Förfallna hus och ovårdade tomter

Se vilket ansvar du som är fastighetsägare har för att hålla din fastighet i vårdat och underhållet skick.

Du som är fastighetsägare måste underhålla byggnader som står på din fastighet. Du måste också vårda din tomt. Detta regleras i plan- och bygglagen. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att lagstiftningen följs.

Du måste underhålla byggnader på din fastighet

En byggnad ska hållas i vårdat och underhållet skick. Dess utformning och de tekniska egenskaperna som en byggnad ska ha ska bevaras. Det kan handla om

  • byggnadens bärförmåga
  • skydd mot brand
  • att byggnaden i övrigt är säker att använda.

Det regleras i plan- och bygglagen. Du måste alltså underhålla byggnaderna med jämna mellanrum.

Om du hyr ut ditt hus till någon annan är det fortfarande du som är ansvarig för att underhålla fastigheten.

Du har ansvar för att din tomt sköts

Plan- och bygglagen säger också att du ska hålla tomten i ett vårdat skick. Den ska skötas så att olycksfall eller olägenheter inte uppstår. Det gäller också tomter som inte är bebyggda.

En tomt kan betraktas som vanvårdad om den är skräpig och fylld med saker, gamla bilar, byggnadsmaterial eller skrot. Det strider mot lagen att ha en tomt som ser ut på det sättet. Därför kan du bli tvingad att ta bort dina saker.

Ligger tomten mot en gata ska du klippa träd och buskar så att de inte skymmer sikten eller påverkar trafiken.

Fastighetsägarens ansvar för häckar och buskage.

Om du sätter ett staket vid tomtgränsen ska du också följa de regler som finns.

Om bygglov för mur och plank.

Kommunen kan ingripa om byggnader och tomt inte sköts

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att plan- och bygglagen följs.

Om kommunen får in en anmälan om att en byggnad eller en tomt är ovårdad görs en utredning. Visar utredningen att byggnaden eller tomten kan anses vara ovårdad kan kommunen meddela dig att du måste göra vissa åtgärder.

Du får då ett föreläggande från kommunen. I det står det vad du behöver göra och när det ska vara gjort. 

Du kan till exempel behöva

  • göra åtgärder på en byggnad
  • riva en byggnad
  • städa upp på din tomt

Kommunen kan besluta att du får vite (böter) om du inte gör det som krävs. Kommunen kan också besluta att åtgärderna kommer att göras på din bekostnad.

Anmäl en ovårdad byggnad eller tomt

När du anmäler ska du uppge fastighetens adress eller fastighetsbeteckning. Om du vill anmäla en hel gata ska du uppge adresserna för varje fastighet.

Du kan göra en anmälan genom att skicka e-post till drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Du kan också ringa till kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.