Solarier

Anmäl att du ska starta en solarieverksamhet. Se vilka regler som finns.

Det är bara moderna solarier som får användas för kosmetiskt syfte. Det betyder att solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier.

Tänk på att det är förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium.

Solarieverksamheter ska anmälas till kommunen

Du ska skicka in din anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Du ska också anmäla

 • förändringar i ägarförhållanden
 • om verksamheten upphör
 • om verksamheten flyttar.

Du anmäler hygienisk verksamhet med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Solarier har 18-årsgräns

Det är förbjudet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Du som äger verksamheten behöver kunna säkerställa att kunden har fyllt 18 år. Det kan du göra genom att kontrollera ID-handling, eller att du har en teknisk lösning som ser till att endast personer över 18 år får tillträde.

18-årsgräns på solarium, Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöenhetens tillsyn

Tillsynen omfattar kosmetiska solarier. Det vill säga solarier som upplåts till allmänheten och vars syfte är att sola huden brun. Tillsynens mål är att successivt bidra till en förbättring av strålsäkerheten. Förbättringen uppnås genom att miljöenheten

 • inspekterar verksamheterna
 • ställer krav på åtgärder där så behövs
 • driver ärendena tills åtgärderna är genomförda.

Miljöenheten kan genomföra kontrollköp

Miljöenheten har möjlighet att använda sig av kontrollköp för att kontrollera att solarieverksamheter kontrollerar solkundens ålder.

Kontrollköp innebär att miljöenheten använder sig av en person som oannonserat besöker solariet. Personen kontrollerar att solarieverksamheten förvissar sig om att solkunden har fyllt 18 år. Miljöenheten måste i efterhand informera solarieverksamheten om köpet.

Du som bedriver verksamheten har ansvar för att strålskyddslagens och miljöbalkens krav är uppfyllda

Det är du som bedriver verksamheten som har ansvar för att din verksamhet uppfyller strålskyddslagen och miljöbalkens krav. Om din verksamhet inte gör det kommer kommunen ställa krav på att bristerna rättas till. Genom att själv kontrollera att din verksamhet följer kraven minimerar du handläggningstiden och din kostnad för tillsynen.

Anställda ska kunna följa kraven i strålskyddslagen

Har du anställda ansvarar du för att din personal har den kunskap och utbildning som krävs för att de ska kunna följa kraven i strålskyddslagen och tillhörande föreskrifter.

Egenkontroll

Exempel på vad som bör ingå i din egenkontroll, utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen. Miljöenheten rekommenderar att din egenkontroll är skriftlig. Då kan du enklare uppdatera din verksamhets rutiner.

Se över innehållet i din egenkontroll

Du ska regelbundet se över din egenkontroll och bedöma om rutiner, avtal med mera behöver uppdateras. Till exempel

 • har det skett lagändringar som påverkar verksamheten?
 • har antalet solarier inom verksamheten ändrats?

Förslag på innehåll i egenkontroll

Kraven i solarieföreskrifterna ska uppfyllas

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på solarierna

 • Det ska för varje solarium framgå genom märkning att det är ett UV-typ 3 solarium.
 • På solariet ska det finnas en rörskylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet.
 • Rörskylten ska ange lysrörens ekvivalenskod samt intervall för ersättningsrörs X- och Y-värden (ett ersättningsrörs X-värde ska vara mellan 75-100% av originalrörets. Ett ersättningsrörs Y-värde ska vara mellan 85-115% av originalrörets).
 • Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.
 • Märkskyltar och varningstexter ska ha en synlig placering.
 • Beröringsskydd för strålkällorna ska finnas.
 • Exponeringsschemat (från solarietillverkaren) ska vara anpassat för varje enskild solariemodell och ska finnas väl synligt i lokalen.
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Varje solarium ska vara avskärmat så att människor inte kan bli bestrålade oavsiktligt.
 • Tidur, som kan ställas in så att rekommenderade soltider enligt exponeringsschema eller motsvarande anvisningar följs, ska finnas.
 • Automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) vid fel på timer i liggsolarier, ska finnas.
 • Verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder så att kunderna solar enligt exponeringsschemats rekommenderade soltider.
 • Nödstoppsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig

Krav på information i lokalen

 • Varningstext för UV-strålning. Texten kan finnas på solariet eller framgå av ett permanent anslag på väggen intill solariet. Texten ska ha följande innebörd:

  ”VARNING: Ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, åldra huden och ge hudcancer. Läs bruksanvisningen noga. Använd avsedda skyddsglasögon. Vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”

  Texten "läs bruksanvisningen noga” får ersättas med ”rådfråga personalen". 

Övriga krav

 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2, SSMFS 2012:5 ska finnas tillgängligt.
 • Verksamheten får ej tillhandahålla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solning för att förstärka UV-strålningens verkningar.
 • Verksamheten får inte marknadsföra kosmetiska solarier i medicinskt syfte, exempelvis får verksamheten inte göra reklam för D-vitamin.

För obemannade solarier gäller även att:

 • Strömförsörjningen ska vara försedd med ett extra tidur som slår ifrån matningsspänningen till solariets strålkällor efter högst 15 minuters användning. Längsta möjliga soltid ska vara 15 minuter.
 • Du behöver säkerställa att den som avser sola har fyllt 18 år.
 • Det ska finnas en klart synbar skylt med tydlig information om att det är förbjudet för personer under 18 år att sola. Skylten ska finnas vid varje solarium i verksamheten.

Förvaring och transport av farligt avfall

Du ska säkerställa att använda solarielysrör och annat farligt avfall transporteras och tas om hand på ett korrekt sätt.

Du kan ha avtal med en avfallsentreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall och som kommer och hämtar solarielysrören.

Om det är ni som arbetar i verksamheten som transporterar solarielysrören till en återvinningscentral ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Om tillstånd för transport av avfall på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste också kontrollera att återvinningscentralen tar emot verksamhetsavfall.

Toalett

Om det finns toalett ska den vara försedd med

 • handtvättställ
 • flytande tvål
 • pappershanddukar.

Att erbjuda tyghanddukar är inte lämpligt eftersom det finns risk för smittspridning. Toaletten ska städas dagligen.

Städutrymme

I lokalen ska det finnas ett utrymme för förvaring av städutrustning. Blöta moppar ska kunna hängas upp för att de ska torka och för att undvika dålig lukt och mikrobiell tillväxt. Tänk på att mopparna även ska bytas ut eller tvättas regelbundet.

Hygienrutiner

Solariebäddarna ska kunna desinficeras mellan varje kund. Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring ska därför finnas tillgängligt i varje solarieutrymme. Tänk på att märka sprayflaskan med desinfektionsmedel så att innehållet inte kan misstas för vatten.

Städrutiner

Det ska finnas rutiner för daglig städning av lokal och solariebäddar. Av rutinen ska det framgå vem som städar, när, var och hur ofta samt vilka metoder och material som används.

Ventilation

En lokal som används till solarieverksamhet ska ha god ventilation (minst mekanisk frånluft) eftersom det blir varmt av sollysrören. Det krävs ett uteluftsflöde på minst 7 liter per sekund och person för samtidig personbelastning. Man gör också ett tillägg på 0,35 liter per sekund för varje kvadratmeter golvyta.

Obligatorisk ventilationskontroll
Alla typer av ventilationssystem måste underhållas och skötas så att dess funktion inte sätts ur spel. Kontroll av ventilationen, så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK), ska ske regelbundet av en ventilationskonsult. Antingen är det du som solarieutövare som ansvarar för att en OVK utförs eller så är det fastighetsägaren.

Ansvaret för detta ska framgå i ert hyresavtal. Oberoende av om det är du eller fastighetsägaren som ansvarar för att en OVK utförs ska du uppfylla kunskapskravet. Detta innebär att du ska veta

 • hur ventilationen fungerar
 • när en OVK utfördes
 • om några anmärkningar erhölls och vilka åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med dessa.

Drift- och servicenämnden rekommenderar att du har en kopia på OVK-protokollet.

Rutiner för kontroll av utrustning

Du som ansvarar för verksamheten ska se till att utrustningen ses över regelbundet så att

 • ventilationen fungerar
 • solariebäddarna är hela
 • timer fungerar
 • godkänd utrustning används.

Klagomålsrutiner

Det ska finnas rutiner för hur klagomål på verksamheten hanteras.

Ansvarsfördelning

Det dagliga arbetet inom verksamheten underlättas om det finns en tydlig ansvarsfördelning. Det gäller både inom verksamheten och gentemot fastighetsägare, avfallsentreprenör och solariertillverkare.

Kontakta miljöenheten i Kumla

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: miljoenheten@kumla.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till miljöenheten i Kumla kommun.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom miljö- och byggområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.