Förskolan - omsorg, utveckling och lärande

Läs om utbildning, mål och utvecklingssamtal i förskolan.

I våra förskolor ska alla barn få uppleva den tillfredsställelse det ger att

  • göra framsteg
  • övervinna svårigheter
  • uppleva att man är en tillgång i gruppen.

Pedagogernas förhållningssätt präglas av att de är medforskande, tillåtande och lyssnande.

Utbildningen ska vara intressant, meningsfull och rolig. Leken har en central plats i förskolans utbildning, barn lär i lustfyllda sammanhang. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Utbildningen ger utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ges möjlighet att växla mellan olika aktiviteter, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer.

Du kan läsa mer om förskolans uppdrag i Läroplan för förskolan, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måluppfyllelse

Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är en riktning att sträva mot. Det finns inga mål för vad barnen ska uppnå eller krav på jämförelse mellan enskilda barn.

Genom uppföljning och utvärdering utvecklas bättre arbetsprocesser. De kan förbättra förutsättningarna för barnen att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Utvecklingssamtal

Enligt skollagen ska det hållas utvecklingssamtal i förskolan en gång varje år. Förskolan ska föra fortlöpande samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Barnet ska inte jämföras med någon annan än sig själv. Inte heller utifrån fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Detta lägger grunden för planering av den fortsatta utbildningen tillsammans med barnen. Fokus läggs på vad utbildningen gör och erbjuder barnen för att stimulera deras fortsatta utveckling och lärande.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.