Lokal för verksamhet inom skola och barnomsorg

Anmäl att du ska starta en verksamhet inom skola, förskola eller fritidshem.

Du som är ansvarig för en verksamhet ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Du måste anmäla din verksamhet och genomföra egenkontroller.

Anmäl din verksamhet

Verksamheter som är anmälningspliktiga

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Internationell skola

Om anmälningspliktiga verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska göra en anmälan till kommunen när du ska starta en verksamhet. Du måste också anmäla om du

 • utökar din verksamhet med nya lokaler på ny lokaladress
 • tar över en befintlig skola eller förskola.

Du ska också skicka in uppgifter om du utökar din befintliga verksamhet med nya lokaler på samma lokaladress.

Du gör din anmälan med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Din anmälan ska vara hos kommunen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet.

Avgifter

 • När du gör en anmälan får du betala en anmälningsavgift. Avgiften betalas i efterskott.
 • Kommunen har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem och tar ut en fast årlig avgift för tillsynen.
 • Om du inte anmäler din verksamhet till kommunen minst sex veckor innan du startar får du betala en miljösanktionsavgift. Den är på 3 000 kronor.

Egenkontroll av inomhusmiljön

Förskolor, öppna förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De ska därför leva upp till kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många barn och ungdomar har problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär.

Du måste bedriva ett arbete för att förhindra att lokalerna eller verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Arbetet ska vara löpande och systematiskt. Det kallas egenkontroll och regleras i miljöbalken.

Exempel på riskfaktorer som måste kontrolleras:

 • Fuktskador
 • Radon
 • Dålig ventilation
 • Felaktig eller undermålig städning

Om egenkontroll av inomhusmiljön på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om faktorer som påverkar inomhusmiljön i skolan: God innemiljö- skrift från SKR. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SKR:s broschyr Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i skolor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk också på att söka de andra tillstånd som kan behövas.

Till exempel kan du behöva ansöka om bygglov och registrera livsmedelsverksamhet.

Privata verksamheter behöver också tillstånd enligt skollagen:

Starta eller utöka en fristående skola - information på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återanvändning av material i lekmiljöer

Använd godkända produkter på friytan. Använd inte avfall eller andra produkter som inte är leksaker. Köksprodukter av rostfritt stål och trä går bra att använda, till exempel i sandlådan.

Exempel på material som inte är lämpligt att använda är:

 • Däck. Innehåller flera ämnen som inte är bra för barn att komma i kontakt med, till exempel högaromatiska oljor.
 • Lastpallar och kabeltrummor används för gods som kan innehålla tungmetaller, lösningsmedel, oljor och annat som inte är bra för barn.
 • Avloppsrör.
 • Dräneringsrör.
 • Plaster.
 • Elektronik.
 • Slang.
 • Köksprodukter med beläggning av teflon eller liknande.

Ingen av dessa produkter är tillverkade för att vara leksaker. En leksak ska uppfylla leksaksdirektivet.

Regler om leksaker - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att använda dessa material kan också vara olämpligt enligt plan- och bygglagen (PBL). Produkterna klassas inte som lekredskap och besiktas inte. Samma sak gäller för saker ni byggt själva.

Impregnerat virke

Tryckimpregnerat eller kreosotbehandlat virke ska inte användas. Använd rätt material och ytbehandling för att öka livslängden. Det kan till exempel vara

 • värmebehandlat trä
 • trä som impregnerats med ett kiselbaserat impregneringsmedel
 • obehandlat trä, kärnvirke, lärkträ och ek, som har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag
 • obehandlat trä som oljas med linolja.

Fråga leverantören om du är osäker.

Innehåll och standard för leksaker, lekutrustning och lekredskap

Leksaker ska uppfylla leksaksdirektivet.

Regler om leksaker - Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leksaker tillverkade i EU ska vara CE-märkta.

Konsumentverkets information om märkning av leksaker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekredskap och lekutrustning för förskola och skola ska uppfylla SIS standarder och får inte vara CE-märkta.

SIS standarder för lekredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leksaker som tillverkas utanför EU kan innehålla ämnen som inte är godkända inom EU.

Om CE-märkning på SIS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekutrustning måste uppfylla de standarder som finns. Tänk på att dessa standarder endast styr att barn inte skadar sig på utrustningen. Standarderna tar ingen hänsyn till utrustningens kemikalieinnehåll. Lekutrustning som säljs kan innehålla ämnen som inte är lämpliga.

Innan du köper in leksaker eller lekutrustning

Innan du köper in leksaker eller lekutrustning till din verksamhet

 • begär in innehållsförteckningar på materialen som ingår i varorna
 • gör en riskbedömning.

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier som du kan använda vid upphandling.

Hitta hållbarhetskriterier på Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konstgräs och mjuka fallskydd

Välj i första hand naturliga material som är anpassade för att användas av barn. Som fallskydd kan man till exempel använda träflis eller bark.

Att ersätta naturliga miljöer med konstgjorda material är negativt ur flera perspektiv. Nackdelar med konstgjorda ytor:

 • Konstgjorda ytor ger sällan samma inbjudande miljö för lärande och lek som en naturlig miljö erbjuder.
 • Gummigranulatet i konstgräs och fallskydd är ofta tillverkat av gamla bildäck. De kan innehålla cancerframkallande ämnen.
 • När de konstgjorda ytorna slits sprids mikroplaster. Plasterna följer med dagvattnet ut i vattendragen.
 • För att öka ett fallskydds hållbarhet tillsätts ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö.
 • Utslitet konstgräs och fallskydd ger upphov till stora mängder avfall när de byts ut.
 • Även konstgjorda fallunderlag kan frysa och bli hårda på vintern.

Sol- och skuggförhållanden

En friyta ska ha goda sol- och skuggförhållanden.

Att bränna sig i unga år ökar risken för hudcancer senare i livet. Hudcancer är den cancerform som ökar snabbast i Sverige och den kryper också ner i åldrarna. Ett bra sätt att förhindra att barn och elever bränner sig är att friytan har goda sol- och skuggförhållanden.

Planera för sol och skugga på förskolegårdar och skolgårdar, information på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö från Boverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se till att det finns tillräckligt med växtlighet där barnen och eleverna spenderar mycket tid när solen är starkast mitt på dagen. Vegetation skapar ett mikroklimat som ger en behagligare temperatur.

En pergola eller ett solsegel kan också skapa skugga. Men dessa typer av solskydd ger inget mikroklimat, så det är fortfarande mycket varmt under dem.

Tänk på var lekutrustning och sandlådor placeras.

Slagskugga från en byggnad är inte en acceptabel lösning, då det skapar otrivsamma vistelseytor under stora delar av året.

Skyltning i utemiljön

Gör gärna egna skyltar tillsammans med barnen. Sådana skyltar kan ge mer effekt än vanliga skyltar.

Fråga fastighetsägaren om det finns några regler för hur skyltar ska se ut.

Rökförbud

Enligt lagen om tobak och liknande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2018:2088) ska det finnas tydlig information att det är rökförbud på skolgårdar och förskolegårdar.

Skylten bör

 • placeras där man kommer in på området
 • innehålla information om att rökning är förbjudet enligt lag inom hela skol- eller förskoleområdet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mycket material om rökfria gårdar.

Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om rökfria skolgårdar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomgångskörning

I Hallsbergs kommun får man bara stå på tomgångskörning i 1 minut. Information och skyltning om detta är bra.

Kommunens regler för tomgångskörning

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.