Förskoleklass - undervisning och lärande

Läs om förskoleklassens syfte, undervisningen och utvecklingssamtal.

I läroplanen står det att undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella obligatoriska skolformen.

Läroplanens avsnitt om förskoleklassenlänk till annan webbplats

Det är viktigt att utbildningen struktureras så att eleverna har tillräckliga möjligheter till vila och lek, utifrån deras ålder och utvecklingsbehov. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten när verksamheten i förskoleklass organiseras.

Om förskoleklassen i skollagens 9 kapitellänk till annan webbplats

Förskoleklassen är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och sex timmar per dag. Det finns ingen regel som säger hur många dagar i veckan en elev ska gå i förskoleklass. 

Utvecklingssamtal

Enligt skollagen ska det hållas utvecklingssamtal i förskoleklassen varje år. Inför det krävs dokumentation av det enskilda barnets lärande och utveckling. Däremot får inte lärarna i förskoleklassen skriva individuella utvecklingsplaner eller omdömen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.