Förfallna hus och ovårdade tomter

Se vilket ansvar du som är fastighetsägare har för att hålla byggnader på din fastighet i vårdat och underhållet skick.

Du som är fastighetsägare måste underhålla byggnader som står på din fastighet. Du måste också vårda din tomt. Detta regleras i plan- och bygglagen. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att lagstiftningen följs.

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om när en byggnad eller tomt anses vara ovårdad och på vilket sätt kommunen kan ingripa:

Om ovårdade och förfallna byggnader på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om ovårdade tomter på Boverkets webbplats

Du måste underhålla byggnader på din fastighet

I plan- och bygglagen står det att en byggnad ska hållas i vårdat och underhållet skick så att dess utformning och de tekniska egenskaperna som en byggnad ska ha bevaras. Det kan handla om

  • byggnadens bärförmåga
  • skydd mot brand
  • att byggnaden i övrigt är säker att använda.

Du måste alltså underhålla byggnaderna med jämna mellanrum.

Om du hyr ut ditt hus till någon annan är det fortfarande du som är ansvarig för att underhålla fastigheten.

Du har ansvar för att din tomt sköts

I plan- och bygglagen står det också att du ska hålla tomten i ett vårdat skick och sköta den så att olycksfall eller olägenheter inte uppstår. Det gäller också tomter som inte är bebyggda.

En tomt som är skräpig och fylld med saker, gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är exempel att betrakta som vanvårdad. Eftersom att det strider mot bygglagstiftningen att ha en tomt som ser ut på det sättet, kan du bli tvingad att ta bort dina saker.

Du som har tomt mot en gata ska klippa träd och buskar så att de inte skymmer sikten eller påverkar trafiken.

Fastighetsägarens ansvar för häckar och buskage

Om du sätter ett staket vid tomtgränsen ska du också följa de regler som finns

Om bygglov för mur och plank

Kommunen kan ingripa om byggnader och tomt inte sköts

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att plan- och bygglagen följs.

Om kommunen får in en anmälan om att en byggnad eller en tomt är ovårdad görs en utredning. Om utredningen visar att byggnaden eller tomten kan anses vara ovårdad kan kommunen meddela dig att du måste göra vissa åtgärder.

Du får då ett föreläggande från kommunen. I det står det vad du behöver göra och när det ska vara gjort. 

Du kan till exempel behöva

  • göra åtgärder på en byggnad
  • riva en byggnad
  • städa upp på din tomt

Kommunen kan besluta att du får vite (böter) om du inte gör det som krävs eller att åtgärderna kommer att göras på din bekostnad.

Anmäl en ovårdad byggnad eller tomt

När du anmäler ska du uppge fastighetens adress eller fastighetsbeteckning. Om du vill anmäla en hel gata ska du uppge adresserna för varje fastighet.

Du kan göra en anmälan genom att skicka e-post till drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Du kan också ringa till kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.