Samverkan med andra organisationer

Se hur bildningsförvaltningen samarbetar med Örebro universitet, Regionalt utvecklingscentrum och Region Örebro län.

Verksamhetsförlag utbildning (VFU), lärarutbildningen på Örebro universitet

Skolorna och förskolorna har ett bra samarbete med Örebro universitet. Vi tycker att det är en självklar, viktig och utvecklande uppgift att ta emot studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

Våra verksamheter har en hög andel utbildade VFU-handledare. Vi utbildar kontinuerligt fler för att höja kompetensen och öka möjligheten att bereda platser. Utvärderingarna har visat att både studenterna och handledarna är nöjda.

Vi anser att våra verksamheter kan erbjuda en verksamhetsförlagd utbildning med god kvalitet där vi kan stärka blivande lärares professionsutveckling.

Vi ser också att övningsverksamheten bidrar till att vi utvecklar vår egen verksamhet. Dels genom lärarstudenternas iakttagelser och idéer, dels genom lärarutbildningens seminarier och möten där aktuell forskning och erfarenhetsutbyte är utgångspunkter.

Kompetensutveckling via Regionalt utvecklingscentrum, RUC

Våra pedagoger och skolledare deltar kontinuerligt i det utbud av pedagogiskt-didaktiska nätverk och skolledarkonferenser som arrangeras genom RUC. Vid flera tillfällen har vi också varit föreläsare vid dessa aktiviteter. Det stärker vår bild av att vi har erfarenheter och kunskaper som är värda att dela med andra i ett bygge av ny beprövad erfarenhet. Skolchefen är med i styrgruppen för RUC.

Kunskapslyft barn och unga - regionalt samverkansdokument

Det har gjorts en överenskommelse i frågor som är gemensamma för regionens skolhuvudmän.

Syftet är ett långsiktigt förbättringsarbete genom samverkan och samhandling. Arbetet innebär att på strategisk nivå driva och samordna frågor där regional samverkan förstärker kvaliteten i länets skolor.

Detta uttrycks så här i samverkansdokumentet:

genom att huvudmän och skolor drar nytta av erfarenheter och goda exempel från varandra samt genom att vi identifierar regionstärkande faktorer och undervisnings- och utbildningsområden inom ramen för skollagen som behöver förbättras.

Arbetet samordnas och följs upp av avdelningen Regional utveckling inom Region Örebro län. Bildningsförvaltningen är representerad i tjänstemannastödet och sakkunnigstödet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.