Installera värmepump

Anmäl eller ansök om att få installera värmepump och se vilka regler som gäller.

Innehåll på sidan

För att få installera och använda en värmepump måste du göra en anmälan. Om den ska installeras i ett vattenskyddsområde måste du göra en ansökan. Särskilda regler gäller också om du bor i ett område där det finnas alunskiffer i marken.

Du behöver göra en anmälan eller söka tillstånd för värmepumpar som utvinner värme ur

 • mark
 • ytvatten
 • grundvatten.

Kontakta miljöenheten i ett tidigt skede så att du får veta vilka regler som finns. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut. Tänk också på att använda en certifierad brunnsborrare.

Om du ska installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla det. Luftvärmepumpar kan orsaka buller både inomhus och utomhus. Det är därför viktigt att aggregatet placeras på lämpligt ställe och att installationen utförs på ett korrekt sätt. Då kan du minska riskerna för att du och dina grannar ska bli störda.

Anmäl eller ansök om tillstånd

En anmälan av värmepump tar högst 6 veckor, men det brukar gå fortare än så att få ett beslut. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut.

Din anmälan eller ansökan ska innehålla

 • Blanketten för anmälan eller ansökan
 • En måttsatt situationsplan i lämplig skala som visar fastigheten med
  • kollektorns eller borrhålets placering
  • egen vattentäkt och avloppsanordning (om det finns)
  • grannfastigheter med eventuella vattentäkter och avloppsanordningar
  • avstånd mellan borrhål och fastighetsgränser, byggnader och andra vatten- eller energibrunnar.
 • Intyg från grannar. Det behövs bara om avståndet mellan bergvärmebrunnen och din fastighetsgräns är mindre än 10 meter.

Kommunen har inget register över privata brunnar. Det är ditt ansvar att ta reda på och redovisa de privata brunnar som finns i närheten av där du planerar att ha din värmepumpsanläggning.

Du får kommunens beslut med posten. I beslutet står det vilka villkor som gäller när du installerar och använder din värmepump.

Om det saknas uppgifter eller bilagor i din anmälan tar det längre tid innan du får ditt beslut.

Det händer om du inte anmäler eller söker tillstånd

Att installera en värmepump utan att anmäla eller söka tillstånd är ett brott mot miljöbalkens bestämmelser. Kommunen har skyldighet att anmäla detta till åklagaren, som prövar om åtal skall väckas. Du kan också behöva betala en avgift, en så kallas miljösanktionsavgift.

Certifiering av brunnsborrare

Kommunen ställer krav på att borrning för bergvärme görs av brunnsborrare som är certifierade. Kontrollera därför att den borrare som du eller installatören anlitar är certifierad.

Lämna in brunnsprotokollet till kommunen

Den som borrar din energibrunn är skyldig att rapportera in den till myndigheten Sveriges geologiska undersökning(SGU). Kontrollera gärna att det är gjort.

Skyldigheten regleras i lagen om uppgiftsskyldighet SFS 1975:424 och SFS 1985:245. 

Lämna även in brunnsprotokollet till kommunen, så vi kan kontrollera att borrningen utförts på ett korrekt sätt.

Om du bor i ett vattenskyddsområde

Om du vill installera en värmepump i ett vattenskyddsområde ansöker du om tillstånd. Om din fastighet är i den primära skyddszonen (det inre vattenskyddsområdet) ställer kommunen krav på att borrhålet ska tätas med lämpligt material och på lämpligt sätt. Kontakta kommunen om du är osäker på om din fastighet ligger i ett vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden i Hallsbergs kommun

Om du bor i ett område med alunskiffer

Alunskiffer finns i områden kring Sköllersta och Östansjö. Du kan kontakta kommunen om du vill veta om det finnas alunskiffer i marken på din fastighet.

Om det finns alunskiffer i marken bör du inte installera en bergvärmeanläggning. Ett säkrare alternativ är ytjordvärme. Om du ändå väljer att installera bergvärme blir du juridiskt ansvarig om det skulle bli skador på grundvattnet. Det gäller även om du flyttar från fastigheten.

Det är också oftast dyrare att borra i alunskiffer än att borra i annan berggrund.

När du ska borra i ett område med alunskiffer måste du tänka på att

 • Avtalet med borraren och installatören är tydligt. Det ska stå i det hur borrningen och tätningen skall utföras. Det ska också stå vilket ansvar borraren tar på sig vid när den gör arbetet.
 • Borrning och tätning av borrhålet bör göras på ett sätt som hindrar att sulfathaltigt vatten från alunskifferlagret tränger ned och förorenar grundvattnet i det underliggande sandstenslagret.
 • Tätningen måste ske med ett beständigt material genom hela alunskifferlagret och en bit ned i sandstenslagret.

Det kan hända om du borrar i alunskiffer

Grundvattnet i alunskifferlagren innehåller sulfathaltigt grundvatten. När man borrar kan vattnet tränga ned i det rena grundvattnet som finns i sandstenen under alunskiffern. Det sulfathaltiga vattnet förorenar då det rena vattnet. Om det finns dricksvattenbrunnar i området kan de bli obrukbara eftersom det blir dålig lukt och smak på dricksvattnet.

Rekommenderade avstånd till andra anläggningar

Rekommenderade avstånd från bergvärmebrunn

Från bergvärmebrunn till...

Minsta avstånd

byggnad

4 meter

fastighetsgräns

10 meter

annan bergvärmebrunn

20 meter

grävd dricksvattenbrunn

20 meter

borrad dricksvattenbrunn

30 meter

avloppsanläggning

30 meter

Rekommenderat avstånd från ytjordvärmeslingan

Från ytjordvärmeslingan till...

Minsta avstånd

Dricksvattenbrunn

20 meter

Bra att tänka på

Om ditt hus har självdragsventilation kan ventilationen försämras när du byter ut en bränslepanna mot en värmepump. Det beror på att pannan har värmt upp källaren. När den ersätts med en värmepump som inte ger någon spillvärme kan källaren bli kallare och fuktigare.

Se därför över ventilationen i källaren och överväg att sätta in en radiator (ett element) som hjälper till att torka bort fukten. Det är också viktigt att du tar hand om murstocken som kan få fuktskador när den inte längre används. Fuktskador i källare och murstock kan påverka det övriga huset.

En värmepump som tar värme från berg, jord, grundvatten eller ytvatten kan orsaka buller som kan vara störande.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: dos@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.