Tillstånd och regler - miljö och natur

Läs och ansök om spridning av bekämpningsmedel, brandfarlig vara och cisterner, sök dispens för spridning av gödsel med mera.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Anmäl eller få tillstånd för att starta en verksamhet som klassas som miljöfarlig. Gör en miljöskaderapport.

 • Bekämpningsmedel

  Läs mer och ansök om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel. Ibland räcker det att du gör en anmälan.

 • Köldmedier

  Läs mer och anmäl om du har en köldmedieanläggning i verksamheten du är ansvarig för. Som verksamhet måste ni följa ett antal regler när det gäller installation och rapportering.

 • PCB - anmäl och sanera

  Anmäl sanering av PCB till miljöenheten. Läs om inventering av PCB.

 • Brandfarlig vara och cisterner

  Läs och ansök om tillstånd om du ska lagra brandfarlig vara, diesel eller olja i en cistern (tank). Du har ansvar för att hantering och kontroll av cisternen sker på rätt sätt.

 • Dispens för spridning av gödsel

  Ansök om dispens från reglerna om spridning av gödsel. Kommunen ger bara dispens om det hänt något speciellt i din verksamhet som du inte kunnat påverka eller förutse.

 • Dispens från hämtning av fosforfiltermaterial

  Ansök om dispens från hämtning av fosforfiltermaterial. Det krävs att du äger fastigheten där spridningen ska ske.

 • Anmäl oljeavskiljare

  Läs och anmäl om oljeavskiljare till din verksamhet för att förhindra oljeutsläpp i miljön.  

 • Täkter

  Anmäl husbehovstäkt, samråd för husbehovstäkt eller kross- och/eller sorteringsverk.

 • Förorenad mark

  Anmäl om du hittar en förorening eller om du ska utföra en sanering av en förorening i mark eller i en byggnad. Innan du börjar arbeta ska miljöenheten ha besvarat din anmälan med ett beslut.

 • Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål

  Läs om hur du ska gå tillväga om du ska återanvända bygg- och rivningsavfall, som till exempel bärlager vid husbyggnad, bullervallar eller vägbeläggning.

 • Blanketter för dig som är företagare

  Hämta blanketter som rör miljö, natur, säkerhet, hälsa, livsmedel, försäljning och alkoholservering.