om du skickar in fackmässigt utförda och fullständiga handlingar.

Om du bor på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du ibland

 • bygga till ditt hus
 • bygga nytt
 • bygga till i omedelbar närhet av bostadshuset

utan att söka bygglov.

Du får bygga utan bygglov om

 • Fastigheten inte ingår i det som kallas sammanhållen bebyggelse. En sammanhållen bebyggelse är byggnader i grupp som angränsar direkt till varandra eller skiljs av en väg, gata eller parkmark. För att klassas som sammanhållen bebyggelse ska gruppen bestå av minst tre bebyggda tomter.
 • Tillbyggnaden eller nybyggnaden inte dominerar den befintliga bebyggelsen. En tillbyggnad av en befintlig byggnad får
  • inte vara större än 30 kvadratmeter
  • vara högst 50 procent av den befintliga byggnadens storlek. Exempel: om ditt hus är 50 kvadratmeter stort får tillbyggnaden högst vara 25 kvadratmeter.

Om fastigheten ligger i sammanhållen bebyggelse eller om du vill bygga större måste du söka bygglov.

Om du bor i ett område med detaljplan styr den hur långt ifrån tomtgränsen du får bygga. Om du bor på landsbygden, utanför detaljplanerat område, får du inte bygga någonting närmare din tomtgräns än 4,5 meter.

Vill du bygga närmare gränsen måste dina grannar godkänna det. Godkännandet bör vara skriftligt. Om dina grannar inte ger sitt godkännande kan du ansöka om bygglov även om ditt bygge inte är bygglovspliktigt. Då prövar kommunen ditt ärende.

Om du vill bygga i ett område med strandskydd måste du ansöka om dispens. Du kan bara få dispens om det finns särskilda skäl.

Ansök om dispens från strandskydd

Vissa byggnader och områden är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om din åtgärd gäller en sådan byggnad eller ligger i ett sådant område kan du behöva söka bygglov för åtgärder som annars är bygglovsbefriade.

Det ställs också högre krav på att åtgärderna utförs med hänsyn till byggnadens karaktär.

Om du är osäker på om din byggnad eller ditt område är särskilt värdefullt, kontakta bygglovsenheten.

Så ser de olika processerna ut

Det finns olika steg ett ärende ska gå igenom. Vilka stegen är beror på vilken åtgärd du vill göra. Det finns en process för bygglov och en för åtgärder som kräver anmälan.

Så ser processen för bygglov ut

Processen för bygglov

1. Ta reda på vad som gäller för ditt område

Det är detaljplanen för ditt område som styr vilken mark som får bebyggas. I detaljplanen kan det också finnas andra bestämmelser som du behöver följa.

Hitta detaljplanen för ditt område

2. Ta fram handlingar och ansök

Innan du gör din ansökan behöver du ta reda på vilka handlingar du behöver lämna in och i vilken kvalitet dessa ska vara. Du behöver också ta reda på om det finns någon riktlinje du behöver ta hänsyn till.

Se vilka handlingar du behöver för din åtgärd

När du är klar med att ta fram de handlingar som krävs kan du göra din ansökan.

3 Sök bygglov

Du ansöker om bygglov i en e-tjänst via vår e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

4. Kommunen handlägger

När vi har fått in din anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. . Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen ska besluta om din lovansökan inom tio veckor från att ditt ärende är komplett.

Handläggaren granskar och kontrollerar om din ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Större eller mer komplicerade ärenden beslutas av nämnden.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

5. Beslut om bygglov

När handläggningen av ditt ärende är klar får du ett beslut. I det står det om du har fått bygglov eller inte. Läs igenom beslutet noga. Där står vad som gäller för din åtgärd. Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked.

I samband med beslutet får du fakturan för ditt ärende.

Mer om avgifter för byggärenden

6. Startbesked och tekniskt samråd

Att du får ett startbesked betyder att du kan börja bygga.

Om du har ett enklare ärende, till exempel en mindre tillbyggnad eller en fasadändring kan du få startbeskedet samtidigt som beslutet om bygglov.

I de flesta fall får du startbeskedet efter du har haft ett tekniskt samråd med kommunen.

Kommunen kallar dig till det tekniska samrådet när du har fått beslut om bygglov. Under samrådet granskas de tekniska förutsättningarna för att avgöra om du kan få ett startbesked.

7. Arbetsplatsbesök

Vid större byggnationer gör kommunen arbetsplatsbesök. Där ska även den kontrollansvarige delta. Under besöket följs kontrollplanen och bygglovet upp. Efter arbetsplatsbesöket skickar kommunen ett protokoll till dig.

8. Slutsamråd

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du meddela din handläggare om detta. Tänk på att göra detta i god tid.

Kommunen kallar dig och din kontrollansvariga till ett slutsamråd. Under samrådet går man igenom bygget för att se att alla krav är uppfyllda. Syftet är att kommunen ska kunna ge dig ett slutbesked.

9. Slutbesked - nu får du börja använda det du byggt

När du som är byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att du får ett slutbesked.

Nu får du börja använda det du byggt. Om du börjar använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked får du betala en byggsanktionsavgift.

Om byggsanktionsavgifter

Så ser processen för anmälan ut

2. Gör en anmälan

Du gör dina anmälan i en e-tjänst. För att använda e-tjänsten behöver du ha e‑legitimation.

3. Ditt ärende handläggs

När vi har fått in anmälan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

Kommunen granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Kommunen ska ta ett beslut om din anmälan inom fyra veckor från att ärendet är komplett.

När du har ett pågående ärende använder du e-tjänster för att följa ditt ärende, kontakta din handläggare och komplettera ditt ärende.

E-tjänster för byggärenden

4. Startbesked

Om kommunen bedömer att du kan utföra åtgärden tas ett beslut om startbesked.

Startbeskedet gäller i två år efter beslutsdatumet. Byggnationen ska då vara klar och du ska ha fått ett slutbesked. I startbeskedet står det vilka handlingar du ska lämna in för att få ett slutbesked.

I samband med att du får beslutet får du också fakturan för din ansökan.

5. Slutbesked

När du som byggherre visat att alla krav är uppfyllda godkänner kommunen byggprojektet genom att utfärda ett slutbesked.

I startbeskedet står det vilka handlingar som ska inlämnas för slutbesked.

Kom ihåg att du inte får börja använda det du byggt innan du har fått ett slutbesked.

Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Så lång tid tar ett byggärende

 

Enligt lag ska vi besluta i ett lovärende inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Det vill säga när vi fått in alla handlingar, ritningar, remisser och grannsynpunkter.

För anmälan gäller 4 veckor.

Om ditt ärende inte följer detaljplanen måste det beslutas i drift- och servicenämnden. Då tar det längre tid beroende på nämndens planerade mötestider.

Startbesked och slutbesked

För att få påbörja din åtgärd måste du ha ett startbesked från kommunen. När din åtgärd är klar måste du få ett slutbsked för att få börja använda det du byggt.

Om du påbörjar din åtgärd utan startbesked eller börjar använda det du byggt innan du fått slutbeskedet får du betala en avgift. Avgiften kallas byggsanktionsavgift och du får betala den även om du inte visste att du gjorde fel.

I vissa fall kan du behöva riva det du byggt.

Om att bygga eller förändra utan lov eller anmälan

Så ansöker du

På sidan Se om du behöver söka bygglov eller anmäla din åtgärd kan du läsa om vad som gäller för just den åtgärd du vill göra.

Om du inte hittar någon information om vad som gäller för din åtgärd kan du alltid kontakta bygglovsenheten vad som gäller.

Ritningar och handlingar

Det är många typer av ritningar och andra handlingar som du kan behöva skicka med i din ansökan. Vissa kan du beställa från kommunens arkiv.

Om du är osäker på vilka handlingar bu behöver skicka med, fråga bygglovshandläggarna.

Om de olika ritningarna och handlingarna

Vad det kostar

Du betalar för den tid vi lägger ned på ditt ärende. Du kan också få betala för en nybyggnadskarta, en husutsättning eller annat.

Exempel på kostnader för olika ärenden och tjänster

Byggherre

Du som äger fastigheten kallas i bygglovsprocessen för byggherre. Byggherren är den som för egen räkning beställer eller själv genomför arbeten på sin fastighet. Det kan gälla

 • projektering
 • byggnation
 • rivning
 • markarbeten.

Det är du som är byggherre som har det yttersta juridiska ansvaret för att lagkraven uppfylls. Du anlitar en kontrollansvarig som ska se till att arbetet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Vanliga ord och begrepp

När du söker lov eller gör en anmälan används många ord och begrepp. Läs om vad de vanligaste betyder.

Vanliga ord och begrepp i byggärenden

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.