Förskoleklass - undervisning och lärande

Läs om förskoleklassens syfte, undervisningen och utvecklingssamtal.

Undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot kunskapskraven som ställs i den aktuella obligatoriska skolformen. Det står i läroplanen.

Läroplanens avsnitt om förskoleklassen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att utbildningen struktureras så att eleverna har tillräckliga möjligheter till vila och lek. Det ska göras utifrån elevernas ålder och utvecklingsbehov. Barnets bästa ska alltid vara utgångspunkten när verksamheten i förskoleklass organiseras.

Om förskoleklassen i skollagens 9 kapitel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskoleklassen är obligatorisk

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Elever i förskoleklass har rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och sex timmar per dag. Det finns ingen regel som säger hur många dagar i veckan en elev ska gå i förskoleklass. 

Utvecklingssamtal

Enligt skollagen ska det hållas utvecklingssamtal i förskoleklassen varje år. Inför det krävs dokumentation av det enskilda barnets lärande och utveckling. Däremot får inte lärarna i förskoleklassen skriva individuella utvecklingsplaner eller omdömen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.