Medelstora förbränningsanläggningar

Få information om vilka regler som gäller för din anläggning. Se register över vilka registrerade anläggningar som finns i kommunen.

Definition av medelstor förbränningsanläggning

En medelstor förbränningsanläggning har en anläggningseffekt som är en (1) megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall ha en större anläggningseffekt än 50 megawatt.

Bestämmelser om medelstora förbränningsanläggningar finns i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att författningar följs.

Du som ska installera eller har en medelstor förbränningsanläggning ska

  • registrera anläggningen hos kommunen
  • mäta utsläppen från din anläggning
  • informera kommunen om begränsningsvärdena för utsläppen inte följs och redovisa åtgärder
  • informera kommunen om ändringar som kan ha betydelse för anläggningens begränsningsvärden.

Du kan också behöva anmäla eller söka tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Då behöver du registrera din anläggning

Om du ska installera en medelstor förbränningsanläggning måste du registrera det hos kommunen. Det gäller också om din anläggning redan är i drift.

Om du ska installera en medelstor förbränningsanläggning ska du registrera den innan den tas i drift.

Om din anläggning driftsattes innan den 20 december 2018 (en så kallad 2018‑anläggning) gäller olika datum för registrering beroende på vilken anläggningseffekt den har:

  • 5 – 50 megawatt: Registrera senast den 1 januari 2024.
  • 1-5 megawatt: Registrera senast den 1 januari 2029.

Registrera anläggningen

Du registrerar din anläggning med en blankett som du skickar med e-post eller vanlig post. Adresserna står på blanketten.

Mät utsläpp och redovisa avvikelser

Du som har anläggningen ska regelbundet mäta utsläpp av miljöfarliga ämnen i luften. Hur ofta du ska mäta beror på hur stor din anläggning är.

Du ska också dokumentera och hantera mätresultaten på ett sådant sätt att kommunen kan kontrollera att begränsningsvärdena följs.

Om ett begränsningsvärde inte följs ska du snarast möjligt informera kommunen om detta. Du ska också kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Vilka mätintervall och begränsningsvärden som gäller för din anläggning hittar du i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.