Källaröversvämning

Läs vad du kan göra för att minska risken för översvämning i din källare.

Du kan aldrig att skydda dig helt mot en översvämning i din källare. Men det finns en hel del som både du och kommunen kan göra för att minska riskerna. Här får du exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för översvämning.

Du som fastighetsägare har ett långtgående ansvar. Du är skyldig att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda din egendom mot översvämning.

Använd källaren på ett lämpligt sätt

Har du ett hus med källare måste det i vissa fall finnas möjlighet att pumpa både

 • dräneringsvatten från husgrunden
 • spillvatten från källarplan.

Det beror på att vi använder våra källare på ett annat sätt än förr. Till exempel som gillestuga eller tonårsrum.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör du

 • se till att du använder källaren efter hur ditt översvämningsskydd ser ut.
 • undvika en alltför påkostad inredning i källaren
 • förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där, om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd.
 • se till att källargolvet är av ett fukttåligt material, till exempel klinker.

Om du äger ett flerbostadshus är det viktigt att du informerar hyresgästerna om hur de kan använda källaren. Både med hänsyn till aktuellt översvämningsskydd och till försäkringsvillkoren som gäller för fastigheten.

Exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för översvämning

Manuellt avstängningsbar golvbrunn

En golvbrunn som går att stänga av manuellt måste vara ordentligt förankrad i golvet. Då kan den stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när du släpper ut vatten och den kräver regelbunden tillsyn.

Följ tillverkarens skötselinstruktioner. Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
 • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar

 • Brunnen måste manövreras manuellt.
 • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

Självstängande golvbrunn

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter bara vattnet att strömma i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare. Om locket (silen) skruvas fast kan den kan klara det dubbla.

Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner. Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdelar

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn.

Pumpning

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar.

Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som löses ut om det blir störningar i pumpens drift.

Fördelar

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika källaröversvämning.

Nackdelar

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.
 • Vid strömavbrott leds avloppsvatten från källarplanet inte bort.

Backventil på avloppsledning

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från ledningen i gatan tränger in i källaren genom golvbrunnar och liknande. Se till att inga andra avlopp än det som kommer från källarplanet finns uppströms om backventilen. Det kan gälla avlopp från till exempel toaletter eller duschar.

Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand.

Backventilen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner. Tänk på att en dåligt skött backventil i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan vid behov hållas stängd, t ex vid längre tids bortavaro.

Nackdelar

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • Installation av en backventil kräver ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avloppsenheter uppströms backventilen är blockerade då ventilen är stängd.
 • Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort.

Provisorisk tätning när du reser bort

Om du ska resa bort och väderrapporten visar på kraftig nederbörd kan du göra en provisorisk tätning av golvbrunnarna. Då är du på den säkra sidan.

Koppla bort stuprör

 • Det är viktigt att stuprör som felaktigt kopplats på fastighetens dräneringsbrunn och vidare till kommunens spillvattenledning kopplas om.
 • Stuprör ska alltid vara kopplade till dagvatten- brunn om de inte har utkastare.
 • Felaktig planering av tomten kan göra att regn- vatten rinner ner via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning.
 • Se till att fastighetens brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
 • Om du kopplar bort ett stuprör får det inte orsaka att regnvatten avleds in på grannfastigheten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.