Husdjur och tillstånd för djurhållning

Läs om tillstånd för att ha djur i tätort, vad du ska göra om du störs av hundar eller katter och om andra frågor som gäller djur.

Innehåll på sidan

Tillstånd för att ha djur inom detaljplanelagt område

Du måste ha tillstånd från kommunen för att få ha tupp eller giftorm i ett område med detaljplan. Dina grannar måste informeras om att du tänker skaffa djur. De måste också ge sitt godkännande på en blankett.

Regler för dig som har orm på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Regler för dig som har tupp på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för prövningen av din ansökan. Du får betala avgiften även om din ansökan avslås. Hur stor avgiften är kan du se i dokumentet Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa för miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorerPDF

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd med en blankett som du skickar med posten eller med e-post. Adresserna står på blanketten. Kommunens miljöenhet gör en bedömning om du får ha djur eller om platsen inte är lämplig. 

Om du hittat ett bortsprunget djur eller misstänker att ett djur far illa

Du ska höra av dig till Länsstyrelsen om du misstänker att ett djur missköts och lider

Anmäl bristande djurhållning på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Om du hittar ett djur som du tror sprungit bort hör du av dig till Polisen.

Om upphittade djur på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Hundar och katter

Om du störs av hundar eller katter

Om du störs av en hund eller en katt ska du prata med djurägaren. Om det inte hjälper och du bor i hyresrätt eller bostadsrättsföreningen kan du prata med den som äger fastigheten.

Om ni inte själva kan lösa situationen kan du kontakta kommunens miljöenhet. För gärna dagbok under minst tre veckor innan. Skriv ned vilka dagar och tider du störs och gärna vad du störs av. Då har miljöenheten ett bättre underlag för att kunna hantera ditt klagomål snabbare.

Normalt sett bedöms inte katter vara en sådan betydande störning att det är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens definition. Katten har rätt att röra sig fritt.

Ditt ansvar som hundägare

Du som är hundägare har ett så kallat strikt ansvar för din hund. Det betyder att du är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett hur olyckan gick till.

Din hund ska inte orsaka besvär eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla under längre perioder så att dina grannar störs. Du som är granne behöver ha förståelse för att en hund ibland skäller.

Hallsbergs kommuns lokala ordningsföreskrifterPDF säger att

 • hundar hållas kopplade på offentlig plats
 • tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen. Dock inte inom inhägnade områden, till exempel kommunens hundrastgårdar
 • när en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer
 • hundar får inte vistas på begravningsplatser eller på kommunens allmänna badplatser
 • på all offentlig plats skall föroreningar efter hundar och katter plockas upp.

Från den 1 mars till den 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur.

Problem med skadedjur om du bor i hyresrätt

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetens ägare. Skadedjur kan till exempel vara möss, vägglöss eller kackerlackor. Fastighetsägaren är ansvarig för saneringen blir gjord. Om du tycker att fastighetsägaren inte gör tillräckligt för att åtgärda situationen kan du kontakta kommunens miljöenhet.

Begrava häst på din egen mark

När ett större djur dör eller måste avlivas är grundregeln att det ska skickas till en anläggning som kan ta hand om djuret. Om du vill begrava hästen på din egen mark måste du följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

Om lagstiftningen som handlar om nedgrävning av häst på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

Så gör du om du vill begrava din häst

 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet.
 • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat. Under sommartid ska nedgrävning ske snarast möjligt efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Välj en torr plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän). Placering bör ske på en högre höjd i terrängen (alltså inte i en i svacka eller grop).
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa. Om du placerar stenar på återfylld grop är 1 meter jord ovan djurkroppen tillräckligt. Stora stenar hindrar vilda djur från att gräva upp avfallet.
 • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med omsorg så att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad är tillräckligt.
 • Avståndet till kända vattentäkter, dräneringsledningar, vattendrag och sjöar ska uppgå till minst 30 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Minst en meter lösa jordlager ska finnas mellan djurkroppen och berggrunden.
 • Kroppen ska transporteras till nedgrävningsplatsen på sådant sätt att läckage inte sker.

Även om alla ovanstående försiktighetsåtgärder följts kan det finnas risk för föroreningar av till exempel vattentäkt.

Så gör du

Gräv en 3,5 meter djup grop på tilltänkt plats. Vänta i minst ett dygn. Har inget vatten runnit till är platsen godtagbar. Återfyllnad sker med minst 1,5 meter jord. Djuret läggs i gropen, kalka gärna.

Skisser som visar lämpliga placeringar av gropen och gropens djup.

Skisser över lämplig placering av gropen och mått på gropens djup

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.