Fastighetsägarens ansvar för häckar och buskage

Se hur du som har tomt vid en gata ska klippa träd och buskar så att det som växer på din tomt inte skymmer sikten eller påverkar trafiken

Enligt plan- och bygglagen är det du som är fastighetsägare eller markägare som är ansvarig för att klippa träd och buskar så att de inte skymmer sikten eller påverkar trafiken. Om du inte sköter det kan kommunen besluta att du måste ta bort växtligheten.

Du som har utfart mot gata

Vi utfarten ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter. Det gäller 2,5 meter in på din uppfart och 2,5 meter från utfarten längs gatan.

Hus med utfart mot gata. I hörnen mot gatan är häcken nedklippt till 80 cm höjd.

Häckens höjd vid utfarten ska högst vara 80 cm.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Det gäller 10 meter åt varje håll från korsningen.

Bild på kortning i villaområde. Häckarna är nedklippta till 80 cm i hörnen mot korsningen.

Vid korsning ska häcken vara högst 80 cm.

Du som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång- och cykelväg ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m
Bilden visar en person som går, en som cyklar och en som åker bil. Den visar också till vilken höjd det ska vara fritt från växtlighet.

Höjder på växtlighet över gata.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.
Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Träd och buskar växer. Det är viktigt att du redan när du planterar tänker på hur stora de kommer att var några år framåt. Då kan du vara säker på att du planterar tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor kan du få tips och skötselråd.

Illustration som översiktligt visar placering av växter vid tomtgräns

Stora buskar och träd bör planteras 2 meter från tomtgräns. Häck- och buskplantor 60 cm ifrån.