Gällande detaljplaner

Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun och läs om vad en detaljplan är.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

De gällande detaljplanerna är juridiskt bindande, det kallas att de har vunnit laga kraft.

Läs om detaljplaner på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Listan på den här sidan är inte komplett. Om du vill ha information om en detaljplan som inte finns med i listan, hör av dig till kommunens samhällsbyggnadschef. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Innehåll på sidan

Hallsberg

Upphävande av del av detaljplan för Hallsbergsterminalen, fastigheten Stora Älberg 2:2

Syftet med att upphäva del av gällande detaljplan för Hallsbergsterminalen (DP 1861‐P10) är att möjliggöra för Trafikverkets utbyggnad av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla.

Detaljplanen vann laga kraft den 25 juni 2021.

Planhandlingar

Planhandlingar - Upphävande av del av detaljplan för Hallsbergsterminalen, Stora Älberg 2.2 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvarteret Berg samt fastigheterna Vattumannen 20 m. fl. i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för komplettering med nya bostäder i ett mycket centralt läge inom Hallsbergs tätort. Bebyggelsen skall ta tillvara möjligheterna till vackra utblickar mot söder.

Detaljplanen vann laga kraft den 29 april 2011.

Planhandlingar

Del av kvarteret Brandstationen, fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:5 m. fl. i Hallsberg

Syften är att undersöka förutsättningarna för att anlägga ny förskoleverksamhet och skapa handlingsberedskap för framtida etablering av skola, kontor, handel och småindustri.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 januari 2012.

Planhandlingar

Förskolan på norr, Hallsberg

Syfte

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att planlägga för en förskola.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge möjlighet till att bygga en förskola med 8 avdelningar.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2016. Ändringen av detaljplanen vann laga kraft den 3 april 2018.

Planhandlingar för detaljplanen

Planhandlingarna till detaljplanen ska läsas tillsammans med handlingarna för ändringen av detaljplanen.

Planhandlingar för ändring av detaljplanen

Handlingarna beskriver ändringar och tillägg till detaljplanen.

Del av kvarteret Harven (Träffen). Fastigheterna Harven 2 och 3 i Hallsberg

Syftet är att ändra stadsplanen för del av Hallsberg, Nytorget, Stocksäter (Kv Harven, Slagan m.fl.) i Hallsberg i syfte att möjliggöra ändamålsenlig fastighetsindelning för på fastigheterna belägna dagcentralen Träffen. I förlängningen möjliggör detta en försäljning av den mark som hör till fastigheten.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 september 2011.

Planhandlingar

Ett område vid Hult. Fastigheterna Lilla Älberg 1:1 och Tomta 1:17 i Hallsberg

Syftet med planarbetet är att etablera en postterminal i området.

Detaljplanen vann laga kraft den 13 december 2010.

Planhandlingar

Hässlebergsskogen, Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att planlägga för småhustomter i Hässlebergsskogen.

Detaljplanen vann laga kraft 29 december 2017.

Planhandlingar

Ett område söder och öster om Konsum. Fastigheterna Hallsbergs centrum 1:4 och Mejeriet 2 i Hallsberg

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder i ett centralt och attraktivt läge.

Detaljplanen vann laga kraft den 26 april 2013.

Planhandlingar

Fastigheten Kopparslagaren 3 m. fl. i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för nybyggnad av tvåvåningshus.

Detaljplanen vann laga kraft den 15 februari 2007.

Planhandlingar

Del av kvarteret Kronan. Fastigheterna Kronan 3-5 m. f.l i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för komplettering med nya bostäder i ett mycket attraktivt och centralt läge inom Hallsbergs tätort och samtidigt att trygga ett bevarande av en äldre lokalt värdefull byggnadsmiljö från samhällets allra första årtionden.

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2010.

Planhandlingar

Ändring av detaljplan för del av Kullängen 1, Hallsberg

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra högre bebyggelse.

Detaljplanen vann laga kraft den 29 december 2017.

Planhandlingar

Övriga handlingar tillhörande detaljplanen

Fastigheten Kyrkoplatsen 5 m.fl. i Hallsberg

Syfte

Syftet med detaljplanen är att tillbyggnad av församlingshemmet kan ske.

Detaljplanen vann laga kraft den 23 juli 2007.

Planhandlingar

Lien 8 m. fl., Hallsberg (tidigare Välten 2 m. fl.)

Syftet med detaljplanen är att säkra spontanlekparken och möjliggöra flerbostadshus i delar av området.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2016.

Planhandlingar

Fastigheten Markören 16 i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för nybyggnad av garage.

Detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2008.

Planhandlingar

Ett område norr om Tälleleden. Del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg

Detaljplanen ska möjliggöra utbyggnad av ett industriområde för lager- och industribyggnader med behov av närhet till, men utan direktanslutning till järnväg. I planuppdraget ingår även att pröva möjligheten till att utöka befintligt industrikvarter mot norr.

Detaljplanen vann laga kraft den 3 juni 2014.

Planhandlingar

Utredningar inom planområdet

Rala industriområde, etapp 2. Fastigheterna Vissberga 8:2 och 11:3 m. fl. i Hallsberg

Rala industriområde etapp 3. Fastigheterna Rala 1:19 och 13:2 m.fl. i Hallsberg

Detaljplanen har upprättats gemensamt mellan Hallsbergs kommun och Kumla kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av ett depåområde med verkstäder samt tillhörande komplementbyggnader öster om Samzeliigatan och ost och nordost om Volvo i Hallsbergs kommun samt på sikt nya järnvägsspår väster om Rälsverkstaden fram till riksväg 52 i Kumla kommun där de ansluts till Godsstråket genom Bergslagen.

Detaljplanen vann laga kraft den 29 november 2013.

Planhandlingar

Utredningar tillhörande detaljplanen

Ett område i Samsala, del av fastigheten Hallsberg-Falla 1:9 m.fl. i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för nya stora tomter för villabebyggelse med kommunal vatten- och avloppsanslutning.

Detaljplanen vann laga kraft den 15 februari 2007.

Planhandlingar

Samsala, etapp 2. Del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg

Detaljplanens syfte är att planlägga nästa etapp av bostadsområdet Samsala för främst villabebyggelse men även mindre flerfamiljshus så som radhus, kedjehus och mindre grupphusbebyggelse.

Detaljplanen vann laga kraft den 18 juni 2018.

Planhandlingar

Ändring av detaljplan 18-HAL-12 och 18-HAL-22 i Hallsberg (Sannaholm)

Planens syfte är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse, tidigare tomtindelning, 1881K- 439, laga kraft 1951-03-12. Ett upphävande möjliggör en annan fastighetsreglering än den enligt gällan­de tomtindelning. År 1978 gjordes en ändring i gällande tomtindelning med ny indelning för en del av kvarteret Sannaholm, 18-HAL-268, laga kraft 1978-12-08, vilken också upphävs.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 februari 2019.

Planhandlingar

Detaljplan för Skyffeln 4, del av i Hallsberg

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverksamhet på fastigheten Skyffeln 4.

Gällande detaljplan begränsar utbyggnad eftersom det ligger ett vägreservatområde, prickmark samt ett ledningsområde på fastigheten. I aktuell detaljplan ändras användningen till verksamheter (Z), prickmarken öster om befintlig industribyggnad tas bort.

Vägreservatet kommer också tas bort och ersättas med en gemensamhetsanläggning, markreservat för tillfartsgata (g) och läggas samman med ledningsområdet (u), vilket möjliggör utbyggnad på fastigheten.

Detaljplanen vann laga kraft den17 juni 2019.

Planhandlingar

Fastigheten Stocksätter 1:5 i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att förändra trafikmatningen till kvarteret. Därigenom tillskapas möjlighet för kunder till "Handelshuset" att angöra en större parkeringsplats på esplanaden.

Detaljplanen vann laga kraft den 19 november 2007.

Planhandlingar

Del av Södra Allén i Hallsberg

Detaljplanen syftar till att möjliggöra allmän parkering där det idag är byggrätt för centrumfunktioner, söder om Stortorget. Ytan direkt söder om och närmast Stortorget kommer att göras om till parkmark. På ytan sydost om Stortorget, där det idag är allmän parkering, kommer det att anordnas boendeparkering för främst nybyggnationen i kvarteret Kronan.

Detaljplanen vann laga kraft den 9 juli 2014.

Planhandlingar

Ulvsätters industriområde (Ahlsell). Del av fastigheterna Ulvsätter 2:4, Omlastningen 1 m.fl. i Hallsberg

Detaljplanen syftar till att revidera och utvidga detaljplanerna för Ulvsätters Industriområde och fastigheterna Lastkajen1 m .fl., lagakraftvunna 1988-09-19 respektive 1997-07-17.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 oktober 2012.

Planhandlingar

Övriga handlingar tillhörande detaljplanen

Vibytorp, etapp 2, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg

Detaljplanen syftar till att bygga ut området söder om Vibytorp, etapp 1 med attraktiva villatomter i ett naturskönt område.

Detaljplanen vann laga kraft den 26 mars 2013.

Planhandlingar

Vikatorp i Hallsberg och ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsutbyggnad i norra delen av Hallsberg, i första hand ett område för enbostadshus.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att medge större valfrihet vid val av tak- och fasadmaterial samt färgsättning i samband med nu förestående utbyggnad av Vikatorp.

Detaljplanen vann laga kraft den 9 januari 2002.

Ändringen vann laga kraft den 8 juli 2010.

Planhandlingar för detaljplanen

Planhandlingarna till detaljplanen ska läsas tillsammans med handlingarna för ändringen av detaljplanen.

Planhandlingar för ändring av detaljplanen

Handlingarna beskriver ändringar och tillägg till detaljplanen.

Del av fastigheterna Vissberga 8:1 och 8:8 i Hallsberg

Detaljplanens syfte är att utöka kvarteret mot norr.

Detaljplanen vann laga kraft 19 november 2007.

Planhandlingar

Hjortkvarn

Fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bensinstation och restaurang/servering med större valmöjlighet vad gäller placering på den aktuella fastigheten än vad tidigare detaljplan möjliggjort.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 oktober 2012.

Planhandlingar

Pålsboda

Pålsboda torg. Fastigheten Sköllersta-Kärr 1:194, m.fl i Pålsboda

Syftet med detaljplanen är att upprätta ett förslag till ny användning och utformning av Pålsboda torg.

Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2014.

Planhandlingar

Fastigheten Sköllersta-Kärr 1:189 i Pålsboda

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för nybyggnad av garage.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 april 2008.

Planhandlingar

Fastigheten Sköllersta-Kärr 11:1 m.fl. i Pålsboda

Syftet med detaljplanen är att förändra användningen så att två befintliga byggnader inte längre används för bostadsändamål. Byggnaderna kommer i stället att användas till kontors-, hantverks- och möteslokaler.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 april 2009.

Planhandlingar

Sköllersta

Ett område söder om Sköllersta kyrka. Del av fastigheten Sköllersta 1:4 i Sköllersta

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för bostadsbebyggelse, villor och/eller mindre flerbostadshus i 1 eller 2 plan.

Detaljplanen vann laga kraft den 1 december 2015.

Planhandlingar

Fastigheten Sköllersta 1:188 i Sköllersta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av bostadshus.

Detaljplanen vann laga kraft den 10 oktober 2007.

Planhandlingar

Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta

Detaljplanen syftar till att ändra användningsområdet för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 så att förskoleverksamhet kan bedrivas där.

Detaljplanen vann laga kraft den 26 mars 2013.

Planhandlingar

Fastigheten Åsen 1:69 i Sköllersta

Syftet med ändringen av detaljplanen är att tillskapa möjlighet för nybyggnad av garage med en area av ca 50 m2.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 april 2008.

Planhandlingar

Vretstorp

Detaljplan för Dåstorp 1:28

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en padelhall genom att ändra användningen till verksamheter (Z).

Detaljplanen vann laga kraft den 13 oktober 2021.

Antagandehandlingar

Dåstorp 1.28 - Laga krafthandlingar Pdf, 2.2 MB.

Dåstorp 1.28 - plankarta Pdf, 2.8 MB.

 Ändring av detaljplan18-VRE-50 för fastigheten Grotorp 10:5 i Vretstorp

Syftet med ändringen av detaljplan är att upphäva gällande tomtindelning, akt 18-VRE-37, fastställd 1966-12-09. Ett upphävande möjliggör en fastighetsreglering av Grotorp 2:34 till Grotorp 10:5.

Detaljplanen vann laga kraft den 3 maj 2019.

Planhandlingar

Fastigheten Skävi 1:56 i Vretstorp

Syftet med detaljplanen är att utöka berörd fastighet 4 meter mot norr samt att minska den mark som ej får bebyggas.

Detaljplanen vann laga kraft den 25 juli 2009.

Planhandlingar

Östansjö

Gatugårda 1:23 och 1:24 (del av), Östansjö

Planens huvudsyfte är att ändra användningssätt för delar av fastigheterna Gatugårda 1:23 och 1:24, från allmän platsmark (park) till kvartersmark avsedd för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt handel och kontor.

Detaljplanen vann laga kraft den 30 november 2016.

Planhandlingar

Tisaren

Fastigheten Kvarsätter 2:1 m.fl. vid sjön Tisaren

Syftet med detaljplanen är att revidera nu gällande byggrättighet inom Kvarsätters fritidsområde vid sjön Tisaren.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 maj 2010.

Planhandlingar

Fastigheten Tunbohässle 1:152 m.fl. Tisarbaden, vid sjön Tisaren

Syftet med att ändra den nu gällande detaljplanen kan sammanfattas i tre punkter:

  1. Att tillse att befintlig bebyggelse legaliseras på så sätt att den inordnas inom kvartersmark i en ny detaljplan.
  2. Att redovisa förslag på hur fastigheten Tunbohässle 1:152 skall kunna indelas i ändamålsenliga tomter.
  3. Att positivt pröva möjligheten till att utöka byggrättigheten, så att den tillåtna byggnadsarean inte utgör hinder för att bo permanent inom området.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 januari 2008.

Planhandlingar

Sottern

Billsgårdsområdet, fastigheten Svennevadsby 3:33 m. fl. vid sjön Sottern

Detaljplanens syfte är

  • att utöka byggrättigheten, så att den tillåtna byggnadsarean inte utgör hinder för att bo permanent inom området
  • att inordna befintlig bebyggelse i den nya detaljplanen
  • att tillskapa nya tomter för permanent bebyggelse vilka kan ha anslutning till kommunalt VA-nät
  • att säkerställa hälsa- och säkerhet i avseende på risken för översvämningar vid höga vattenstånd i sjön Sottern.

Detaljplanen vann laga kraft den 14 januari 2009.

Planhandlingar

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.