Kontroll av ventilation, OVK

Se hur ofta obligatorisk ventilationskontroll ska göras i olika typer av byggnader. Läs om regler för kontrollen.

Alla ventilationssystem kontrolleras innan de tas i bruk första gången. För de flesta byggnader ska OVK (obligatorisk ventilationskontroll) sedan göras regelbundet.

Om det uppstår fel och brister är det du som äger byggnaden som ansvarar för att åtgärda dem.

Kommunen är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna för OVK efterlevs.

Därför görs OVK

Man gör obligatoriska ventilationskontroller (OVK) för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Intyget man får av kontrollanten ska sättas upp i byggnaden.

OVK ska göras regelbundet

Du behöver göra en OVK innan du börjar använda ventilationssystemet för första gången, det kallas första besiktning. I de flesta byggnader ska man också göra kontrollen regelbundet, var tredje eller sjätte år. Det kallas för återkommande besiktning.

Hitta certifierade kontrollanter på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollanten skriver ett protokoll som redovisar resultatet och berättar om det är fel och brister i ventilationen. Kontrollanten lämnar ett exemplar av protokollet till dig som äger byggnaden och skickar ett exemplar till kommunen.

Intervaller för ventilationskontroll i olika byggnader

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation: 6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation: Ingen återkommande besiktning

Förklaring av förkortningar:

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Sätt upp besiktningsintyget i byggnaden

Kontrollanten ger dig ett intyg som visar att besiktningen har gjorts. Du ska sätta upp det på en väl synlig plats i byggnaden. På intyget står

  • datum för besiktningen
  • resultat av kontrollen
  • datum för nästa besiktning.

Åtgärda fel och brister direkt

Du som äger en byggnad är skyldig att se till att ventilationssystemet drivs, sköts och underhålls. Syftet är att det ska ge ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa när det används.

Du har alltså ansvar att göra det som krävs för att ventilationen fungerar bra mellan besiktningarna.

Du ska också se till att fel och brister som upptäcks vid ventilationskontrollen åtgärdas direkt.

Kraven finns i plan- och byggförordningen, kapitel 5. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ansvarar för tillsyn

Det är kommunen som ska se till att du som äger byggnaden sköter dina skyldigheter för obligatorisk ventilationskontroll. Om du inte gör kontroller kan kommunen förelägga dig att göra det, det betyder att du måste göra dem.

Om det står i ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan kommunen förelägga dig att åtgärda bristerna.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.