Grundskolan - undervisning, bedömning och betyg

Läs om omdöme, utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan, betyg, fritidshem med mera.

Bedömning och betyg

I skolan ska alla elever få möjligheter till både personlig utveckling och lärande. Det är pedagogernas uppgift att planera och genomföra undervisningen och rektors uppgift att skapa förutsättningar.

Kommunens bedömningspolicy är att all bedömning

 • ska utgå från läroplanens mål
 • ska syfta till att främja lärandet och öka måluppfyllelsen
 • utgår från att alla kan lära och utvecklas
 • ska vara likvärdig.

Läraren följer elevernas lärande genom att värdera sin undervisning utifrån hur den når fram till eleverna. Värderingen görs utifrån elevernas framsteg samt vilka behov av stöd respektive utmaning de har. Det kallas formativ bedömning. Det innebär att man bedömer för att justera och forma det fortsatta lärandet, så att det sker på bästa sätt.

Filmen Så kan du arbeta med formativ bedömning på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läraren sätter också betyg. Det är en värdering av det lärande som skett, det lärande som eleven visat upp vid ett givet tillfälle. Till exempel vid terminsslut eller skolavslutning i årskurs 9. Till skillnad från formativ bedömning är betyg snarare summativ, i meningen att den summerar en elevs kunskapsläge.

Formativ och summativ bedömning ska inte ses som olika sorters bedömning utan handlar om hur bedömningen används. Styrdokumenten säger att bedömning ska används i både formativt och summativt syfte. Det är viktigt att skilja mellan att bedöma i syfte att stödja lärande och att bedöma i syfte att betygssätta. Eleverna ska veta när en bedömning är formativ och när en bedömning är summativ.

Film om relationen mellan formativ och summativ bedömning på Youtube. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omdöme och individuell utvecklingsplan

För de elever som inte får betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan en gång om året. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan. Läraren skriver också vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Individuell utvecklingsplan görs i

 • årskurs 1 - 5 i grundskolan, anpassad grundskola och sameskolan
 • årskurs 1 - 6 i specialskolan.
 • årskurs 6 - 9 i anpassad grundskola i de fall betyg inte sätts
 • årskurs 7 - 10 i specialskolan i de fall betyg inte sätts.

Betyg för årskurs 6 - 9

Vid vårterminens slut i årskurs 6 får elever sitt första betyg, ett terminsbetyg. Det summerar kunskapsläget utifrån kursplanerna i de ämnen som eleven fått undervisning i. Betyget sätts utifrån kunskapskraven.

Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A.

Betygen A, C och E. De kunskaper eleven visar motsvarar det som beskrivs i kunskapskraven för de olika betygsstegen.

Betyget D. De kunskaper eleven visar motsvarar det som beskrivs i kunskapskraven för betyget E.

De motsvarar också den största delen av det som beskrivs i kunskapskraven för betyget C.

Betyget B. De kunskaper eleven visar motsvarar det som beskrivs i kunskapskraven för betyget C.

De motsvarar också den största delen av det som beskrivs i kunskapskraven för betyget A.

Läraren kan använda alla steg i betygsskalan varje gång hen sätter ett betyg. Det betyder att en elev kan få ett A i betyg redan i årskurs 6 eller 7.

Läraren sätter ett nytt betyg varje termin. Exempel: En elev får betyget A i ett ämne i slutet av vårterminen i årskurs 6. Det betyder inte att eleven automatiskt har ett A i det ämnet i slutet av höstterminen i årskurs 7.

Om att sätta betyg i grundskolan på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Filmen Betyg - så funkar det! från Pedagog Värmland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets film Att sätta betyg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets film Hur sätter lärare betyg? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets film Hur funkar terminsbetyg? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingssamtal

Eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ska ha ett utvecklingssamtal minst en gång per termin.

Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till

 • läroplanen
 • kursplaner
 • kunskapskrav.

Under samtalet ska man prata om hur grundskolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

Haldor är den skolplattform som används bland annat för dokumentation (till exempel omdöme, måluppfyllelse, betygsättning med mera) och kommunikation. I Haldor finns varje elevs lärande dokumenterat. Det bildar underlag vid utvecklingssamtal och används för kommunikation med hemmet.

Om Haldor.

Fritidshemmet

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en plats. Platsen gäller den del av dagen då eleven inte går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Om detta kan du läsa i skollagen.

I läroplanen har fritidshemmet ett eget avsnitt, avsnitt 4, som beskriver syftet:

”Undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet.”

Läroplanens avsnitt om fritidshemmet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan och övergångar

I läroplanen uttrycks samverkan och övergångar så här:

Skolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra /…/ för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. /…/

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.